งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 1  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภค  ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 1  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภค  ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 1  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภค  ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค  กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

2 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 2  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรม ผู้บริโภค  ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ เกิดจาก กิจกรรมของมนุษย์  การเติบโตของประชากร  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น  การปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อม  การสูญหายของพืชพันธุ์สัตว์ป่า  พื้นที่สำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ลด น้อยลง  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านสิ่งแวดล้อม 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

3 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 3  ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

4  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค ( The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior)  ความแตกต่างส่วนบุคคล (Individual Differences) ทรัพย์ของผู้บริโภค (Consumer Resources)  เวลา (Time)  เงิน (Money)  การรับข้อมูลข่าวสารและความสามารถในการประมวล (Information Reception and Processing Capability) ความรู้ (Knowledge) ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitude)  ความเชื่อ  ทัศนคติและพฤติกรรมต่างๆ C5 4 4/22/2015 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

5  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค ( The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior)  ความแตกต่างส่วนบุคคล (Individual Differences) แรงจูงใจและความคิดส่วนตน (Motivation and Self-Concept)  แรงจูงใจ  ความคิดส่วนตน บุคลิกภาพ ค่านิยม และรูปแบบการดำรงชีวิต (Personality, Value and Lifestyle)  บุคลิกภาพ  ค่านิยมหรือคุณค่า  รูปแบบการดำรงชีวิต C5 5 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

6  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค ( The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior)  อิทธิพลทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Influences) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor)  วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture)  วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) ชนชั้นทางสังคม (Social Class)  ระดับสูง - ขั้นสูง (Upper-upper)  ระดับสูง - ขั้นต่ำ (Lower-upper)  ระดับกลาง - ขั้นสูง (Upper-middle)  ระดับกลาง - ขั้นต่ำ (Lower-middle)\  ระดับต่ำ - ขั้นสูง (Upper-Lower)  ระดับต่ำ - ขั้นต่ำ (Lower-lower) 6 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

7  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค ( The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior)  อิทธิพลทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Influences) อิทธิพลส่วนบุคคล (Personal Influence)  กลุ่มอ้างอิง (Reference Group)  อิทธิพลคำพูดปากต่อปาก (Word-of-Mouth Influence) 7 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 4/22/2015 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

8  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค ( The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior)  อิทธิพลส่วนบุคคล (Personal Influences) ครอบครัว (Family)  ขั้นเป็นโสด (Single Stage)  สมรสใหม่ (Newly Married Couples)\  ครอบครัวมีบุตรขั้นที่ 1 (Full Nest I)  ครอบครัวมีบุตรขั้นที่ 2 (Full Nest III)  ครอบครัวมีบุตรขั้นที่ 3 (Full-Nest III)  ครอบครัวที่บุตรแยกออกไปขั้นที่ 1 (Empty Nest I)  ครอบครัวที่บุตรแยกออกไปขั้นที่ 2 (Empty Nest II)  มีชีวิตอยู่คนเดียว (The Solitary Survivor)  อยู่คนเดียวและเกษียณอายุการทำงาน (The Retired Solitary Survivor) 8 4/22/2015 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

9  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค ( The Major Factors Influencing Consumer Buying Behavior)  อิทธิพลส่วนบุคคล (Personal Influences) สถานการณ์ (Situation)  สถานการณ์ในการติดต่อสื่อสาร (Communication Situation)  สถานการณ์การซื้อ (Purchase Situation)  สถานการณ์การใช้ (Usage Situation) กระบวนการทางจิตวิทยา (Psychological Process) การประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing) การรับรู้และการเรียนรู้ (Perception and Learning)  การรับรู้  การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude and Behavior Change) 9 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

10 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 10  กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค  กระบวนการซื้อของผู้บริโภค  กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

11 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 11  กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค  มีความใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้น (Getting Close to the Customer)  เป็นการตลาดเฉพาะรายมากขึ้น (Individualized Marketing)  ให้พิจารณาถึงการให้สัญญากับลูกค้าในด้านความพึงพอใจและความ ตั้งใจรับฟังลูกค้า (Priority Commitment to Customer Satisfaction and Retention)  เน้นที่ทุนหรือคุณค่าตราสินค้ามากขึ้น (Renewed Focus on Brand Equity) 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

12  กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  กระบวนการซื้อของผู้บริโภค  การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition)  การค้นหาข้อมูลข่าวสาร (Information Search)  การประเมินทางเลือกก่อนการซื้อ (Pre-Purchase Alternative Evaluation)  การซื้อ (Purchase)  การอุปโภค บริโภค (Consumption)  การประเมินทางเลือกหลังการซื้อ (Post-Purchase Alternative Evaluation) 12 4/22/2015 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

13 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 13  กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  กลุ่มที่เน้นสิ่งแวดล้อมจริง (True Blue Greens)  กลุ่มที่มีพื้นฐานเน้นสิ่งแวดล้อม (Greenback Greens)  กลุ่มที่มีแยกออกใหม่ (Sprouts)  กลุ่มกรูเซอร์ (Grousers)  กลุ่มเบสิกบราวน์ (Basic Browns) 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

14 EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 14  กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม  กลุ่มลูกค้าผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )

15 15 Q&A EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 4/22/2015 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Buying Behavior for Social and Environmental Products )


ดาวน์โหลด ppt EM: Asst.Prof.Dr.PattanaSirichotpundit, Ph.D. 1  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภค  ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผู้บริโภค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google