งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed Asset) Version 2.0 Copyright © A-HOST, All Right Reserved

2 การควบคุมเอกสาร การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร : ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่ง
วันที่ ผู้ตรวจสอบ ชัยพร ช.เจริญยิ่ง 25-Oct-2012 ควบคุมเอกสาร : วันที่ ผู้ปรับปรุง/แก้ไข เวอร์ชั่น อ้างอิง 15-Oct-2012 Phichamon S. 1.0 Create Requirement Summary report 25-Oct-2012 2.0 Add/Update Requirement from Key User

3 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed Asset)
ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง): ______________________ (______________________) หน่วยงาน ________________ วันที่ _____/_____/_____

4 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารครุภัณฑ์ (Fixed Asset)
ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ______________________ (______________________) (______________________) หน่วยงาน ________________ หน่วยงาน ________________ วันที่ _____/_____/_____ วันที่ _____/_____/_____

5 หัวข้อหลัก สรุปความต้องการระบบตาม TOR ขั้นตอนการทำงานของระบบ รายงาน ความต้องการเพิ่มเติม ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ

6 สรุปความต้องการระบบตาม TOR
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ FA-I-001 สามารถนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์โดยใช้โปรแกรม Applications Desktop Integrator(ADI) ได้ CMU การตั้งค่าระบบ FA-I-002 แก้ไขปัญหาระบบกลับรายการค่าเสื่อมราคาเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ สำหรับสินทรัพย์ที่มีประวัติรายการ “เพิ่ม/ยกเลิก” ปัญหาระบบ/Bug FA-I-003 สร้างรายงานเพื่อใช้ตรวจนับครุภัณฑ์สำหรับแต่ละสมุดบัญชี โดยระบุวันที่ตรวจนับที่ต้องการได้ซึ่งรายงานต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของสินทรัพย์แต่ละรายการอย่างน้อยดังนี้ • เลขที่สินทรัพย์ (ID) • คำอธิบายรายการสินทรัพย์ • คีย์สินทรัพย์ • ผังบัญชีซึ่งประกอบไปด้วย กองทุน หน่วยงาน แผนงาน ผังบัญชีค่าเสื่อมราคา หลักสูตร รายวิชา และ แหล่งเงิน • ชุดชนิด • รหัสที่ตั้ง (อาคาร/ชั้น/ห้อง) • วันที่เริ่มใช้สินทรัพย์ • ราคาทุนเดิม เพิ่มรายงานใหม่

7 สรุปความต้องการระบบตาม TOR
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ FA-I-003 (ต่อ) • ราคาทุนปัจจุบัน • ค่าเสื่อมราคาสะสม • ค่าเสื่อมราคารวมต้นปีถึงปัจจุบัน • จำนวนปีที่ใช้งานสินทรัพย์ • สถานะ การคิดค่าเสื่อม (Yes/No) • สถานะ ยกเลิก (Yes/No) • ราคาซาก CMU เพิ่มรายงานใหม่ FA-I-004 สามารถแก้ไขชุดชนิดได้โดยไม่ทำให้ข้อมูลในฟอร์ม “ชนิดสินทรัพย์” หายไป การตั้งค่าระบบ FA-I-005 แก้ไขปัญหางวดสินทรัพย์ไม่เปลี่ยนเป็นงวดใหม่ในขั้นตอนการคิดค่าเสื่อมราคา ปัญหาระบบ/Bug

8 ขั้นตอนการทำงานของระบบ
AP Invoice Advanced Feature Mass Additions Holding Area Transfer Automated Addition Other Feeder Systems Report Depreciation Retirement Manual Addition Adjustment Create Journal Entries

9 สัญลักษณ์ Data Description Off-page Reference Direction of Flow
Electronic Data A Process Description Predefined Process Automation Process Predefined Process On-page Reference 1 Manual Description Decision Manual Operation Responsible Section Decision Officer Document Name Document

10 รายงาน Name รายงาน ทะเบียนสินทรัพย์ Objective Frequency Receiver
แสดงข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ในระบบ FA Frequency Daily/Monthly/Yearly Receiver ผู้ใช้งานระบบ Fixed Asset Parameter สมุดบัญชี: งวดบัญชี: เลขที่สินทรัพย์: คำอธิบาย: ชนิด: คีย์สินทรัพย์: ที่ตั้ง:

11 รายงาน Name โปรแกรมกำหนดค่าซาก 1 บาท Objective Frequency Receiver
เป็น Program Update ค่าซากโดยอัตโนมัติ กรณีที่มีการรับข้อมูล ผ่านหน้าจอเตรียม Mass Addition Frequency Daily Receiver ผู้ใช้งานระบบ Fixed Asset Parameter สมุดบัญชี:

