งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม.มหิดล อนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์สื่อ ปลอดภัยและสร้างสรรค์

2 อะไรคือสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ ???
ไม่ขัดหรือละเมิดต่อกฎหมาย ปลอดภัย สร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในชีวิตจริงเน้นการมีส่วนร่วม

3 แนวคิดพื้นฐานในการทำงานทั้งระบบ
(๔) กลไกเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืน (๑) ปราบปรามสื่อที่ไม่ปลอดภัย เป็นภัยต่อสังคมไทย (๒) ป้องกัน คุ้มครอง สื่อให้เข้าถึงวัยที่เหมาะสมกับผู้รับสื่อ (๓) ส่งเสริมการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ (๕) การมีส่วนร่วมของประชาชน

4 ยุทธศาสตร์ในการทำงานด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ในระดับชาติ
(๑) การสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๒) การสร้างเสริมวัฒนธรรมการบริโภคสื่ออย่างเหมาะสม (๓) การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการสื่อ (๔) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก (๕) การบังคับใช้กฎหมาย อนุจังหวัด อนุยุทธศาสตร์ อนุกองทุน อนุปราบปราม อนุศูนย์ปฏิบัติการ อนุพัฒนากฎหมาย

5 ยุทธศาสตร์ในการทำงานด้านสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ในระดับชาติ
(๑) การสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (๒) การสร้างเสริมวัฒนธรรมการบริโภคสื่ออย่างเหมาะสม (๓) การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการสื่อ (๔) การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนัก (๕) การบังคับใช้กฎหมาย ยุทธศาสตร์ ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ ระดับภูมิภาค ยุทธศาสตร์ ระดับชาติ อนุจังหวัด กรรมการสื่อฯ อนุยุทธศาสตร์

6 ข้อเสนอในการทำงานในพื้นที่ระดับจังหวัด
เครือข่ายเฝ้าระวัง ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ สวนสาธารณะ ผลิตโดยเด็กกับชุมชน เท่าทัน ร้านเกม กำกับ ส่งเสริม แนวร่วมเพื่อสังคม สื่อชุมชน ส่งเสริมสื่อ สร้างสรรค์ วัฒนธรรม ในเด็ก เยาวชน ครอบครัว พื้นที่ การมี ส่วนร่วม CSR ค้นหาต้นแบบ สนับสนุนต้นแบบ ขยายผลต้นแบบไปสู่การกระจาย พัฒนากลไกโครงสร้างโดยชุมชน สรุปผลและสร้างยุทธศาสตร์ สื่อ กลไก ยุทธศาสตร์ การมีส่วนร่วม แนวคิดพื้นฐานในการทำงานในรายละเอียด / กำหนดเป้าหมาย

7 กำหนดวิธีการทำงานเพื่อตอบสนองต่อแนวคิดอันเป็นเป้าหมาย
การบริหารจัดการ เครือข่ายในการทำงาน ความรู้ในการทำงาน แนวคิดพื้นฐาน เชิงปฏิบัติ เชิงประสบการณ์

8


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google