งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 วิธีจุดสูงสุด – ต่ำสุด  วิธี Scatter graph  วิธี Least Square Regression Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " วิธีจุดสูงสุด – ต่ำสุด  วิธี Scatter graph  วิธี Least Square Regression Analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  วิธีจุดสูงสุด – ต่ำสุด  วิธี Scatter graph  วิธี Least Square Regression Analysis

3  เลือกจุดที่ระดับกิจกรรมสูงสุด – ต่ำสุด  คำนวณต้นทุนผันแปรต่อหน่วย จากสูตร ◦ ต้นทุนรวม ณ ระดับปริมาณกิจกรรมสูงสุด – ต้นทุน รวม ณ ระดับต่ำสุด ระดับปริมาณกิจกรรมสูงสุด – ระดับปริมาณ กิจกรรมต่ำสุด  คำนวณต้นทุนผันแปรรวมจากสูตร ◦ ต้นทุนผันแปรรวม = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ระดับปริมาณ กิจกรรมสูงสุด / ต่ำสุด  คำนวณต้นทุนคงที่ จากสูตร ◦ ต้นทุนคงที่ = ต้นทุนรวม - ต้นทุนผันแปรรวม

4  สมการต้นทุนอยู่ในรูป y = a +b(x) โดยที่ a หมายถึง ต้นทุนคงที่ b หมายถึง ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย คำนวณค่า a และ b จากสูตรดังนี้


ดาวน์โหลด ppt  วิธีจุดสูงสุด – ต่ำสุด  วิธี Scatter graph  วิธี Least Square Regression Analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google