งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารคลังวัสดุ (Inventory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารคลังวัสดุ (Inventory)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารคลังวัสดุ (Inventory) Version 1.0

2 การควบคุมเอกสาร วันที่ผู้ปรับปรุง / แก้ไขเวอร์ชั่นอ้างอิง 15-Oct- 2012 Phichamon S.1.0Create Requirement Summary report 29-Oct- 2012 Phichamon S.2.0Add/Update Requirement from Key User ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่งวันที่ผู้ตรวจสอบ การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร :

3 ลงนามเอกสาร รายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบบริหารคลังวัสดุ (Inventory) ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง ): ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

4 ลงนามเอกสาร รายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบบริหารคลังวัสดุ (Inventory) ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ผู้ใช้งานระบบ (Key User): (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________ ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

5 ● สรุปความต้องการระบบตาม TOR ● ขั้นตอนการทำงานของระบบ ● รายงาน ● ความต้องการเพิ่มเติม ● ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ● ข้อเสนอแนะหัวข้อหลัก

6 สรุปความต้องการระบบตาม TOR ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ INV-I-001แก้ไขขั้นตอนการตรวจรับจากที่ต้องกระทำทั้ง 3 ขั้นตอน(รับ ยอมรับ ส่งมอบ)ให้ทำได้ในขั้นตอน เดียว CMU การตั้งค่าระบบ INV-I-002พัฒนาให้ระบบตัดงบประมาณทันทีเมื่อมีการซื้อ ของเข้าคลัง CMU การตั้งค่าระบบ INV-I-003พัฒนาให้แต่ละสมุดบัญชีมีคลังพัสดุได้หลายคลังCMU การตั้งค่าระบบ INV-I-004พัฒนาหน้าจอ“ปริมาณในหลายหน่วยงาน” ให้ สามารถระบุวันที่ที่ต้องการเรียกดูได้ CMU ปรับปรุงรายงาน INV-I-005พัฒนาให้มีรายงานวัสดุคงคลังและรายงานวัสดุ คงเหลือประจำปี CMU เพิ่มรายงานใหม่

7 ขั้นตอนการทำงานของระบบ Ship Store Receive QA Delivery from Supplier(s) Return to Supplier(s) Ship/Return Material Movement Inbound /Outbound merchandise Physical Count Production Reports Transfer to GL

8 สัญลักษณ์ Direction of Flow Automation Process Manual Operation Document Electronic Data Predefined Process Decision Off-page Reference On-page Reference Responsible Section Officer Document Name Manual Description Process Description Decision Data Description A 1 Predefined Process

9 ขั้นตอนการทำงานที่ xx- หัวข้อ Receive Receiving Document From Store Deliver Order/Tax Invoice (Copy) A From Purchasi ng Asset Source Other s Assign Asset Categories and Asset Code Write down Asset Categories and Asset Code on Deliver Order/Tax Invoice Attach Tag on Asset and Take Photo Enter Asset Information Tax Invoice (Copy) Purchase Order (Copy) Asset Officer Enter Receiving Transaction Inventory Officer

10 รายงาน Name รายงานแสดงยอดรับเบิกประจำเดือน Objective แสดงรายละเอียดการรับ-เบิกวัสดุ ทั้งคงคลัง และไม่คงคลัง Frequency Monthly Receiver ผู้ใช้งานระบบ Inventory Parameter N/A

