งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์

2 หัวข้อในการบรรยายหัวข้อในการบรรยาย 1. ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์ 2. ความแตกต่างระหว่างการบริหาร ภาครัฐและการบริหารภาคเอกชน 3. สถานภาพของรัฐประศาสนศาสตร์ 4. ขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์

3 1. ความหมายของรัฐ ประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ = Public Administration การบริหาร = Administration สาธารณะ, รัฐกิจ = Public

4 1. ความหมายของรัฐ ประศาสนศาสตร์ “ การบริหาร ” คือ กระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปร่วมมือกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่ กำหนดขึ้น ( อุทัย เลาหวิเชียร, 2543) โดยการบริหารประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้ ( อุทัย เลาหวิเชียร, 2543) 1. มีคนรวมอยู่ด้วย 2. มีการกระทำ 3. มีการปฏิสัมพันธ์ 4. มีกิจกรรมร่วมกัน 5. เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่กำหนด

5 1. ความหมายของรัฐ ประศาสนศาสตร์ การบริหาร มีลักษณะเป็นกระบวนการซึ่ง ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. การวางแผน (Planning) 2. การจัดองค์การ (Organizing) 3. การเป็นผู้นำ (Leading) 4. การควบคุม (Controlling)

6 1. ความหมายของรัฐ ประศาสนศาสตร์ ปัจจัยพื้นฐานทางการบริหารที่สำคัญ ได้แก่ 1. คน (Man) 2. เงิน (Money) 3. วัสดุ อุปกรณ์ (Leading) 4. การจัดการ (Management)

7 1. ความหมายของรัฐ ประศาสนศาสตร์ “ สาธารณะ ” ราชบัณฑิตยสถาน (2538: 826) ให้ ความหมายคำว่า สาธารณะ หมายถึง ทั่วไปเกี่ยวกับ ประชาชน และสาธารณะสมบัติทรัพย์สินส่วนรวมของ ประชาชน สอ เสถบุตร (2530: 592) ได้แปลความหมาย คำว่า Public เป็นภาษาไทยว่าสาธารณะซึ่งหมายถึง ที่สาธารณะ ชุมชน เปิดเผย การเผยแพร่ สิ่งที่เป็น ของทั่วไป เช่น ถนนหลวง สิ่งที่เป็นของรัฐบาล และ สิ่งที่เป็นของประชาชน

8 1. ความหมายของรัฐ ประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ / สาธารณบริหารศาสตร์ = Public Administration [ ในแง่ของสาขาวิชา (Discipline) หรือ การศึกษา (Study)] การบริหารรัฐกิจ / การบริหารงานสาธารณะ = public administration [ ในแง่ กิจกรรม (Activity) หรือกระบวนการของ การบริหารงานสาธารณะ ]

9 2. ความแตกต่างระหว่างการ บริหารภาครัฐ และการบริหารภาคเอกชน 1. ธรรมชาติของสินค้า 2. ความเป็นเจ้าของทรัพยากร 3. ลักษณะของผู้นำ 4. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

10 3. สถานภาพของรัฐ ประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เป็น “ ศาสตร์ ( Science) และศิลป์ ( Art) ” รัฐประศาสนศาสตร์ เป็น “ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary) ” รัฐประศาสนศาสตร์ เป็น “ สังคมศาสตร์ประยุกต์ ( Applied Socail Sciences) ”

11 4. ขอบเขตของรัฐประศาสน ศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์มีขอบเขตที่กว้างขวางมากจน แทบหาจุดจบไม่ได้ ทำให้เกิดลักษณะของ การขาดเอกลักษณ์หรือวิกฤติการณ์ทางเอกลักษณ์ (Identity Crisis) ( สร้อยตระกูล ( ติวยานนท์ ) อรรถมานะ, 2540) อุทัย เลาหวิเชียร (2543) เสนอว่ารัฐประศาสน ศาสตร์มีขอบข่ายอยู่ 3 ขอบข่าย ได้แก่ 1. การเมืองและนโยบายสาธารณะ 2. ทฤษฎีองค์การ 3. เทคนิคการบริหาร

12 4. ขอบเขตของรัฐประศาสน ศาสตร์ วิชา PPA1102 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ ของหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ แบ่งขอบข่ายรัฐประศาสนศาสตร์เป็น 6 ขอบข่าย ดังนี้ 1. การบริหารกับสภาพแวดล้อม 2. การบริหารกับการเมือง 3. นโยบายสาธารณะและการวางแผน 4. องค์การและการจัดการ 5. การบริหารงานบุคคล 6. การบริหารการคลังและงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt รัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google