งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ชนิดา ดวงแข ให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ชนิดา ดวงแข ให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครู ชนิดา ดวงแข

3 ให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

4 สัญลักษณ์ อ่านว่า 3 a จากบทนิยามจะได ้  a 3 3 = a รากที่สามของ a

5 ครู ชนิดา ดวงแข

6 การหารากที่สามของจำนวนจริง ใดๆทำได้หลายวิธี เช่นเดียวกับการ หารากที่สอง อาจใช้การแยกตัว ประกอบ การประมาณ การเปิด ตาราง และการใช้เครื่องคำนวณ วิธีการหารากที่สาม

7 ครู ชนิดา ดวงแข โดยวิธีการแยกตัวประกอบ นำจำนวนที่ต้องหารากที่สามมา แยกตัวประกอบ แล้วจัดให้อยู่ใน รูปของกำลังสาม วิธีการแยกตัวประกอบ

8 ครู ชนิดา ดวงแข = 5 ตัวอย่างที่ 1 จงหา วิธีทำ เนื่องจาก ×5×55×5×5 3 = = ดังนั้น ตอบ 5

9 ครู ชนิดา ดวงแข = -18 ตัวอย่างที่ 2 จงหา (-3 × 6) 3 3 = ตอบ -18 วิธีทำ เนื่องจาก ดังนั้น = -18 (-3) × (-3) × (-3) × 6 × 6 × 6 3 = (-18) 3 3 =

10 ครู ชนิดา ดวงแข ตัวอย่างที่ 3 จงหา = วิธีทำ เนื่องจาก × × = × ×× × () 3 = × = ดังนั้น =

11 ครู ชนิดา ดวงแข = ตัวอย่างที่ 4 จงหา (-0.06) 3 3 = ตอบ (-0.06) × (-0.06) × (-0.06) 3 = วิธีทำ เนื่องจาก ดังนั้น =

12 ครู ชนิดา ดวงแข

13 = -1 1) -1 วิธีทำ เนื่องจาก 3 (-1) × (-1) × (-1) 3 = (-1) 3 3 = ดังนั้น (-1) 3 ตอบ -1 = -1

14 ครู ชนิดา ดวงแข ดังนั้น เป็นรากที่สามของ วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 20 3 ตอบ 2) 20

15 ครู ชนิดา ดวงแข ดังนั้น เป็นรากที่สามของ วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ ตอบ 3) 116

16 ครู ชนิดา ดวงแข = -12 4) วิธีทำ เนื่องจาก (-12) × (-12) × (-12) 3 = (-12) 3 3 = ตอบ ดังนั้น =

17 ครู ชนิดา ดวงแข 5) 75 2 วิธีทำ เนื่องจากไม่มีเศษส่วนใด ที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 75 2 ตอบ ดังนั้น เป็นรากที่สามของ

18 ครู ชนิดา ดวงแข 27 6) วิธีทำ เนื่องจาก = ตอบ = × × ) 7 3 ( - ) 7 3 ( - ) 7 3 ( - ) 7 3 ( = ดังนั้น =

19 ครู ชนิดา ดวงแข ) วิธีทำ เนื่องจาก = ×× ) ( - ) ( - ) ( - ) ( = = - ดังนั้น = - ตอบ

20 ครู ชนิดา ดวงแข = ) วิธีทำ เนื่องจาก (-0.4) × (-0.4) × (-0.4) 3 = (-0.4) 3 3 = ตอบ ดังนั้น =

21 ครู ชนิดา ดวงแข = ) (0.07) × (0.07) × (0.07) 3 = (0.07) 3 3 = ตอบ 0.07 วิธีทำ เนื่องจาก = 0.07 ดังนั้น

22 ครู ชนิดา ดวงแข ดังนั้น เป็นรากที่สามของ วิธีทำ เนื่องจากไม่มีทศนิยมใด ที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ ตอบ 10)

23 ครู ชนิดา ดวงแข

24 ตารางรากที่สามของจำนวนเต็มบวก nn3n n 3

25 ครู ชนิดา ดวงแข จากตาราง n 3 n3n ซึ่งมีความหมาย n = 3, n 3 = 27 ( ) 3  ≈  (1.442) 3  ≈  3 3 n 3  = n และถ้านำ ยกกำลังสามจะได้ 3 3

26 ครู ชนิดา ดวงแข nn3n ตารางรากที่สามของจำนวนเต็มบวก n 3

27 ครู ชนิดา ดวงแข nn3n n 3 ตารางรากที่สามของจำนวนเต็มบวก

28 ครู ชนิดา ดวงแข

29 จากตารางตอบคำถามต่อไปนี้ ) หาค่าประมาณของ ) หาค่า n เมื่อ n 3 = 10,648

30 ครู ชนิดา ดวงแข 19 10,648 3) หาค่า n เมื่อ ≈ n 3 4) หาค่า n 3 เมื่อ n 3 ≈ 2.802

31 ครู ชนิดา ดวงแข ) หาค่า n เมื่อ n 3 = 1,728 5) หาค่าประมาณของ 25 3

32 ครู ชนิดา ดวงแข ) หาค่า n เมื่อ ≈ n 3 8) หาค่า เมื่อ n = 80 -n-n 3

33 ครู ชนิดา ดวงแข ) หาค่า เมื่อ n 3 = 2197 n 3 10) หาค่าของ

34 ครู ชนิดา ดวงแข 11) หาค่าของ ) หาค่า เมื่อ n 3 = 19,683 n 3


ดาวน์โหลด ppt ครู ชนิดา ดวงแข ให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google