11 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ INV-I-006ระบบสามารถบันทึกรับสินค้าได้หลายรอบ ในช่วง เวลาที่มีการปิดบัญชี CMUคุณส้มปัญหาระบบ/Bug INV-I-007บางคณะที่มีการผลิตสินค้าเอง ไม่สามารถนำเข้า ระบบวัสดุคงคลังได้ ต้องควบคุมนอกระบบ และสิ้น ปีงบประมาณ ต้องนำผลต่างปรับปรุงในระบบ GL ดังนั้นจึงต้องการนำเข้าระบบ เพื่อควบคุมปริมาณ ต้นทุน การบิกจ่ายวัสดุ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userการตั้งค่าระบบ INV-I-008ต้องการปรับ Process การเบิกวัสดุ ให้ผู้ขอเบิก สามารถบันทึกรายการเบิกเอง และการจองวัสดุได้ การตรวจสอบปริมาณคงคลัง คณะ วิศวกรรม ศาสตร์ Key Userขั้นตอนการทำงาน INV-I-009ต้องการให้ระบบช่วยเตือนเมื่อของลดลงต่ำกว่าจุด สั่งซื้อที่กำหนด คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userการตั้งค่าระบบ INV-I-010ต้องการปรับมูลค่าการรับของได้ เพื่อรองรับกรณีที่ ได้รับส่วนลดจากผู้ขาย ซึ่งเป็นส่วนลดที่ไม่ตกลง กันไว้ล่วงหน้า คณะ แพทยศาสตร์ -เงินแผ่นดิน Key Userขั้นตอนการทำงาน INV-I-011กรณีที่รับของไปแล้วบางส่วน แล้วส่วนที่เหลือ ต้องการทำการยกเลิก ใบขอซื้อ สามารถทำได้ หรือไม่ โดยไม่ต้องถอยเพื่อเปิด ใบขอซื้อ ใหม่ คณะ แพทยศาสตร์ -เงินแผ่นดิน Key Useปัญหาระบบ/Bug

12 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ INV-I-012อยากให้สามารถคุม Stock card ได้ด้วย เพราะ ปัจจุบันบางคณะจะคุมปริมาณด้วยมือเอง ซึ่งป็น กลุ่มวัสดุที่ไม่คงคลัง จึงอยากให้มีรายงาน แสดง รายการรับเข้า และเบิกออก ทั้งส่วนที่คงคลังและมึ คงคลัง คณะ วิศวกรรม ศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน INV-I-013ต้องการรายงานแสดงยอดยกวัสดุจากปีงบประมาณ ปีที่แล้ว เพื่อใช้ในการคุมควบการเบิกใช้วัสดุของ เก่าในปีงบประมาณใหม่ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน INV-I-014ต้องการรายงานแสดงยอดรับเบิกประจำเดือนของ วัสดุ ประจำเดือน ซึ่งปัจจุบันทางคณะมีการคุม Stock เองด้วยระบบข้างนอก ซึ่งทุกครั้งที่มีการรับ ของจากการสั่งซื้อวัสดุผ่านระบบ สามมิติ โดย บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย จะต้องนำยอดไปบันทึก Stock ในระบบข้างนอกทุกครั้ง จึงต้องการให้ระบบ สามารถ Interface หรือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ระบบได้ แต่ปัจจุบันโครงสร้าง Item Code ระหว่าง 2 ระบบไม่สอดคล้องกัน ซึ่งเดิมทางคณะเคยใช้งาน ระบบสามมิติมาก่อน แต่เกิดความไม่สะดวกในเรื่อง ของการเบิกที่จะต้องบันทึกงบประมาณทุกครั้ง คณะ อุตสาหกรรม เกษตร Key Userเพิ่มรายงานใหม่

13 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ INV-I-015การพิมพ์รายงานของวัสดุคงคลัง รายการมีเพียง 2 หน้า แต่เวลาพิมพ์รายงานออกมาจะได้ 5 หน้า เนื่องจากมีการปัดข้อมูลบางแถวไปขึ้นหน้าถัดไป คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userอื่นๆ

