งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครู ชนิดา ดวงแข ให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครู ชนิดา ดวงแข ให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครู ชนิดา ดวงแข

3 ให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

4 สัญลักษณ์ อ่านว่า 3 a จากบทนิยามจะได ้  a 3 3 = a รากที่สามของ a

5 ครู ชนิดา ดวงแข

6 การหารากที่สามของจำนวนจริง ใดๆทำได้หลายวิธี เช่นเดียวกับการ หารากที่สอง อาจใช้การแยกตัว ประกอบ การประมาณ การเปิด ตาราง และการใช้เครื่องคำนวณ วิธีการหารากที่สาม

7 ครู ชนิดา ดวงแข โดยวิธีการแยกตัวประกอบ นำจำนวนที่ต้องหารากที่สามมา แยกตัวประกอบ แล้วจัดให้อยู่ใน รูปของกำลังสาม วิธีการแยกตัวประกอบ

8 ครู ชนิดา ดวงแข = 5 ตัวอย่างที่ 1 จงหา 125 3 วิธีทำ เนื่องจาก 125 3 5×5×55×5×5 3 = 5 3 3 = ดังนั้น 125 3 ตอบ 5

9 ครู ชนิดา ดวงแข = -18 ตัวอย่างที่ 2 จงหา -5832 3 (-3 × 6) 3 3 = ตอบ -18 วิธีทำ เนื่องจาก -5832 3 ดังนั้น -5832 3 = -18 (-3) × (-3) × (-3) × 6 × 6 × 6 3 = (-18) 3 3 =

10 ครู ชนิดา ดวงแข ตัวอย่างที่ 3 จงหา 3 42875 216 35 6 = วิธีทำ เนื่องจาก 3 42875 216 3 × 5 2 5 2 5 2 × = × 7 3 7 3 7 3 ×× 3 5 2 7 3 × () 3 = 5 2 7 3 × = ดังนั้น 3 42875 216 35 6 =

11 ครู ชนิดา ดวงแข = -0.06 ตัวอย่างที่ 4 จงหา -0.000216 3 (-0.06) 3 3 = ตอบ -0.06 (-0.06) × (-0.06) × (-0.06) 3 = วิธีทำ เนื่องจาก -0.000216 3 ดังนั้น = -0.06-0.000216 3

12 ครู ชนิดา ดวงแข

13 = -1 1) -1 วิธีทำ เนื่องจาก 3 (-1) × (-1) × (-1) 3 = (-1) 3 3 = ดังนั้น (-1) 3 ตอบ -1 = -1

14 ครู ชนิดา ดวงแข ดังนั้น เป็นรากที่สามของ 20 20 3 วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 20 3 ตอบ 2) 20

15 ครู ชนิดา ดวงแข ดังนั้น เป็นรากที่สามของ 116 116 3 วิธีทำ เนื่องจากไม่มีจำนวนเต็ม ใดที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 116 3 ตอบ 3) 116

16 ครู ชนิดา ดวงแข = -12 4) -1728 วิธีทำ เนื่องจาก (-12) × (-12) × (-12) 3 = (-12) 3 3 = ตอบ -12 -1728 3 ดังนั้น = -12 -1728 3

17 ครู ชนิดา ดวงแข 5) 75 2 วิธีทำ เนื่องจากไม่มีเศษส่วนใด ที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 75 2 ตอบ 3 75 2 ดังนั้น เป็นรากที่สามของ 3 75 2 2

18 ครู ชนิดา ดวงแข 27 6) 343 - วิธีทำ เนื่องจาก 3 343 27 - 7 3 - = ตอบ 7 3 - 3 = × × ) 7 3 ( - ) 7 3 ( - ) 7 3 ( - ) 7 3 ( 3 - 3 = ดังนั้น 3 343 27 - 7 3 - =

19 ครู ชนิดา ดวงแข 2197 7) 33 75 - วิธีทำ เนื่องจาก 3 3375 2197 - 3 = ×× ) 15 13 ( - ) 15 13 ( - ) 15 13 ( - ) 15 13 ( 3 - 3 = 15 13 = - ดังนั้น 3 3375 2197 - 15 13 = - ตอบ 15 13 -

20 ครู ชนิดา ดวงแข = -0.4 8) -0.064 วิธีทำ เนื่องจาก (-0.4) × (-0.4) × (-0.4) 3 = (-0.4) 3 3 = ตอบ -0.4 -0.064 3 ดังนั้น = -0.4 -0.064 3

21 ครู ชนิดา ดวงแข = 0.07 9) 0.000343 (0.07) × (0.07) × (0.07) 3 = (0.07) 3 3 = ตอบ 0.07 วิธีทำ เนื่องจาก 0.000343 3 = 0.07 ดังนั้น 0.000343 3

22 ครู ชนิดา ดวงแข ดังนั้น เป็นรากที่สามของ 0.180 3 วิธีทำ เนื่องจากไม่มีทศนิยมใด ที่ยกกำลังสามแล้วเท่ากับ 0.180 3 ตอบ 10) 0.180 0.180

23 ครู ชนิดา ดวงแข

24 ตารางรากที่สามของจำนวนเต็มบวก nn3n3 111.000 2 3 4 8 27 64 1.260 1.442 1.587 n 3

25 ครู ชนิดา ดวงแข จากตาราง n 3 n3n3 271.442 ซึ่งมีความหมาย n = 3, n 3 = 27 ( ) 3  ≈  (1.442) 3  ≈  3 3 n 3  = 1.442 n 3 3 3 และถ้านำ ยกกำลังสามจะได้ 3 3

26 ครู ชนิดา ดวงแข nn3n3 51251.710 6 7 8 216 343 512 1.817 1.913 2.000 ตารางรากที่สามของจำนวนเต็มบวก n 3

27 ครู ชนิดา ดวงแข nn3n3 1858322.621 19 20 21 6859 8000 9261 2.668 2.714 2.759 n 3 ตารางรากที่สามของจำนวนเต็มบวก

28 ครู ชนิดา ดวงแข

29 จากตารางตอบคำถามต่อไปนี้ 2.759 22 1) หาค่าประมาณของ 21 3 2) หาค่า n เมื่อ n 3 = 10,648

30 ครู ชนิดา ดวงแข 19 10,648 3) หาค่า n เมื่อ ≈ 2.668 n 3 4) หาค่า n 3 เมื่อ n 3 ≈ 2.802

31 ครู ชนิดา ดวงแข 2.924 12 6) หาค่า n เมื่อ n 3 = 1,728 5) หาค่าประมาณของ 25 3

32 ครู ชนิดา ดวงแข 50 -4.309 7) หาค่า n เมื่อ ≈ 3.684 n 3 8) หาค่า เมื่อ n = 80 -n-n 3

33 ครู ชนิดา ดวงแข 2.351 9) หาค่า เมื่อ n 3 = 2197 n 3 10) หาค่าของ 4096 3 16

34 ครู ชนิดา ดวงแข 11) หาค่าของ -10648 3 -22 3.000 12) หาค่า เมื่อ n 3 = 19,683 n 3


ดาวน์โหลด ppt ครู ชนิดา ดวงแข ให้ a เป็นจำนวนจริงใด ๆ รากที่สามของ a คือ จำนวนจริง ที่ยกกำลังสามแล้วได้ a 3 a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google