งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ จัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ จัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ จัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing) Version 2.0

2 การควบคุมเอกสาร วันที่ผู้ปรับปรุง / แก้ไขเวอร์ชั่นอ้างอิง 15-Oct- 2012 Phichamon S.1.0Create Requirement Summary report 24-Oct- 2012 Phichamon S.2.0Add/Update Requirement from Key User ผู้ตรวจสอบ / ตำแหน่งวันที่ผู้ตรวจสอบ ชัยพร ช. เจริญยิ่ง 25-Oct- 2012 การตรวจสอบเอกสาร : ควบคุมเอกสาร :

3 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing) ผู้ดูแลระบบงาน (IT กองคลัง ): ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

4 ลงนามเอกสารรายงานผลการสำรวจความ ต้องการ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing) ผู้ใช้งานระบบ (Key User): ______________________ ผู้ใช้งานระบบ (Key User): (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________ ______________________ (______________________) วันที่ _____/_____/_____ หน่วยงาน ________________

5 ● สรุปความต้องการระบบตาม TOR ● ขั้นตอนการทำงานของระบบ ● รายงาน ● ความต้องการเพิ่มเติม ● ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง ● ข้อเสนอแนะหัวข้อหลัก

6 สรุปความต้องการระบบตาม TOR ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ PO-I-001หาแนวทางและวิธีการแก้ไขในกรณีที่เกิดสถานะ “อนุมัติล่วงหน้า” (Pre-Approve) ในขั้นตอนการ อนุมัติ ใบขอซื้อ CMU การตั้งค่าระบบ PO-I-002พัฒนาให้ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลเฉพาะ ส่วนข้อมูลสาขาของผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ในระบบได้ CMU การตั้งค่าระบบ PO-I-003พัฒนารายงานตามความต้องการในระบบจัดซื้อ/จัด จ้างให้สามารถระบุเงื่อนไข ตามที่ต้องการได้เช่น รายงานใบขอซื้อ รายงานใบสั่งซื้อ รายงานซัพ พลายเออร์ - รายละเอียดรายงาน Supplier เพื่อแสดงสรุป ประจำเดือน ซื้ออะไร เมื่อไร รับอะไร ราคาเท่าไหร่ จากตรวจสอบ - ให้รายการจัดซื้อวัสดุ ทุกรายการ ทั้งเข้าคลัง และ ไม่เข้าคลัง สามารถในไปรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ของแต่ละหน่วยงาน CMU ปรับปรุงรายงาน

7 ขั้นตอนการทำงานของระบบ Supplier RFQ Receipts Requisition Demand Source Quote Approval Inspection Order Approval Oracle Purchasing Inventory

8 สัญลักษณ์ Direction of Flow Automation Process Manual Operation Document Electronic Data Predefined Process Decision Off-page Reference On-page Reference Responsible Section Officer Document Name Manual Description Process Description Decision Data Description A 1 Predefined Process

9 รายงาน Name รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี Objective แสดงรายละเอียดการรับ-เบิกวัสดุ ทั้งคงคลัง และไม่คงคลัง Frequency รายการรับเข้าคลัง และไม่เข้าคลัง จากการซื้อ สามารถนำไปตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ของแต่ละหน่วยงาน Receiver ผู้ใช้งานระบบ Purchasing, Inventory Parameter N/A

