งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed Asset) Version 2.0

2 การควบคุมเอกสาร วันที่ผู้ปรับปรุง / แก้ไขเวอร์ชั่นอ้างอิง 15-Oct- 2012 Phichamon S.1.0Create Requirement Summary report 25-Oct- 2012 Phichamon S.2.0Add/Update Requirement from Key User ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่งวันที่ผู้ตรวจสอบ ชัยพร ช. เจริญยิ่ง 25-Oct- 2012 การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร :

3 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed Asset) ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง ): ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

4 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed Asset) ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ผู้ใช้งานระบบ (Key User): (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________ ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

5 ● สรุปความต้องการระบบตาม TOR ● ขั้นตอนการทำงานของระบบ ● รายงาน ● ความต้องการเพิ่มเติม ● ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ● ข้อเสนอแนะหัวข้อหลัก

6 สรุปความต้องการระบบตาม TOR ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ FA-I-001สามารถนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์โดยใช้โปรแกรม Applications Desktop Integrator(ADI) ได้ CMU การตั้งค่าระบบ FA-I-002แก้ไขปัญหาระบบกลับรายการค่าเสื่อมราคาเมื่อถึง สิ้นปีงบประมาณ สำหรับสินทรัพย์ที่มีประวัติรายการ “เพิ่ม/ยกเลิก” CMU ปัญหาระบบ/Bug FA-I-003สร้างรายงานเพื่อใช้ตรวจนับครุภัณฑ์สำหรับแต่ละ สมุดบัญชี โดยระบุวันที่ตรวจนับที่ต้องการได้ซึ่ง รายงานต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของ สินทรัพย์แต่ละรายการอย่างน้อยดังนี้ เลขที่สินทรัพย์ (ID) คำอธิบายรายการสินทรัพย์ คีย์สินทรัพย์ ผังบัญชีซึ่งประกอบไปด้วย กองทุน หน่วยงาน แผนงาน ผังบัญชีค่าเสื่อมราคา หลักสูตร รายวิชา และ แหล่งเงิน ชุดชนิด รหัสที่ตั้ง (อาคาร/ชั้น/ห้อง) วันที่เริ่มใช้สินทรัพย์ ราคาทุนเดิม CMU เพิ่มรายงานใหม่

7 สรุปความต้องการระบบตาม TOR ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ FA-I-003(ต่อ) ราคาทุนปัจจุบัน ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคารวมต้นปีถึงปัจจุบัน จำนวนปีที่ใช้งานสินทรัพย์ สถานะ การคิดค่าเสื่อม (Yes/No) สถานะ ยกเลิก (Yes/No) ราคาซาก CMU เพิ่มรายงานใหม่ FA-I-004สามารถแก้ไขชุดชนิดได้โดยไม่ทำให้ข้อมูลใน ฟอร์ม “ชนิดสินทรัพย์” หายไป CMU การตั้งค่าระบบ FA-I-005แก้ไขปัญหางวดสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนเป็นงวดใหม่ใน ขั้นตอนการคิดค่าเสื่อมราคา CMU ปัญหาระบบ/Bug

8 ขั้นตอนการทำงานของระบบ AP Invoice Retirement Transfer Automated Addition Manual Addition Adjustment Depreciation Create Journal Entries Report Mass Additions Holding Area Advanced Feature Other Feeder Systems

9 สัญลักษณ์ Direction of Flow Automation Process Manual Operation Document Electronic Data Predefined Process Decision Off-page Reference On-page Reference Responsible Section Officer Document Name Manual Description Process Description Decision Data Description A 1 Predefined Process

10 รายงาน Name รายงาน ทะเบียนสินทรัพย์ Objective แสดงข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ FA Frequency Daily/Monthly/Yearly Receiver ผู้ใช้งานระบบ Fixed Asset Parameter สมุดบัญชี: งวดบัญชี: เลขที่สินทรัพย์: คำอธิบาย: ชนิด: คีย์สินทรัพย์: ที่ตั้ง:

11 รายงาน Name โปรแกรมกำหนดค่าซาก 1 บาท Objective เป็น Program Update ค่าซากโดยอัตโนมัติ กรณีที่มีการรับข้อมูล ผ่าน หน้าจอเตรียม Mass Addition Frequency Daily Receiver ผู้ใช้งานระบบ Fixed Asset Parameter สมุดบัญชี:

12 รายงาน Name รายงานชุดชนิดสินทรัพย์ และข้อมูลบัญชีตั้งต้น Objective รายงานสำหรับตรวจสอบชุดชนิด ว่ามีอยู่ในระบบแล้วหรือยังก่อนที่จะทำการ ขอ Add ผ่านระบบสามมิติ Frequency Daily Receiver ผู้ใช้งานระบบ Fixed Asset Parameter สมุดบัญชี: ชนิด: บัญชีสินทรัพย์: บัญชีค่าเสื่อม:

