งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LAB02 310211 ตัวแปร : Variables ในการเขียนโปรแกรมเราต้องการให้โปรแกรม จดจำค่าต่างๆ ไว้ เช่นเมื่อรับค่าข้อมูลจาก ผู้ใช้ หรือค่าที่ได้จากการคำนวณใดๆ ค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LAB02 310211 ตัวแปร : Variables ในการเขียนโปรแกรมเราต้องการให้โปรแกรม จดจำค่าต่างๆ ไว้ เช่นเมื่อรับค่าข้อมูลจาก ผู้ใช้ หรือค่าที่ได้จากการคำนวณใดๆ ค่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 LAB02 310211

3 ตัวแปร : Variables ในการเขียนโปรแกรมเราต้องการให้โปรแกรม จดจำค่าต่างๆ ไว้ เช่นเมื่อรับค่าข้อมูลจาก ผู้ใช้ หรือค่าที่ได้จากการคำนวณใดๆ ค่า ต่างๆ เหล่านี้จะต้องถูกจดจำไว้ ณ ที่ใดที่ หนึ่ง เพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ในภายหลังได้ โปรแกรมจะจดจำค่าต่างๆ ที่กล่าวไว้โดยใช้ ตัวแปร : Variable(s) int b;

4 เป็นการประกาศ (declaration) ว่า ต้องการที่ สร้างพื้นที่ (space) ขึ้นบริเวณหนึ่ง ซึ่งจะ เรียกชื่อว่า b ไว้สำหรับเก็บค่าแบบจำนวน เต็ม (integer) ค่าหนึ่ง (int : หมายถึง integer). จากนั้นในโปรแกรมเราสามารถเก็บค่าใน b ได้ ดังเช่น b = 5; เราสามารถเรียกค่าจาก b มาแสดงหรือใช้ได้ เช่น printf("%d", b); %d เป็น format ที่ใช้สำหรับค่าแบบ จำนวนเต็ม (integer).

5 Type ของ Variable ตัวอย่าง standard type ของ variable ใน C: int (integer (whole number) values) float (floating point values) char (single character values like 'm' or 'Z') ยังมี type ของ variable แบบอื่นๆ อีกมาก ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันต่อไป

6 กำหนดโปรแกรมให้ 2 โปรแกรม สร้าง directory สำหรับ lab ชื่อ Lab02 ภายใต้ Lab02 สร้าง directory ชื่อ prog01 สำหรับใช้กับโปรแกรมแรก (prog01.c) โดย ให้สร้าง file ชื่อ README เพื่อเก็บ รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมไว้ด้วย จากนั้นภายใต้ Lab02 เช่นกันให้สร้าง directory ชื่อ prog02 สำหรับใช้กับ โปรแกรมที่สอง (prog02.c) โดยให้สร้าง file ชื่อ README เพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับ โปรแกรมไว้ด้วย

7 #include int main() { int a, b, c; a = 5; b = 7; c = a + b; printf("%d + %d = %d\n", a, b, c); return 0; } prog01.c

8 #include int main( ) { int a, b, c; printf("Enter the first value:"); scanf("%d", &a); printf("Enter the second value:"); scanf("%d", &b); c = a + b; printf("%d + %d = %d\n", a, b, c); return 0; } prog02.c

9 Compile & Link !!!! คำสั่งในการสร้าง execute file จาก prog01.c gcc -o prog01 prog01.c คำสั่งในการสร้าง execute file จาก prog02.c gcc -o prog02 prog02.c คำสั่งให้ run ณ directory ที่อยู่ของ execute file สั่ง./prog01./prog02

10 การวิเคราะห์ และสรุปผล อธิบายการทำงานของโปรแกรมทั้งสอง ให้ อธิบายเป็นรายบรรทัด ให้เปรียบเทียบวิธีการใช้ตัวแปร a, b, c ของ โปรแกรมทั้งสองว่ามีส่วนที่เหมือนกันและ ส่วนที่แตกต่างกันอย่างไร เขียนรายงานผลการปฏิบัติการ ด้วย MS Word ภายใต้ชื่อ file ว่า Lab02.doc การทำงานและการส่งงานให้เป็นไปตาม ข้อตกลงในวันทำ Lab

11 ทดสอบการใช้โปรแกรม vi ระวัง จะมีการทดสอบการใช้ vi ด้วย


ดาวน์โหลด ppt LAB02 310211 ตัวแปร : Variables ในการเขียนโปรแกรมเราต้องการให้โปรแกรม จดจำค่าต่างๆ ไว้ เช่นเมื่อรับค่าข้อมูลจาก ผู้ใช้ หรือค่าที่ได้จากการคำนวณใดๆ ค่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google