10 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ PO-I-004ทำการเปิด ใบขอซื้อ ขั้นตอนถูกต้องทุกอย่าง แต่ พบปัญหาตรวจสอบเงินทุนไม่ผ่าน ทั้งที่งบประมาณ คงเหลือเพียงพอสำหรับการขอกันงบประมาณ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปัญหาระบบ/Bug PO-I-005อนุมัติใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง แล้วพบ ภาษีมูลค่าเพิ่ม แสดงยอด Double เมื่อส่งข้อมูลไประบบ GL คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปัญหาระบบ/Bug PO-I-006กรณีดึงข้อมูล ใบขอซื้อ ไปตั้งเป็น ใบสั่งซื้อ จำนวน มากๆ จะพบปัญหา ใบสั่งซื้อติดสถานะ กำลัง ดำเนินการ เมื่อมีการส่งอนุมัติ PO ทำให้ต้องรอนาน คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userขั้นตอนการทำงาน PO-I-007การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงินรวมของแต่ ละรายการแสดงยอดเต็มจำนวน แต่จำนวนเงินรวม ทั้งหมดของ ใบขอซื้อ แสดงเป็น.99 ต้องทำการ ปรับยอดให้ตรงกัน และเมื่อมีการดึง ใบขอซื้อ ไป ตั้งเป็น ใบสั่งซื้อ จำนวนเงินใน ใบขอซื้อ เป็น.00 แต่ ใบสั่งซื้อ แสดงยอด.01 หรือ.99 ต้องทำการ ปรับใหม่ที่ ใบตั้งหนี้ เพื่อให้ยอดตรงกัน คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userการตั้งค่าระบบ

11 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ PO-I-008กรณีที่มีการลบ Record ใน ใบขอซื้อ และป้อนใหม่ ลำดับที่ของรายการจะเปลี่ยนไป ไม่คงลำดับเดิม เช่น ลบรายการที่ 1 ป้อนใหม่จะเป็นรายการที่ 2 และเมื่อสั่งพิมพ์รายงาน ใบขอซื้อ จะพบว่าใน รายงานจะแสดงลำดับที่ตั้งแต่ 2 และจำนวนรายการ ทั้งหมดก็รวม Record ที่ถูกลบไปแล้ว ซึ่งไม่ถูกต้อง ที่ถูกจะต้องแสดงเฉพาะรายการที่จะขอซื้อ และ แสดงเลขที่บันทัดตามจำนวนรายการในแสดงใน รายงานตั้งแต่ 1 ถึง xxx คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน PO-I-009ระบบยอมให้ทำการยกเลิก ใบสั่งซื้อ ได้โดยยัง ไม่ได้ทำการคืนของในระบบ INV ซึ่งมีผลทำให้ รายงานงบการเงินแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึง ต้องการให้ระบบกันไม่ให้ทำการยกเลิก ใบขอซื้อ ถ้ายังไม่ได้ทำการคืนสินค้า เพิ่มเติม:เปิด PO -> Receipt -> Match Invoice แล้วมีการกลับไปแก้ไข PO ได้ทำให้ PO ติดสถานะ Pre-Approve และ Inventory ไม่สามารถ Return เพราะ PO ติดสถานะ Pre-Approve คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปัญหาระบบ/Bug

12 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ PO-I-010กรณีที่ป้อน ใบขอซื้อ เพื่อซื้อวัสดุคงคลัง เป็นเงิน สด ต้องการให้รายงาน ใบขอซื้อ แสดงข้อมูลบัญชี ของ CMU ตามที่ระบุใน Flexfield ที่หัวเอกสารใบ ขอซื้อ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน PO-I-011กรณีที่มีการตั้งเบิก ด้วยจำนวนเงินที่น้อยกว่า ที่ระบุ ในใบสั่งซื้อ จะสามารถทำได้หรือไม่ โดยไม่ต้อง ถอย Step ไปแก้รายการใน ใบสั่งซื้อ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userการตั้งค่าระบบ PO-I-012รายการ Parameter ที่จะต้องป้อนตอนสั่งพิมพ์ รายงานใบขอซื้อ หรือใบสั่งซื้อ เช่น แหล่งเงิน ระยะเวลาส่งมอบ ผู้ขอ ฯลฯ สามารถดึงข้อมูลมา จาก Flexfield หรือข้อมูลอื่นๆ ในใบขอซื้อ และ ใบสั่งซื้อ โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำอีกครั้งในการ พิมพ์ รายงานใบขอซื้อ หรือใบสั่งซื้อ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน PO-I-013กรณีพิมพ์ PR เกิน 300000 บาท เช่นวิธีคัดเลือก วิธีประกวดราคา ไม่มีรายการ Report ให้เลือก เพื่อ ออกรายงานตามระเบียบของ ม.เชียงใหม่ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปรับปรุงรายงาน

