งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ
E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering

2 วิธีการใช้งานระบบ E-Ordering
ผู้ใช้งานต้องทำงานผ่านระบบ Internet โดยทำการเปิดโปรแกรม IE และบันทึก URL ที่จะเข้าไปใช้งานคือ บทบาทของผู้ใช้งาน (Role) เป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 1. ผู้สั่งซื้อ 2. ผู้อนุมัติ 3. ผู้ตรวจรับ 4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานจะต้องแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในระบบโดยการบันทึกรหัสพนักงาน และรหัสผ่าน

3 หน้าหลักของระบบ E-Ordering
1 2 3 4 5

4 รายละเอียด บริเวณ รายการ
เป็น Tab แสดงรายการหน้าหลัก เป็นบริเวณค้นหารายการสินค้าที่ต้องการ เป็นบริเวณที่จะต้องใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่านก่อนทำรายการ เป็น Tab แสดงรายการสินค้าเพื่อคลิกดูรายละเอียดของสินค้า เบอร์ติดต่อ Call Center 1 2 3 4 5

5 1. ผู้สั่งซื้อ 1.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อซื้อ
1. ผู้สั่งซื้อ 1.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อซื้อ 1.1

6 1.3 เลือกรายการซื้อสินค้า เพื่อดูประวัติการซื้อ
1.2 บริเวณแสดงชื่อ, หน่วยงาน, แสดงงบประมาณ และประวัติการทำรายการ ปุ่มออกจากระบบ 1.3 เลือกรายการซื้อสินค้า เพื่อดูประวัติการซื้อ 1.4 เลือกกระดาษเพื่อซื้อ 1.3 1.2 1.4

7 1.5 ใส่จำนวนที่ซื้อ (แต่ละครั้งสามารถซื้อได้มากกว่า 1 รายการ)
1.5 ใส่จำนวนที่ซื้อ (แต่ละครั้งสามารถซื้อได้มากกว่า 1 รายการ) 1.6 กดปุ่ม Add To Card 1.5 1.6 1.5

8 1.7 ตรวจสอบก่อนยืนยันการซื้อ สามารถลบรายการได้โดยกดปุ่มลบสินค้า
1.7 ตรวจสอบก่อนยืนยันการซื้อ สามารถลบรายการได้โดยกดปุ่มลบสินค้า 1.8 สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าและเลือกสถานที่ส่งสินค้า 1.9 กดปุ่มยืนยันการซื้อ 1.7 1.8 1.9

9 1.10 ยืนยันการซื้อกดปุ่ม OK

10 รายการซื้อกระดาษเรียบร้อยแล้ว

11 ประวัติการซื้อกระดาษ
- เลือกประวัติการซื้อ

12 2. ผู้อนุมัติ 2.1 ผู้อนุมัติใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่ออนุมัติ 2.1

13 2.2 เลือกรายการอนุมัติซื้อสินค้า
2.2 เลือกรายการอนุมัติซื้อสินค้า 2.2

14 2.3 หากต้องการลบ หรือแก้ไขรายการสินค้า กดปุ่ม Delete / Edit
2.4 เลือกรายการที่จะอนุมัติ 2.5 กดปุ่มอนุมัติ 2.5 2.3 2.4

15 2.6 ยืนยันการอนุมัติกดปุ่ม OK

16 2.7 อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK

17 อนุมัติรายการซื้อเรียบร้อยแล้ว
ประวัติการอนุมัติการซื้อ - เลือกประวัติการอนุมัติการซื้อ

18 ประวัติการอนุมัติการซื้อ

19 3. ผู้ตรวจรับ 3.1 ผู้ตรวจรับใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อตรวจรับสินค้า 3.1

20 3.2 เลือกตรวจรับการซื้อ 3.2

21 3.3 เลือกเลขที่ใบนำส่ง 3.4 เลือกตรวจรับผ่าน 3.4 3.3

22 3.5 ต้องการยืนยันการตรวจรับกดปุ่ม OK

23 3.6 ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK

24 ประวัติการตรวจรับการซื้อกระดาษ
- เลือกประวัติการตรวจรับการซื้อ

25 4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 4.1 หัวหน้างานพัสดุคณะใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงาน 4.1

26 4.2 เลือกรายงานสรุป 4.2

27 4.3 เลือกรายงานที่ต้องการ
4.3 เลือกรายงานที่ต้องการ 4.3

28 4.5 เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน 4.6 กดปุ่มแสดงรายงาน
4.4 เลือกหน่วยงาน 4.5 เลือกวันที่ที่ต้องการดูรายงาน 4.6 กดปุ่มแสดงรายงาน 4.4 4.5 4.6

29 รายงานสรุปการซื้อกระดาษ
สามารถ Export File หรือสั่งพิมพ์ได้

30 การ Export File เป็น Excel
2. เลือกรูปแบบไฟล์ 1 2

31 3. เลือกหน้า 3

32 4. เลือก Save เพื่อบันทึก

33 5. เลือก Drive เพื่อเก็บรายงาน 6. กด Save เพื่อบันทึก

34 ตัวอย่างรายงานสรุปการซื้อที่ Export เป็น Excel File

35 5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ
5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 5.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานและตรวจสอบการเบิกจ่าย 5.1

36 5.2 ดูสรุปรายงาน 1. เลือกรายงานสรุป 1

37 2. เลือกรายงานสรุปการเบิก 3. กำหนดวันที่ 4. เลือกแสดงรายการ
2. เลือกรายงานสรุปการเบิก 3. กำหนดวันที่ 4. เลือกแสดงรายการ 2 3 4

38 รายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน
สามารถ Export File หรือสั่งพิมพ์ได้

39 การ Export รายงานการเบิกจ่ายเป็น Excel File
2. เลือกรูปแบบไฟล์ 3. เลือกหน้า กดปุ่มเอ็กซ์ปอร์ต

40 5. เลือก Save เพื่อบันทึก

41 6. เลือก Drive เพื่อเก็บ File 7. กด Save เพื่อบันทึก

42 ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือนที่ Export เป็น Excel File

43 5.3 ตรวจสอบในระบบตามเอกสารการวางบิล เพื่อคลิกรับการวางบิล
5.3 ตรวจสอบในระบบตามเอกสารการวางบิล เพื่อคลิกรับการวางบิล 1. เลือกรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 1

44 2. เลือกเดือน 3. กดปุ่มแสดงรายงาน 2 3

45 5. เลือกคลิกตามรายการ PO 6. เลือกตรวจสอบผ่าน
4. คลิกเลือกทั้งหมด 5. เลือกคลิกตามรายการ PO 6. เลือกตรวจสอบผ่าน 6 4 5

46 เ อกสารการวางบิลอนุมัติการเบิกจ่ายแล้ว

47 6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย
6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย 6.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานทั้งหมด 6.1

48 6.2 เลือกรายงานสรุป 6.2

49 6.3 เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการ 6.4 กำหนดวันที่ 6.5 กดปุ่มแสดงรายงาน
6.3 เลือกรูปแบบรายงานที่ต้องการ 6.4 กำหนดวันที่ 6.5 กดปุ่มแสดงรายงาน 6.3 6.4 6.5

50 รายงานสรุปตามหน่วยงานที่เลือก
สามารถ Export File ได้


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานการซื้อกระดาษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google