12 รายงาน Name รายงานชุดชนิดสินทรัพย์ และข้อมูลบัญชีตั้งต้น Objective
รายงานสำหรับตรวจสอบชุดชนิด ว่ามีอยู่ในระบบแล้วหรือยังก่อนที่จะทำการขอ Add ผ่านระบบสามมิติ Frequency Daily Receiver ผู้ใช้งานระบบ Fixed Asset Parameter สมุดบัญชี: ชนิด: บัญชีสินทรัพย์: บัญชีค่าเสื่อม:

13 รายงาน Name รายงานรายละเอียดค่าเสื่อมราคา Objective Frequency Receiver
รายงานแสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคาของรายการสินทรัพย์ Frequency Monthly Receiver ผู้ใช้งานระบบ Fixed Asset Parameter สมุดบัญชี: งวดบัญชี:

14 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ FA-I-006 การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ต้องการให้สามารถบัญชี Retire แตกต่างกันได้ตามประเภทการตัดจำหน่าย CMU คุณหวาน การตั้งค่าระบบ FA-I-007 การ Run เลขที่สินทรัพย์ที่เลขไกล้จะตันแล้วต้องการหาวิธีขยายให้สามารถรองรับเลขทะเบียนสินทรัพย์ในอนาคตได้ FA-I-008 ต้องการให้ระบบกำหนดค่าซาก เท่ากับ 1 บาททุกรายการ คณะวิทยาศาสตร์ Key User เพิ่มรายงานใหม่ FA-I-009 กรณีเพิ่มรายการครุภัณฑ์ที่ช่อง คีย์สินทรัพย์ และระบุเลขที่สินทรัพย์ คลิกที่ปุ่มดำเนินการต่อ ระบบจะโหลดนานมาก ทำให้ต้องออกจากระบบ แล้วดำเนินการใหม่ซึ่งทำให้เสียเวลา System/ OS FA-I-010 ต้องการรายงานสำหรับตรวจสอบชุดชนิด ว่ามีอยู่ในระบบแล้วหรือยังก่อนที่จะทำการขอ Add ผ่านระบบสามมิติ ปรับปรุงรายงาน FA-I-011 ต้องการรายงานรายการของงานระหว่างทำ แต่ปัจจุบันไม่ได้บันทึกงานระหว่างทำผ่านระบบ FA แต่จะเข้าที่ GL โดยตรง ดังนั้นปัจจุบันจะไม่สามารถแสดงรายละเอียดของรายการงานระหว่างทำได้ ตรวจสอบ คุณโอ๋

15 ความต้องการเพิ่มเติม
ข้อที่ รายละเอียดความต้องการ หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูล ประเภทความต้องการ FA-I-012 การโหลดครุภัณฑ์เกิน 30 ขึ้นไป ค่อนข้างใช้เวลานานกว่าจะได้ คณะวิทยาศาสตร์ Key User การตั้งค่าระบบ FA-I-013 การยกเลิกครุภัณฑ์ในระบบ FA พบว่ายังมีค่าเสื่อมสะสมอยู่ในระบบ ปัญหาระบบ/Bug FA-I-014 ชื่อรายการครุภัณฑ์ในระบบ FA กับต้นแบบ FA ไม่สอดคล้องกัน อื่นๆ FA-I-015 ขอรายงานแสดงรายละเอียดค่าเสื่อมราคา ปรับปรุงรายงาน FA-I-016 ต้องการให้ระบบกำหนดค่าเริ่มต้น Date Place In Service เป็นวันเดียวกันกับวันที่ใบแจ้งหนี้ในระบบ AP คณะวิศวะกรรมศาสตร์ FA-I-017 ขอรายงานแสดงรายการสินทรัพย์ตัดจำหน่ายประจำเดือน ตรวจสอบ คุณโอ๋ FA-I-018 ขอรายงานค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ตามผังบัญชี ณ วันที่ส่งมอบงาน คณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มรายงานใหม่

16 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการทำงานปัจจุบัน ข้อเสนอแนะ FA-I-011 :ต้องการรายงานรายการของงานระหว่างทำ แต่ปัจจุบันไม่ได้บันทึกงานระหว่างทำผ่านระบบ FA แต่จะเข้าที่ GL โดยตรง ดังนั้นปัจจุบันจะไม่สามารถแสดงรายละเอียดของรายการงานระหว่างทำได้ บันทึกรับรู้สินทรัพย์ระหว่างทำผ่าน GL โดยไม่ได้บันทึกในระบบ FA บันทึกรายการสินทรัพย์ระหว่างทำ ผ่านระบบ PO  AP  FA  GL เสมือนสินทรัพย์ประเภทหนึ่ง แต่ยังไม่คำนวฯค่าเสื่อมราคา ข้อดี N/A สามารถแสดงรายงานรายการสินทรัพย์ระหว่างทำได้ ข้อจำกัด ไม่สามารถแสดงรายงานรายการสินทรัพย์ระหว่างทำได้ ต้องให้สอดคล้องกับ นโยบายและข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน

17 ข้อเสนอแนะ - N/A

18


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google