งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการ ทำงานด้านสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการ ทำงานด้านสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการ ทำงานด้านสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์

2 อะไรคือสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ ??? ปลอดภั ย สร้างสร รค์ ไม่ขัดหรือละเมิดต่อ กฎหมาย ส่งเสริมการศึกษาและ การเรียนรู้ พัฒนาทักษะในชีวิตจริง เน้นการมีส่วนร่วม

3 ( ๕ ) การมีส่วนร่วมของ ประชาชน ( ๔ ) กลไกเชิงโครงสร้างที่ ยั่งยืน แนวคิดพื้นฐานในการ ทำงานทั้งระบบ ( ๑ ) ปราบปรา ม ( ๑ ) ปราบปรา ม สื่อที่ไม่ ปลอดภัย เป็นภัยต่อ สังคมไทย ( ๒ ) ป้องกัน คุ้มครอง ( ๒ ) ป้องกัน คุ้มครอง สื่อ ให้เข้าถึงวัยที่ เหมาะสมกับ ผู้รับสื่อ ( ๓ ) ส่งเสริม การ พัฒนาสื่อ สร้างสรรค์

4 ยุทธศาสตร์ในการทำงานด้านสื่อ ปลอดภัยสร้างสรรค์ในระดับชาติ ( ๑ ) การ สนับสนุนการ พัฒนาสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์ ( ๒ ) การสร้าง เสริม วัฒนธรรมการ บริโภคสื่อ อย่างเหมาะสม ( ๓ ) การ กำหนด โครงสร้างการ บริหารจัดการ สื่อ ( ๔ ) การรณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ ตระหนัก ( ๕ ) การ บังคับใช้ กฎหมาย อนุ ยุทธศาส ตร์ อนุ กองทุน อนุ ปราบปร าม อนุ ศูนย์ ปฏิบัติ การ อนุ พัฒนา กฎหมา ย อนุ จังห วัด

5 ยุทธศาส ตร์ ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ในการทำงานด้านสื่อ ปลอดภัยสร้างสรรค์ในระดับชาติ ( ๑ ) การ สนับสนุนการ พัฒนาสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์ ( ๒ ) การสร้าง เสริม วัฒนธรรมการ บริโภคสื่อ อย่างเหมาะสม ( ๓ ) การ กำหนด โครงสร้างการ บริหารจัดการ สื่อ ( ๔ ) การรณรงค์ และ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความ ตระหนัก ( ๕ ) การ บังคับใช้ กฎหมาย ยุทธศาสต ร์ ระดับ จังหวัด ยุทธศาส ตร์ ระดับ ภูมิภาค อนุ จังหวั ด อนุ ยุทธศา สตร์ กรรมกา รสื่อฯ

6 ข้อเสนอในการทำงานในพื้นที่ระดับ จังหวัด แนวคิดพื้นฐานในการทำงานใน รายละเอียด / กำหนดเป้าหมาย ส่งเสริ มสื่อ สร้าง สรรค์ วัฒนธรร ม วัฒนธรร ม ในเด็ก ในเด็ก เยาวชน ครอบครั ว เยาวชน ครอบครั วพื้นที่การมี ส่วน ร่วม CSR ร้าน เกม สวนสาธ ารณะ กำกั บ ส่งเส ริม แนว ร่วม เพื่อ สังค ม เท่า ทัน ใช้สื่อ อย่าง สร้าง สรรค์ สื่อ ชุมช น ผลิต โดย เด็กกับ ชุมชน ค้นหา ต้นแบบ สนับส นุน ต้นแบ บ ขยายผล ต้นแบบ ไปสู่การ กระจาย พัฒนา กลไก โครงสร้าง โดยชุมชน สรุปผล และสร้าง ยุทธศาสต ร์ เครือข่ ายเฝ้า ระวัง สื่อ กลไก ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม

7 กำหนดวิธีการทำงานเพื่อตอบสนอง ต่อแนวคิดอันเป็นเป้าหมาย ความรู้ใน การทำงาน แนวคิด พื้นฐาน เชิง ปฏิบัติ เชิง ประสบกา รณ์ เครือข่ายใน การทำงาน การบริหาร จัดการ

8 www.gotoknow.org/blog/archangoh


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการ ทำงานด้านสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์ อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก และครอบครัว ม. มหิดล อนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google