งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมคำนวณคะแนน สหกรณ์ ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ กรมส่งเสริม สหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน และร้านค้า วิธีการใ ช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมคำนวณคะแนน สหกรณ์ ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ กรมส่งเสริม สหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน และร้านค้า วิธีการใ ช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมคำนวณคะแนน สหกรณ์ ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ กรมส่งเสริม สหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน และร้านค้า วิธีการใ ช้

2 โปรแกรมคำนวณคะแนน สหกรณ์ตามเกณฑ์ดีเด่น แห่งชาติ จะช่วยทำการ คำนวณอัตราส่วนทางการเงิน ต่างๆ ค่าอัตราการ เปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ย และ เทียบค่าคะแนนตามวิธีการให้ คะแนน การคัดเลือกสหกรณ์ ดีเด่น ปี 2558/2559

3 ผลคะแนนจะแสดงในรูปแบบของ รายงานให้ทันที ดังนี้ แบบ 1-4 ( ผลการให้คะแนนสหกรณ์ที่เข้า รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่น ) แบบ 1-4/1 ( รายละเอียดประกอบการให้ คะแนนในหมวดที่ 1) แบบ 1-4/2 ( รายละเอียดประกอบการให้ คะแนนในหมวดที่ 5) แบบ 1-5 ( แบบสรุปรายชื่อสหกรณ์ที่เข้ารับ การคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด / ภาค ) แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1 ( แบบทะเบียนคุมฯ ตัวชี้วัดที่ 1 : สหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมตาม เป้าหมาย อยู่ในระดับ เกณฑ์ดีเด่น แห่งชาติในระดับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

4 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ฯ มี 8 แบบ แตกต่างกันตามการคำนวณคะแนน หมวดที่ 3

5 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ดีเด่น มี 8 แบบ แตกต่างกันตามการคำนวณคะแนน หมวดที่ 3

6 เมื่อเลือกใช้ไฟล์โปรแกรมคำนวณฯ ได้ ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของสหกรณ์ที่ จะคำนวณแล้ว ให้ทำการ Save as ไฟล์ ดังกล่าว แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อ สหกรณ์ เช่น Save as " แบบคำนวณคะแนน สหกรณ์ดีเด่น 1" Save as " แบบคำนวณคะแนน สหกรณ์ดีเด่น 1" เป็น " สหกรณ์การเกษตร ก จำกัด ” โดยใช้ 1 ไฟล์ต่อ 1 สหกรณ์ ( ห้าม Save ไปใช้ทีละ Sheet)

7 โปรแกรมคำนวณคะแนนสหกรณ์ ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ เป็นไฟล์ Microsoft Office Excel มีทั้งหมด 15 Sheet สามารถศึกษาวิธีการใช้จาก 1. คำแนะนำการใช้โปรแกรมคำนวณคะแนน สหกรณ์ ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ (Word) 2. คำแนะนำการกรอกคะแนนแต่ละหมวด (Excel) 3. ไฟล์ตัวอย่างของสหกรณ์ที่กรอกข้อมูล ครบถ้วนแล้ว (Excel) วิธีการใช้งานแต่ละ Sheet มี ดังนี้

8 Sheet: คำแนะนำ ขั้นตอนการใช้ ขั้นตอนที่ 1 อ่านคำแนะนำ ทั้ง 10 ข้อ อย่างละเอียด ให้เข้าใจ ขั้นตอนที่ 2 เลือกแบบ คำนวณคะแนนสหกรณ์ ดีเด่นให้ถูกต้อง ตาม ประเภทของสหกรณ์ ขั้นตอนที่ 3 ทำการ Save as ไฟล์ โดยปฏิบัติตาม ข้อ 2. ข้อควรระวัง ห้ามกดปุ่ม Delete ( ลบ ) โดยเด็ดขาด เนื่องจากมีการเชื่อมโยง สูตร ค่าต่างๆ และผล คะแนน ดังนั้นห้ามกดปุ่ม Delete ลบตัวเลขที่อยู่นอก ช่องสีเขียวโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้ค่าคะแนน จะถูกลบไป และ การคำนวณผิดพลาดได้ ง่าย หากลบไปต้องกดปุ่ม Undo  เพื่อยกเลิก การ Delete นั้นทันที

9 Sheet: หมวด 1 ขั้นตอนการใช้ ขั้นตอนที่ 1 กรอกชื่อ สหกรณ์ที่ ทำการ คำนวณ แล้วชื่อสหกรณ์ จะปรากฏในแบบ รายงานต่าง ๆ ขั้นตอนที่ 2 เปลี่ยนชื่อ โครงการ / กิจกรรมที่จะ ให้คะแนน ขั้นตอนที่ 3 คลิก สัญลักษณ์ ในช่อง  หน้าลักษณะ โครงการเพียงข้อใดข้อ หนึ่ง ขั้นตอนที่ 4 ให้คะแนน ด้านคุณภาพของ โครงการ / กิจกรรม ขั้นตอนที่ 5 ทำตาม ขั้นตอนที่ 2-4 สำหรับ อีก 2 โครงการที่เหลือ ขั้นตอนที่ 6 เปลี่ยนพื้น หลังให้เป็นสีขาว ทั้งหมดก่อนสั่งพิมพ์ แล้วจะได้แบบ 1-4/1 ในคราวเดียวกัน

10 Sheet: หมวด 2.1 ขั้นตอนการใช้ ขั้นตอนที่ 1 กรอกคะแนน ตาม ข้อที่สหกรณ์ ดำเนินการ - หากไม่ดำเนินการ ให้ กรอกเฉพาะ เลข "1" ใน ช่องสีเขียว หน้าข้อความ " ไม่ได้จัดทำ " ดังตัวอย่าง ข้อ 2.1.1 (1) หากดำเนินการ ให้กรอก เฉพาะ เลข "1" ในช่อง สีเขียว หน้าข้อความ " จัดทำ " ซึ่งไม่ต้องกรอกก็ ได้ เพราะหากระบุ รายละเอียด สูตรจะ เชื่อมโยงเลข 1 มาให้ทันที แต่ต้องกรอก เลข "1" หน้าข้อรายละเอียดที่ต้อง ระบุ มิเช่นนั้นจะไม่ สามารถคำนวณคะแนนข้อ นั้นได้ ดังตัวอย่าง ข้อ 2.1.1 (2)

11 Sheet: หมวด 2.1 ขั้นตอนการใช้ ขั้นตอนที่ 2 กรอกให้ครบ 15 ข้อ ซึ่งมีทั้งหมด 22 ข้อย่อย หากกรอกได้ครบและ ถูกต้องจะแสดงผลที่ ตารางสรุปผลการกรอก ขั้นตอนที่ 3 การกรอก ข้อมูล การรับสมาชิกเพิ่มข้อ 2.1.2 กรอกตัวเลขในช่องต่าง ๆ เรียงปี ที่ 1 -3 จาก อดีตมาถึงปัจจุบัน ดังนี้ ปีที่ 1 = 2555 ปีที่ 2 = 2556 ปีที่ 3 = 2557 ข้อมูลดังกล่าว จะคำนวณ จำนวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี นั้น ๆ เชื่อมโยงไป Sheet " ฐานข้อมูลทางบัญชี ” เท่ากับจำนวนสมาชิกใน แต่ละปีทันที

12 Sheet: ฐานข้อมูล ทางบัญชี


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมคำนวณคะแนน สหกรณ์ ตามเกณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ กรมส่งเสริม สหกรณ์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน และร้านค้า วิธีการใ ช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google