งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมและสนับสนุน ให้สหกรณ์เป็นวาระ แห่งชาติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมและสนับสนุน ให้สหกรณ์เป็นวาระ แห่งชาติ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมและสนับสนุน ให้สหกรณ์เป็นวาระ แห่งชาติ

2 เหตุผลที่ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ ให้เป็นวาระแห่งชาติ ดังนี้ ๑. ระบบสหกรณ์เป็นการดำเนินการของกลุ่ม หรือชุมชนผู้ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือ ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในอันที่จะแก้ไข ปัญหาความยากจน ความเดือดร้อน ในการดำรงชีพ และการประกอบอาชีพ ด้วยความประหยัด ซึ่งเป็น วิธีการที่ดีที่สุดวิธีการหนึ่งในการพัฒนาชนบทและ ชุมชนด้อยโอกาส การสหกรณ์ถือเป็นสากลที่นานา ประเทศทั่วโลกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ประเทศ ๒. ระบบสหกรณ์จะเป็นวิถีทางในการนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ถึง ประชาชน ซึ่งเป็นสมาชิกของระบบสหกรณ์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3 ๓. ระบบสหกรณ์เป็นวิธีการอีกลักษณะหนึ่งที่ จะเป็นแนวทางปลูกฝังค่านิยมการรักความสามัคคี สร้างความปรองดองของประชาชนในชาติ ๔. ระบบสหกรณ์ส่งเสริมการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ชาวชุมชน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และพัฒนา ท้องถิ่น ๕. องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ประกาศให้ ปี พ. ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีสหกรณ์สากล และประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ประชุมระดับรัฐมนตรีในโอกาสนี้ด้วย

4 สนับสนุน พัฒนาและ ขับเคลื่อนการ รวมกลุ่มของ ประชาชนให้เป็น ฐานรากสำคัญใน การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีการสหกรณ์ ขยายเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อ ยกระดับการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับการ สหกรณ์ของคนใน ชาติในทุกระดับ ประเด็นการขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็น วาระแห่งชาติ ๑ ๒

5 ๓. การปฎิรูป โครงสร้าง หน่วยงาน ภาครัฐที่ เกี่ยวกับงาน ส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีเอกภาพ และมีส่วนร่วม จากขบวนการ สหกรณ์ รวมทั้ง ปรับทิศทางการ ส่งเสริมสหกรณ์ มุ่งเน้นการ กำหนดและ พัฒนา มาตรฐาน สหกรณ์ ๔. รัฐต้อง สนับสนุนด้าน งบประมาณกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ ขบวนการ สหกรณ์อย่าง จริงจังและ ต่อเนื่อง ๕. พัฒนาและ ปรับปรุง กฏหมาย สหกรณ์ ให้เอื้อ ต่อการส่งเสริม และพัฒนา สหกรณ์ ภายใต้ หลักการ อุดมการณ์และ วิธีการสหกรณ์ ๓๔๕ ประเด็นการขับเคลื่อนให้สหกรณ์เป็น วาระแห่งชาติ

6 ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ Creative Thinking Proactive working Develop Cooperatives เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมและสนับสนุน ให้สหกรณ์เป็นวาระ แห่งชาติ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google