13 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ PO-I-014การตรวจสอบเงินทุน หากตรวจสอบเงินทุนใน ภาพรวมใบ PR ทั้งฉบับ เงินทุนไม่ผ่าน แต่ถ้า ตรวจสอบแต่ละรายการเงินทุนผ่าน การตรวจสอบ เงินทุนผ่าน/ ไม่ผ่าน ควรตรวจสอบในภาพรวม มากกว่าตรวจสอบแต่ละรายการ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userปัญหาระบบ/Bug PO-I-015ขอเพิ่มช่องสำหรับป้อนคณะกรรมการตรวจรับใน Flexfield ของระดับ Line ของ ใบขอซื้อมาอยู่ที่ เดียวที่ระดับ Header คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userการตั้งค่าระบบ PO-I-016ขอเพิ่มขนาด Font ตัวหนังสือ ใหญ่ขึ้นเมื่อ ตรวจสอบรายงานผ่าน Thai Report View คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userอื่นๆ PO-I-017ไม่สามารถสั่งพิมพ์รายงานได้หลายๆ Copy เนื่องจาก Thai Report View ไม่สามารถกำหนดค่า Copy ตอนพิมพ์ได้ คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userอื่นๆ PO-I-018ช่องสำหรับพิมพ์คำอธิบายของ ใบขอซื้อ และ รายการสินค้าใน ใบขอซื้อมีขนาดไม่เพียงในการ ป้อนข้อมูล คณะ วิทยาศาสตร์ Key Userการตั้งค่าระบบ

14 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ PO-I-019เพิ่มชื่อผู้อนุมัติ ใบขอซื้อ ให้เพียงพอ ให้เพิ่มช่อง ผู้อนุมัติ หัวหน้างาน ชื่อของหัวหน้า ส่วนงาน เหมือนวิธีคัดเลือก คณะ อุตสาหกรรม เกษตร Key Userปรับปรุงรายงาน PO-I-020ขอเพิ่ม ตราครุฑ ในเอกสารใบสั่งซื้อคณะสัตว แพทย์ Key Userปัญหาระบบ/Bug PO-I-021ต้องการกำหนด Format เลขที่ใบขอซื้อ/สั่งซื้อ ตาม ปีงบประมาณ คณะ อุตสาหกรรม เกษตร Key Userการตั้งค่าระบบ PO-I-022ต้องการให้แสดงยอดงบประมาณคงเหลือในแต่ละ หมวดเงิน ในเอกสาร ใบขอซื้อ คณะ อุตสาหกรรม เกษตร Key Userอื่นๆ PO-I-023ต้องการให้ระบบ 3 มิติ สามารถติดตั้งใช้งานได้กับ Windows (64 bits) คณะ อุตสาหกรรม เกษตร Key UserSystem/ OS PO-I-024รายการรับเข้าคลัง และไม่เข้าคลัง จากการซื้อ สามารถนำไปตรวจสอบพัสดุประจำปี ของแต่ละ หน่วยงาน คณะ อุตสาหกรรม เกษตร Key Userเพิ่มรายงานใหม่

15 ความต้องการเพิ่มเติม ข้อที่รายละเอียดความต้องการหน่วยงา น ผู้ให้ ข้อมูล ประเภทความ ต้องการ PO-I-025เพิ่มรายงานใบสั่งซื้อแบบฟอร์มภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการจัดซื้อต่างประเทศ คณะ วิศวกรรม ศาสตร์ คุณแมมเพิ่มรายงานใหม่

16 - N/Aข้อเสนอแนะ

17


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับปรุงระบบ Oracle Financial มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright © A-HOST, All Right Reserved รายงานผลการสำรวจความต้องการระบบ จัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google