งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อ กระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อ กระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อ กระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering

2 วิธีการใช้งานระบบ E-Ordering ผู้ใช้งานต้องทำงานผ่านระบบ Internet โดยทำการ เปิดโปรแกรม IE และบันทึก URL ที่จะเข้าไปใช้งานคือ http://www.ideakhonkaen.com บทบาทของผู้ใช้งาน (Role) เป็นระดับต่างๆ ดังนี้ 1. ผู้สั่งซื้อ 2. ผู้อนุมัติ 3. ผู้ตรวจรับ 4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานจะต้องแสดงสิทธิ์ในการเข้าใช้งานในระบบ โดยการบันทึกรหัสพนักงาน และรหัสผ่าน

3 หน้าหลักของระบบ E-Ordering 1 2 3 4 5

4 บริเวณรายการ เป็น Tab แสดงรายการหน้าหลัก เป็นบริเวณค้นหารายการสินค้าที่ต้องการ เป็นบริเวณที่จะต้องใส่รหัสพนักงานและ รหัสผ่านก่อนทำรายการ เป็น Tab แสดงรายการสินค้าเพื่อคลิกดู รายละเอียดของสินค้า เบอร์ติดต่อ Call Center 1 2 3 4 5 รายละเอียด

5 1. ผู้ สั่งซื้อ 1.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อซื้อ 1. 1

6 1.2 บริเวณแสดงชื่อ, หน่วยงาน, แสดงงบประมาณ และ ประวัติการทำรายการ ปุ่มออกจากระบบ 1.3 เลือกรายการซื้อสินค้า เพื่อดูประวัติการซื้อ 1.4 เลือกกระดาษเพื่อซื้อ 1. 4 1. 2 1. 3

7 1.5 ใส่จำนวนที่ซื้อ ( แต่ละครั้งสามารถซื้อได้มากกว่า 1 รายการ ) 1.6 กดปุ่ม Add To Card 1. 5 1. 6

8 1.7 ตรวจสอบก่อนยืนยันการซื้อ สามารถลบรายการได้ โดยกดปุ่มลบสินค้า 1.8 สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าและเลือกสถานที่ส่งสินค้า 1.9 กดปุ่มยืนยันการซื้อ 1. 8 1. 9 1. 7

9 1.10 ยืนยันการซื้อกดปุ่ม OK 1.1 0

10 รายการซื้อกระดาษ เรียบร้อยแล้ว

11 ประวัติการซื้อ กระดาษ - เลือกประวัติการ ซื้อ

12 2. ผู้อนุมั ติ 2.1 ผู้อนุมัติใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่ออนุมัติ 2. 1

13 2.2 เลือกรายการอนุมัติซื้อสินค้า 2. 2

14 2.3 หากต้องการลบ หรือแก้ไขรายการสินค้า กดปุ่ม Delete / Edit 2.4 เลือกรายการที่จะอนุมัติ 2.5 กดปุ่มอนุมัติ 2. 3 2. 4 2. 5

15 2.6 ยืนยันการอนุมัติกดปุ่ม OK 2. 6

16 2.7 อนุมัติรายการเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK 2. 7

17 อนุมัติรายการซื้อเรียบร้อย แล้ว ประวัติการอนุมัติการซื้อ - เลือกประวัติการอนุมัติ การซื้อ

18 ประวัติการอนุมัติการซื้อ

19 3. ผู้ตรวจรับ 3.1 ผู้ตรวจรับใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อตรวจรับสินค้า 3. 1

20 3.2 เลือกตรวจรับการซื้อ 3. 2

21 3.3 เลือกเลขที่ใบนำส่ง 3.4 เลือกตรวจรับผ่าน 3. 4 3. 3

22 3.5 ต้องการยืนยันการตรวจรับกดปุ่ม OK 3. 5

23 3.6 ตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม OK 3. 6

24 ประวัติการตรวจรับการซื้อกระดาษ - เลือกประวัติการตรวจรับการซื้อ

25 4. หัวหน้างานพัสดุคณะ 4.1 หัวหน้างานพัสดุคณะใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงาน 4. 1

26 4. 2 4.2 เลือกรายงานสรุป

27 4.3 เลือกรายงานที่ต้องการ 4. 3

28 4.4 เลือกหน่วยงาน 4.5 เลือกวันที่ที่ต้องการ ดูรายงาน 4.6 กดปุ่มแสดงรายงาน 4. 4 4. 5 4. 6

29 รายงานสรุปการซื้อกระดาษ สามารถ Export File หรือสั่งพิมพ์ได้

30 การ Export File เป็น Excel 1. เลือกปุ่ม Export 2. เลือกรูปแบบไฟล์ 1 2

31 3 3. เลือกหน้า

32 4. เลือก Save เพื่อบันทึก 4

33 5. เลือก Drive เพื่อ เก็บรายงาน 6. กด Save เพื่อ บันทึก 5 6

34 ตัวอย่างรายงานสรุปการซื้อที่ Export เป็น Excel File

35 5. หัวหน้างานคลังระดับคณะ 5.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานและตรวจสอบการเบิกจ่าย 5. 1

36 5.2 ดูสรุปรายงาน 1. เลือกรายงานสรุป 1

37 2. เลือกรายงานสรุปการเบิก 3. กำหนดวันที่ 4. เลือกแสดงรายการ 2 3 4

38 รายงานการเบิกจ่าย ประจำเดือน สามารถ Export File หรือ สั่งพิมพ์ได้

39 การ Export รายงานการเบิกจ่าย เป็น Excel File 1. เลือกปุ่ม Export 2. เลือกรูปแบบไฟล์ 3. เลือกหน้า 4. กดปุ่ม เอ็กซ์ปอร์ต

40 5 5. เลือก Save เพื่อ บันทึก

41 6. เลือก Drive เพื่อเก็บ File 7. กด Save เพื่อบันทึก 6 7

42 ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือนที่ Export เป็น Excel File

43 5.3 ตรวจสอบในระบบตามเอกสารการวาง บิล เพื่อคลิกรับการวางบิล 1. เลือกรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 1

44 2 3 2. เลือกเดือน 3. กดปุ่มแสดงรายงาน

45 4. คลิกเลือกทั้งหมด 5. เลือกคลิกตามรายการ PO 6. เลือกตรวจสอบผ่าน 6 4 5

46 เ อกสารการวางบิลอนุมัติ การเบิกจ่ายแล้ว

47 6. หัวหน้างานคลังระดับมหาวิทยาลัย 6.1 ใส่รหัสพนักงานและรหัสผ่าน และกดปุ่ม Login เพื่อดูรายงานทั้งหมด 6. 1

48 6.2 เลือกรายงานสรุป 6. 2

49 6.3 เลือกรูปแบบ รายงานที่ต้องการ 6.4 กำหนดวันที่ 6.5 กดปุ่มแสดง รายงาน 6. 3 6. 4 6. 5

50 รายงานสรุปตาม หน่วยงานที่เลือก สามารถ Export File ได้


ดาวน์โหลด ppt E-Ordering Quick Manual คู่มือการใช้งานการซื้อ กระดาษ ผ่านระบบ E-Ordering.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google