งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภค ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

2 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภค ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ การเติบโตของประชากร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น การปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม การสูญหายของพืชพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่สำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ลดน้อยลง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

4 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) C5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค (The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior) ความแตกต่างส่วนบุคคล (Individual Differences) ทรัพย์ของผู้บริโภค (Consumer Resources) เวลา (Time) เงิน (Money) การรับข้อมูลข่าวสารและความสามารถในการประมวล (Information Reception and Processing Capability) ความรู้ (Knowledge) ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitude) ความเชื่อ ทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

5 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) C5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค (The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior) ความแตกต่างส่วนบุคคล (Individual Differences) แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivation and Self-Concept) แรงจูงใจ ความคิดส่วนตน บุคลิกภาพ ค่านิยม และรูปแบบการดำรงชีวิต (Personality, Value and Lifestyle) บุคลิกภาพ ค่านิยมหรือคุณค่า รูปแบบการดำรงชีวิต EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

6 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค (The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior) อิทธิพลทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Influences) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) ชนชั้นทางสังคม (Social Class) ระดับสูง-ขั้นสูง (Upper-upper) ระดับสูง-ขั้นต่ำ (Lower-upper) ระดับกลาง-ขั้นสูง (Upper-middle) ระดับกลาง-ขั้นต่ำ (Lower-middle)\ ระดับต่ำ-ขั้นสูง (Upper-Lower) ระดับต่ำ-ขั้นต่ำ (Lower-lower) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

7 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค (The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior) อิทธิพลทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Influences) อิทธิพลส่วนบุคคล (Personal Influence) กลุ่มอ้างอิง (Reference Group) อิทธิพลคำพูดปากต่อปาก (Word-of-Mouth Influence) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

8 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค (The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior) อิทธิพลส่วนบุคคล (Personal Influences) ครอบครัว (Family) ขั้นเป็นโสด (Single Stage) สมรสใหม่ (Newly Married Couples)\ ครอบครัวมีบุตรขั้นที่ 1 (Full Nest I) ครอบครัวมีบุตรขั้นที่ 2 (Full Nest III) ครอบครัวมีบุตรขั้นที่ 3 (Full-Nest III) ครอบครัวที่บุตรแยกออกไปขั้นที่ 1 (Empty Nest I) ครอบครัวที่บุตรแยกออกไปขั้นที่ 2 (Empty Nest II) มีชีวิตอยู่คนเดียว (The Solitary Survivor) อยู่คนเดียวและเกษียณอายุการทำงาน (The Retired Solitary Survivor) EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

9 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค (The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior) อิทธิพลส่วนบุคคล (Personal Influences) สถานการณ์ (Situation) สถานการณ์ในการติดต่อสื่อสาร (Communication Situation) สถานการณ์การซื้อ (Purchase Situation) สถานการณ์การใช้ (Usage Situation) กระบวนการทางจิตวิทยา (Psychological Process) การประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing) การรับรู้และการเรียนรู้ (Perception and Learning) การรับรู้ การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude and Behavior Change) EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

10 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการซื้อของผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

11 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น (Getting Close to the Customer) เป็นการตลาดเฉพาะรายมากขึ้น (Individualized Marketing) ให้พิจารณาถึงการให้สัญญากับลูกค้าในด้านความพึงพอใจและความตั้งใจรับฟังลูกค้า (Priority Commitment to Customer Satisfaction and Retention) เน้นที่ทุนหรือคุณค่าตราสินค้ามากขึ้น (Renewed Focus on Brand Equity) EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

12 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กระบวนการซื้อของผู้บริโภค การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search) การประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ (Pre-Purchase Alternative Evaluation) การซื้อ (Purchase) การอุปโภค บริโภค (Consumption) การประเมินทางเลือกหลังการซื้อ (Post-Purchase Alternative Evaluation) EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

13 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่เน้นสิ่งแวดล้อมจริง (True Blue Greens) กลุ่มที่มีพื้นฐานเน้นสิ่งแวดล้อม (Greenback Greens) กลุ่มที่มีแยกออกใหม่ (Sprouts) กลุ่มกรูเซอร์ (Grousers) กลุ่มเบสิกบราวน์ (Basic Browns) EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

14 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017

15 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
(Buying Behavior for Social and Environmental Products) Q&A EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/14/2017


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google