งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
ปี กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

2 ความเป็นมา โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)
วัตถุประสงค์ สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน รัฐบาลได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๔

3 บทบาทหน้าที่ในการดำเนินงาน
ระดับตำบล องค์กรรับผิดชอบ อบต/ท้องถิ่น มีหน้าที่หลักในกระบวนการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบลให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบในท้องถิ่นและแผนชุมชน ระดับอำเภอ รับผิดชอบ นตผ.อำเภอ มีหน้าที่หลักในการจัดลำดับผลิตภัณฑ์เด่นตำบลต่างๆของอำเภอ การบูรณาการแผน และงบประมาณเพื่อให้การสนุบสนุน ระดับจังหวัด รับผิดชอบ นตผ.จังหวัด มีหน้าที่หลักในการจัดลำดับผลิตภัณฑ์เด่นตำบลต่างๆของจังหวัด การบูรณาการแผน และงบประมาณเพื่อให้การสนุบสนุน

4 วัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
๒. เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

5 และตรวจสอบแก้ไขข้อมูลปี 2557-2558
ความหมายหรือคำนิยาม ๑. การลงทะเบียน ๒.ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การรับลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ ที่ลงทะเบียน ด้วยเอกสาร (Manual) ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน และตรวจสอบแก้ไขข้อมูลปี แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ๒.๑ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน เป็นการรวมตัวกันในชุมชน ผลิตสินค้าที่แสดงความเป็นไทยและภูมิปัญญา ๒.๒ ผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของรายเดียว บุคคลใดบุคคลหนึ่งในชุมชนที่ผลิตสินค้าที่แสดงความเป็นไทยและภูมิปัญญา โดยมีการจ้างแรงงานในชุมชน/วัตถุดิบในชุมชน ฯลฯ ๒.๓ ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)ผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

6 ความหมายหรือคำนิยาม ๓. ภูมิปัญญาไทย ๓.๑ ด้านเกษตรกรรม
๓.๒ ด้านอุตสาหกรรม ๓.๓ ด้านการแพทย์แผนไทย ๓.๔ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓.๕ ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ๓.๖ ด้านศิลปกรรม ๓.๗ ด้านภาษาและวรรณกรรม ๓.๘ ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ๓.๙ ด้านโภชนา

7 ๔. ประเภทผลิตภัณฑ์

8 ๔. ประเภทผลิตภัณฑ์

9 ๔. ประเภทผลิตภัณฑ์

10 ๔. ประเภทผลิตภัณฑ์

11 ๔. ประเภทผลิตภัณฑ์

12 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนการลงทะเบียน ตรวจสอบ บันทึกในระบบ ประชุมรับรอง แจ้งจังหวัด/กทม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอ/สำนักงานเขต ตรวจสอบ ประชุมรับรอง การขึ้นทะเบียน OTOP รายงานกรมฯทราบ จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ยื่นเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน หนังสือมอบอำนาจจากกลุ่ม ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ หนังสือรับรอง ถ้ามี ให้ประธานเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ/ผู้แทน รับรอง กรมการ พัฒนาชุมชน ตรวจสอบ ประกาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

13 วิธีการบันทึกข้อมูลผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในโปรแกรมออนไลน์


ดาวน์โหลด ppt การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google