งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองในวิชา ฟิสิกส์ สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งในการ ทดลองคือการบันทึกข้อมูลตาม ความเป็นจริง การบันทึกข้อมูล นั้นมีได้ 2 ลักษณะ คือ - การบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองในวิชา ฟิสิกส์ สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งในการ ทดลองคือการบันทึกข้อมูลตาม ความเป็นจริง การบันทึกข้อมูล นั้นมีได้ 2 ลักษณะ คือ - การบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองในวิชา ฟิสิกส์ สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งในการ ทดลองคือการบันทึกข้อมูลตาม ความเป็นจริง การบันทึกข้อมูล นั้นมีได้ 2 ลักษณะ คือ - การบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ ( บอกถึงลักษณะ และคุณสมบัติ ต่างๆที่สังเกตได้จาการทดลอง ) - การบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณ ( บอกถึงจำนวนมากน้อยใน ลักษณะเป็นตัวเลข )

2 เลขนัยสำคัญ คือ ตัวเลขที่ได้จากการวัด โดยใช้เครื่องมือที่เป็น สเกล โดยเลขทุกตัวที่บันทึกจะมี ความหมายส่วน ความสำคัญของตัวเลขจะไม่ เท่ากันดังนั้นเลขทุกตัว จึงมี นัยสำคัญ ตามความ เหมาะสม

3 หลักการพิจารณา จำนวนเลขนัยสำคัญ 1. เลขทุกตัว ถือเป็นเลขที่มีนัยสำคัญ ยกเว้น 1. เลข 0 ( ศูนย์ ) ที่ต่อท้ายเลขจำนวนเต็ม เช่น 120 ( มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ), 200 ( มีเลขนัยสำคัญ 1 ตัว ) 2. เลข 0 ( ศูนย์ ) ที่หน้าตัวเลข เช่น 0.02 ( มีเลขนัยสำคัญ 1 ตัว ) 2. เลข 0 ( ศูนย์ ) ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลข นัยสำคัญ เช่น 1.02(3 ตัว ), 10006 ( 5 ตัว ) 3. เลข 0 ( ศูนย์ ) ที่อยู่ท้ายแต่อยู่ในรูปเลขทศนิยม ถือ ว่าเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 1.200 ( 4 ตัว ) 4. เลข 10 ที่อยู่ในรูปยกกำลัง ไม่เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 1.20 x105 (3 ตัว )

4 การบันทึกตัวเลขจากการ คำนวณ 1. การบวกลบเลขนัยสำคัญ โดยบวกลบเลขนัยสำคัญก่อน เมื่อได้ผลลัพธ์ ให้มีจำนวน ทศนิยมเท่ากับจำนวนที่ทศนิยม น้อยที่สุด เช่น 12.03 + 152.246 + 2.7 = 166.976 ผลลัพธ์ คือ 167.0

5 2. การคูณหารเลขนัยสำคัญ โดยคูณหารเลขนัยสำคัญก่อน แล้วพิจารณา ผลลัพธ์ให้มี จำนวนเลขนัยสำคัญ เท่ากับ ตัว เลขที่นัยสำคัญน้อยที่สุดที่คูณ หารกัน เช่น 54.62 x2.5 = 136.550 = 1.36x102 ผลลัพธ์ คือ 1.4 x 102

6 ตัวอย่าง การบวก ลบ เลข นัยสำคัญ Ex1 จงหาคำตอบของ 25.2+4.8 Ex2 จงหาคำตอบของ 25.228 - 4.85 Ex3 จงหาคำตอบของ 25.228 +4.85 -9.9

7 ตัวอย่าง การคูณ หารเลข นัยสำคัญ Ex4 จงหาคำตอบของ 25.2x4.8 Ex5 จงหาคำตอบของ 12500/5.00 Ex6 จงหาคำตอบของ (12500/5.00)x 2.4

8 แบบฝึกหัดเรื่อง เลข นัยสำคัญ 1. นักเรียนคนหนึ่งบันทึกตัวเลขจากการ ทดลองเป็น 0.0825 กิโลกรัม,650 x10- 2 เมตร,20.5 เซนติเมตร, 8.00 วินาที และ 200 ลูกบาศก์ เซนติเมตร จำนวนตัวเลขเหล่านี้มีเลข นัยสำคัญกี่ตัว

9 2. จงหาผลลัพธ์ของ + 4.95 – 2.52 ตาม หลักเลขนัยสำคัญ

10 3. จงเรียงลำดับเลขนัยสำคัญ ต่อไปนี้จากมากไปน้อย 0.05, 0.70,0.145,0.1025 4. ผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญ ของ 3.25 + 2.1 – 1.13 คือ

11 5. ผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญของ ( 4.5 x 1.12 ) – 1.34 คือ 6. ผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญของ ( 2.25  1.5 ) + 1.25 คือ 7. ผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญของ 360  3.00 คือ

12 8. จงบอกจำนวนเลขนัยสำคัญ ของแต่ละจำนวน ก. 0.200 ฉ. 1.250 x 10 2 ข. 12,500 ช. 0.007x 10 - 3 ค. 0.005 ซ. 567,000 ง. 12.097 ฌ. 15.2 จ. 25.76 ญ. 1.200


ดาวน์โหลด ppt การทดลองในวิชา ฟิสิกส์ สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งในการ ทดลองคือการบันทึกข้อมูลตาม ความเป็นจริง การบันทึกข้อมูล นั้นมีได้ 2 ลักษณะ คือ - การบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google