งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลองในวิชาฟิสิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลองในวิชาฟิสิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลองในวิชาฟิสิกส์
สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งในการทดลองคือการบันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง การบันทึกข้อมูลนั้นมีได้ 2 ลักษณะ คือ การบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพ (บอกถึงลักษณะ และคุณสมบัติต่างๆที่สังเกตได้จาการทดลอง) การบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณ (บอกถึงจำนวนมากน้อยในลักษณะเป็นตัวเลข)

2 เลขนัยสำคัญ คือ ตัวเลขที่ได้จากการวัดโดยใช้เครื่องมือที่เป็น
สเกล โดยเลขทุกตัวที่บันทึกจะมีความหมายส่วน ความสำคัญของตัวเลขจะไม่เท่ากันดังนั้นเลขทุกตัว จึงมี นัยสำคัญ ตามความเหมาะสม

3 หลักการพิจารณาจำนวนเลขนัยสำคัญ
1. เลขทุกตัว ถือเป็นเลขที่มีนัยสำคัญ ยกเว้น1. เลข 0 ( ศูนย์ ) ที่ต่อท้ายเลขจำนวนเต็ม เช่น 120 ( มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว ) , 200 ( มีเลขนัยสำคัญ 1 ตัว ) 2. เลข 0 ( ศูนย์ ) ที่หน้าตัวเลข เช่น 0.02 ( มีเลขนัยสำคัญ 1 ตัว ) 2. เลข 0 ( ศูนย์ ) ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น1.02(3ตัว) , ( 5 ตัว ) 3. เลข 0 ( ศูนย์ ) ที่อยู่ท้ายแต่อยู่ในรูปเลขทศนิยม ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น ( 4 ตัว ) 4. เลข 10 ที่อยู่ในรูปยกกำลัง ไม่เป็นเลขนัยสำคัญ เช่น x105 (3 ตัว )

4 การบันทึกตัวเลขจากการคำนวณ
1. การบวกลบเลขนัยสำคัญ โดยบวกลบเลขนัยสำคัญก่อน เมื่อได้ผลลัพธ์ ให้มีจำนวน ทศนิยมเท่ากับจำนวนที่ทศนิยมน้อยที่สุด เช่น = ผลลัพธ์ คือ 167.0

5 2. การคูณหารเลขนัยสำคัญ โดยคูณหารเลขนัยสำคัญก่อน แล้วพิจารณา ผลลัพธ์ให้มี จำนวนเลขนัยสำคัญ เท่ากับ ตัวเลขที่นัยสำคัญน้อยที่สุดที่คูณหารกัน เช่น x2.5 = = 1.36x102 ผลลัพธ์ คือ 1.4 x 102

6 ตัวอย่าง การบวก ลบ เลขนัยสำคัญ
Ex1 จงหาคำตอบของ Ex2 จงหาคำตอบของ Ex3 จงหาคำตอบของ

7 ตัวอย่าง การคูณ หารเลขนัยสำคัญ
Ex4 จงหาคำตอบของ 25.2x4.8 Ex5 จงหาคำตอบของ 12500/5.00 Ex6 จงหาคำตอบของ (12500/5.00)x 2.4

8 แบบฝึกหัดเรื่อง เลขนัยสำคัญ
นักเรียนคนหนึ่งบันทึกตัวเลขจากการทดลองเป็น กิโลกรัม,650 x10- 2 เมตร,20.5 เซนติเมตร , 8.00 วินาที และ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวนตัวเลขเหล่านี้มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว

9 2. จงหาผลลัพธ์ของ + 4.95 – 2.52 ตามหลักเลขนัยสำคัญ

10 3. จงเรียงลำดับเลขนัยสำคัญต่อไปนี้จากมากไปน้อย 0. 05 , 0. 70,0. 145,0
3. จงเรียงลำดับเลขนัยสำคัญต่อไปนี้จากมากไปน้อย , 0.70,0.145,0.1025 4. ผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญของ – คือ

11 5. ผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญของ ( 4.5 x 1.12 ) – 1.34 คือ
6. ผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญของ ( 2.25  1.5 ) คือ 7. ผลลัพธ์ตามหลักเลขนัยสำคัญของ 360 3.00 คือ

12 8.จงบอกจำนวนเลขนัยสำคัญของแต่ละจำนวน
ฉ x 102 12,500 ช x 10-3 ซ. 567,000 ฌ. 15.2


ดาวน์โหลด ppt การทดลองในวิชาฟิสิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google