14 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการทำงานปัจจุบันข้อเสนอแนะ INV-I-001 : แก้ไขขั้นตอนการตรวจรับจากที่ต้องกระทำทั้ง 3 ขั้นตอน(รับ ยอมรับ ส่งมอบ)ให้ทำได้ในขั้นตอน เดียว บันทึกรับสินค้าในระบบ จำนวน 3 ขั้นตอน - รับ - ยอมรับ - ส่งมอบ บันทึกรับสินค้าในระบบในขั้นตอนเดียว ข้อดี ขั้นตอนการทำงานในระบบสอดคล้องการ Process การ ทำงานจริง ข้อดี สามารถบันทึกรายการรับสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน ขั้นตอนเดียว การบันทึกรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วน และเสร็จสิ้น ภายในเดือน ข้อจำกัด ต้องบันทึกรายการรับสินค้าหลายขั้นตอนกว่าจะสมบูรณ์ บางครั้งบันทึกรับสินค้าไม่ครบทุกขั้นตอน ทำให้การ บันทึกรายการบัญชีถูกต้องครบถ้วน หรือบางขั้นตอน หากมีการบันทึกข้ามเดือน จะทำให้เกิดบัญชีพักต่างๆ ค้างอยู่ ข้อจำกัด N/A

15 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการทำงานปัจจุบันข้อเสนอแนะ INV-I-002 : พัฒนาให้ระบบตัดงบประมาณทันทีเมื่อมีการซื้อวัสดุเข้าคลัง ไม่มีการตั้งงบประมาณสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน มีการตั้งงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายวัสดุ มีการตั้งงบประมาณสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน มีการตั้งงบประมาณสำหรับเบิกจ่ายวัสดุ ข้อดี ผู้ใช้งานระบบ PO สามารถทำการจัดซื้อวัสดุโดยไม่มี เรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ลดขั้นตอนการ ทำงาน โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบงบประมาณ ข้อดี สามารถควบคุมการซื้อวัสดุตามงบประมาณที่ได้รับ ข้อจำกัด N/A ข้อจำกัด ต้องทำการตั้งงบประมาณอีกชุดสำหรับควบคุมการซื้อ สินทรัพย์ จะต้องทำการกำหนด รหัสบัญชีงบประมาณ ไว้ที่รหัสพัสดุ เท่านั้น

16 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการทำงานปัจจุบันข้อเสนอแนะ INV-I-012 : ต้องการปรับ Process การเบิกวัสดุ ให้ผู้ขอเบิกสามารถบันทึกรายการเบิกเอง และการจองวัสดุได้ การตรวจสอบปริมาณคงคลัง บันทึกตัดเบิกวัสดุทันที โดยไม่มีการบันทึก ใบขอเบิกใน ระบบ ผู้ขอเบิกต้องมีการบันทึกรายการขอเบิกในระบบ เจ้าหน้าที่พัสดุจึงทำการบันทึกตัดเบิกวัสดุได้ ข้อดี สามารถบันทึกตัดเบิกวัสดุจากระบบได้เลยในขั้นตอน เดียว สะดวกกับหน่วยงานที่มีจำนวนผู้ขอเบิกจำนวนมากๆ ข้อดี เป็นการบันทึกตัดเบิกแบบมีเอกสารอ้างอิง สามารถ ตรวจสอบ ข้อมูลการขอเบิกของแต่ละหน่วยงานได้ เนื่องจากทุกขั้นตอนจะถูกบันทึกเข้าระบบ สามารถทำการ Reserve ของในคลังได้ สามารถตรวจสอบจำนวนคงเหลือในคลังได้ ข้อจำกัด เป็นการตัดเบิกที่ไม่มีเรื่องของเอกสารภายในระบบมาใช้ ในการอ้างอิง เนื่องจากจัดทำเอกสารใบขอเบิกเองข้าง นอกระบบ ไม่สามารถตรวจสอบจำนวนคงเหลือในคลังได้ สามารถทำการ Reserve ของในคลังได้ ข้อจำกัด ขั้นตอนการเบิกเพิ่มขึ้น ต้องมี User License รองรับกรณีที่มีจำนวนผู้ขอเบิก จำนวนมากๆ กรณีที่มีการ Reserve ของค้างไว้นานๆ โดยไม่ได้ทำการ ยกลิกใบขอเบิก อาจทำให้ผู้ใช้งานท่านอื่นไม่สามารถเบิก ของไปใช้ได้ ดังนั้นจะต้องมีการ Maintain การเบิกดีๆ

17 ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง

18 ●XXX ข้อเสนอแนะ

19


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ บริหารคลังวัสดุ (Inventory)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google