งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ฝึกอบรมใน ประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ฝึกอบรมใน ประเทศ งานบัญชีและการเงิน สำนัก ชลประทานที 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ฝึกอบรมใน ประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ฝึกอบรมใน ประเทศ งานบัญชีและการเงิน สำนัก ชลประทานที 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ฝึกอบรมใน ประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ฝึกอบรมใน ประเทศ งานบัญชีและการเงิน สำนัก ชลประทานที 17

2 นิยามการ ฝึกอบรม อบรม ประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ ฝึก ศึกษา ดูงาน ฝึกงาน / หรือที่เรียกชื่อ เป็นอย่างอื่น มีโครงการ / หลักสูตร / ช่วงเวลาจัดที่ แน่นอน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอน ไม่มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ งานบัญชีและการเงิน สำนัก ชลประทานที 17

3 เอกสารประกอบการ ขอเบิก  อนุมัติกรม, กระทรวง  โครงการ, หลักสูตร, ตารางฝึกอบรม  หนังสือเชิญ, ตอบรับวิทยากร  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ ( บก. กจ.9)  ใบเสร็จรับเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ลายมือชื่อ จำนวนบุคคล ( ผู้เข้ารับการฝึกอบรม )  อนุมัติกรม, กระทรวง  โครงการ, หลักสูตร, ตารางฝึกอบรม  หนังสือเชิญ, ตอบรับวิทยากร  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  แบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ ( บก. กจ.9)  ใบเสร็จรับเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ลายมือชื่อ จำนวนบุคคล ( ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ) งานบัญชีและการเงิน สำนัก ชลประทานที่ 17

4 การนับเวลาเพื่อคำนวณ เบี้ยเลี้ยง 1. วิธีนับเวลา - ตั้งแต่ออกเดินทาง จนกลับถึง สถานที่อยู่ 2. วิธีคำนวณ - กรณีพักแรม 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน - กรณีไม่พักแรม เกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็น ½ วัน 3. นำจำนวนวัน คูณด้วยอัตราเบี้ยเลี้ยง 4. หักด้วยจำนวนมื้ออาหาร ซึ่งคูณด้วย 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยง งานบัญชีและการเงิน สำนัก ชลประทานที่ 17 ค่าใช้จ่ายของผู้เข้า รับ

5 เบี้ยเลี้ยง เดินทาง อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ลักษณะเหมาจ่าย ข้าราชการ ประเภท ระดับระดับ อัตรา / วัน / คน ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร ปฏิบัติงาน, ชำนาญงาน, อาวุโส ปฏิบัติการ, ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ ระดับต้น ทักษะพิเศษ เชี่ยวชาญ, ทรงคุณวุฒิ ระดับสูง ระดับต้น, ระดับสูง 240 บาท 270 บาท งานบัญชีและการเงิน สำนัก ชลประทานที่ 17

6

7 ตัวอย่างการเขียน คำสั่ง เข้าร่วมฝึกอบรมฯ และ ติดต่อราชการ ใน คำสั่งเดียวกัน งานบัญชีและการเงิน สำนักชลประทานที่ 17

8 ต้นฉบับคำสั่งไปราชการ ให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม งานบัญชีและการเงิน สำนักชลประทานที่ 17

9

10

11

12

13

14 สำเนา คำสั่งไปราชการ ให้เบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการ ติดต่อราชการ งานบัญชีและการเงิน สำนักชลประทานที่ 17

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ฝึกอบรมใน ประเทศ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไป ฝึกอบรมใน ประเทศ งานบัญชีและการเงิน สำนัก ชลประทานที 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google