งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15 กันยายน 2558 หมวดงบลงทุน. งบ ลงทุน 1) ครุภัณฑ์ 2) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่าย เพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน ลักษณะค่าครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15 กันยายน 2558 หมวดงบลงทุน. งบ ลงทุน 1) ครุภัณฑ์ 2) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่าย เพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน ลักษณะค่าครุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15 กันยายน 2558 หมวดงบลงทุน

2 งบ ลงทุน 1) ครุภัณฑ์ 2) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่าย เพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้ จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะ รายจ่ายดังกล่าว

3 หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคา ต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท (3) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกิน กว่า 5,000 บาท (4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของ ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ 1. ค่า ครุภัณฑ์

4 หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง สิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ำ สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ เขื่อน เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ (1) ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่ เป็นการดำเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการ ก่อสร้างอาคาร (2) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น (3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน หรือนิติบุคคล (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง (5) รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็น ต้น 2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

5 รายละเอียดประกอบการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ. ศ. 2560 หมวดงบลงทุน กรมการแพทย์

6 1. รายการครุภัณฑ์ ให้ระบุ 1.1 คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และ ประมาณการราคา 1.2 ใบเสนอราคา / ใบสืบราคา อย่างน้อย 2-3 บริษัท หรือเอกสารแสดงราคาที่เคยจัดซื้อ เว้นแต่เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ (* สำนักงบประมาณ 18 มี. ค. 2558) 1.3 แบบประเมินความคุ้มค่า / คุ้มทุน ** ( สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป )

7 2. รายการก่อสร้างปีเดียว ให้ระบุ 2.1 แบบรูปรายการพร้อมเอกสารประกอบ แบบรูปรายการ ( ระบุแบบเลขที่............. ) 2.2 ราคากลางหรือประมาณการราคา (BOQ) 2.3 ราคากลางจังหวัด ( ถ้ามี ) 2.4 โครงการ ระบุ เหตุผล / ความจำเป็น

8 3. รายการก่อสร้างผูกพัน ( ใหม่ ) ให้ระบุ 3.1 แบบรูปรายการพร้อมเอกสารประกอบ แบบรูปรายการ ( ระบุแบบเลขที่............. ) 3.2 ราคากลางหรือประมาณการราคา (BOQ) ของจังหวัด 3.3 ประมาณการราคา (BOQ) ของกอง แบบแผน 3.4 เอกสารการแบ่งงวดงาน งวดเงิน และ ระยะเวลาการก่อสร้าง 3.5 บันทึกการชี้สถานที่ 3.6 โครงการ ระบุ เหตุผล / ความจำเป็น

9 สรุป 1. ชื่อรายการสอดคล้องกับการใช้งานจริง รวมถึงชื่อ และราคาตรงกันกับแบบฟอร์ม คำของบประมาณ ใบ แสดงคุณลักษณะ (Spec) และใบนำสืบราคา แบบ ประเมินความคุ้มค่า / คุ้มทุน กรณีสิ่งก่อสร้างชื่อรายการ และงบประมาณต้องตรงกับแบบแปลน ใบงวดงานงวดเงิน ประมาณการราคา (BOQ) ของกองแบบแผน กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ 2. กรอกรายละเอียดเหตุผลความจำเป็น อายุการใช้ งาน จำนวนผู้ใช้เครื่องมือ ทดแทน / ซื้อใหม่ สถานที่ ฯลฯ ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 3. แนบรายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา

10 ขั้นตอนเม. ย. 59 พ. ค. 59 มิ. ย. 59 ก. ค. 59 ส. ค. 59 ก. ย. 59 ต. ค. 59 พ. ย. 59 1. แบบรูป รายการ /TOR/BOQ เบื้องต้น 2. TOR/BOQ ฉบับสมบูรณ์ 3. เริ่มจัดซื้อจัดจ้าง 4. ได้ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5. เซ็นสัญญา 6. เริ่มเบิกจ่าย มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

11


ดาวน์โหลด ppt 15 กันยายน 2558 หมวดงบลงทุน. งบ ลงทุน 1) ครุภัณฑ์ 2) ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่าย เพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน ลักษณะค่าครุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google