13 รายงาน Name รายงานรายละเอียดค่าเสื่อมราคา Objective รายงานแสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาของรายการสินทรัพย์ Frequency Monthly Receiver ผู้ใช้งานระบบ Fixed Asset Parameter สมุดบัญชี: งวดบัญชี:

14 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ FA-I-006การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้องการให้สามารถบัญชี Retire แตกต่างกันได้ตามประเภทการตัดจำหน่าย CMUคุณหวานการตั้งค่าระบบ FA-I-007การ Run เลขที่สินทรัพย์ที่เลขไกล้จะตันแล้ว ต้องการหาวิธีขยายให้สามารถรองรับเลขทะเบียน สินทรัพย์ในอนาคตได้ CMUคุณหวานการตั้งค่าระบบ FA-I-008ต้องการให้ระบบกำหนดค่าซาก เท่ากับ 1 บาททุก รายการ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userเพิ่มรายงานใหม่ FA-I-009กรณีเพิ่มรายการครุภัณฑ์ที่ช่อง คีย์สินทรัพย์ และ ระบุเลขที่สินทรัพย์ คลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อ ระบบจะ โหลดนานมาก ทำให้ต้องออกจากระบบ แล้ว ดำเนินการใหม่ซึ่งทำให้เสียเวลา คณะ วิทยาศาสตร์ Key UserSystem/ OS FA-I-010ต้องการรายงานสำหรับตรวจสอบชุดชนิด ว่ามีอยู่ใน ระบบแล้วหรือยังก่อนที่จะทำการขอ Add ผ่านระบบ สามมิติ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน FA-I-011ต้องการรายงานรายการของงานระหว่างทำ แต่ ปัจจุบันไม่ได้บันทึกงานระหว่างทำผ่านระบบ FA แต่ จะเข้าที่ GL โดยตรง ดังนั้นปัจจุบันจะไม่สามารถ แสดงรายละเอียดของรายการงานระหว่างทำได้ ตรวจสอบคุณโอ๋การตั้งค่าระบบ

15 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ FA-I-012การโหลดครุภัณฑ์เกิน 30 ขึ้นไป ค่อนข้างใช้ เวลานานกว่าจะได้ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userการตั้งค่าระบบ FA-I-013การยกเลิกครุภัณฑ์ในระบบ FA พบว่ายังมีค่าเสื่อม สะสมอยู่ในระบบ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปัญหาระบบ/Bug FA-I-014ชื่อรายการครุภัณฑ์ในระบบ FA กับต้นแบบ FA ไม่ สอดคล้องกัน คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userอื่นๆ FA-I-015ขอรายงานแสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาคณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน FA-I-016ต้องการให้ระบบกำหนดค่าเริ่มต้น Date Place In Service เป็นวันเดียวกันกับวันที่ใบแจ้งหนี้ในระบบ AP คณะวิศวะ กรรมศาสตร์ Key Userการตั้งค่าระบบ FA-I-017ขอรายงานแสดงรายการสินทรัพย์ตัดจำหน่าย ประจำเดือน ตรวจสอบคุณโอ๋ปรับปรุงรายงาน FA-I-018ขอรายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามผังบัญชี ณ วันที่ส่งมอบงาน คณะ ศึกษาศาสตร์ Key Userเพิ่มรายงานใหม่

16 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการทำงานปัจจุบันข้อเสนอแนะ FA-I-011 :ต้องการรายงานรายการของงานระหว่างทำ แต่ปัจจุบันไม่ได้บันทึกงานระหว่างทำผ่านระบบ FA แต่ จะเข้าที่ GL โดยตรง ดังนั้นปัจจุบันจะไม่สามารถแสดงรายละเอียดของรายการงานระหว่างทำได้ บันทึกรับรู้สินทรัพย์ระหว่างทำผ่าน GL โดยไม่ได้บันทึก ในระบบ FA บันทึกรายการสินทรัพย์ระหว่างทำ ผ่านระบบ PO  AP  FA  GL เสมือนสินทรัพย์ประเภท หนึ่ง แต่ยังไม่คำนวฯค่าเสื่อมราคา ข้อดี N/A ข้อดี สามารถแสดงรายงานรายการสินทรัพย์ระหว่างทำได้ ข้อจำกัด ไม่สามารถแสดงรายงานรายการสินทรัพย์ระหว่างทำได้ ข้อจำกัด ต้องให้สอดคล้องกับ นโยบายและข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน

17 - N/Aข้อเสนอแนะ

18


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google