งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการ ทำงานของโปรแกรม อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการ ทำงานของโปรแกรม อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการ ทำงานของโปรแกรม อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2 การควบคุมทิศทางของโปรแกรม (Control Statement) การควบคุมทิศทางของโปรแกรมมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่  การตัดสินใจ (Decision)  IF : คำสั่งตัดสินใจ  If-else : ตัดสินใจแบบสองตัวเลือก  Switch-case : ตัดสินใจมากกว่าสองตัวเลือก  การทำงานแบบวนซ้ำ (Iteration)  For : การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่แน่นอน  While : การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่ แน่นอน  Do..while

3 คำสั่งตัดสินใจ (Decision) คำสั่ง If คำสั่ง If จะใช้ในกรณีที่มีทางเลือกให้ทำงานอยู่ เพียงทางเลือกเดียว โดยถ้าตรวจสอบเงื่อนไขเป็น จริงจะทำงานตามคำสั่ง โดยมีรูปแบบดังนี้คือ if (condition) { statement_1; statement_2; ……………. statement_n; }

4 คำสั่ง If…else  รูปแบบ if ( เงื่อนไข ) { ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไข เป็นจริง ; } else { ประโยคที่จะทำงานเมื่อเงื่อนไข เป็นเท็จ ; }

5 แบบฝึกหัดคำสั่ง If…else

6

7 การประยุกต์ใช้ if-else เพื่อ เลือกมากกว่า 2 ตัวเลือก if ( เงื่อนไข 1) { ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไข 1 เป็น จริง ; } else if ( เงื่อนไข 2) { ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไข 2 เป็น จริง ; } else { ประโยคที่จะทำงานเมื่อ เงื่อนไขก่อนหน้านี้ ทั้งหมด เป็น เท็จ ; }

8 แบบฝึกหัด if-else เพื่อเลือก มากกว่า 2 ตัวเลือก 1. ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม กรอกอายุของตนเอง โดยมี เงื่อนไขคือ ผู้ที่ตอบ แบบสอบถามนี้ได้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี เท่านั้น 2. ถ้าอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ แสดงข้อความดังนี้ และไม่ สามารถตอบแบบสอบถาม ได้ 3. ถ้าอายุมากกว่า 50 ปี ให้ แสดงข้อความดังนี้ และไม่ สามารถตอบแบบสอบถาม ได้

9  จงเขียนโปรแกรมตัดเกรด โดยมีเกณฑ์ดังนี้ 0-59 แสดงผล Fail 60-79 แสดงผล Pass 80-100 แสดงผล Good ถ้าไม่อยู่ในช่วงคะแนนให้แสดง “Error” แบบฝึกหัด if-else เพื่อเลือก มากกว่า 2 ตัวเลือก

10 switch ( กรณี ) { case กรณี 1: ประโยค ; break; case กรณี 2: ประโยค ; break; default: ประโยค ; } คำสั่ง switch..case : การ ตัดสินใจมากกว่า 2 ตัวเลือก

11  เขียนโปรแกรมตรวจสอบวันในสัปดาห์ และเปลี่ยนสีพื้น หลังตามสีวัน แบบฝึกหัด switch..case : การ ตัดสินใจมากกว่า 2 ตัวเลือก

12 for ( ตัวแปรใช้นับจำนวนรอบ ; เงื่อนไขการหยุดวน ซ้ำ ; สเต็ปขั้นของการนับ ) { ประโยคในลูป ; } For : การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ แน่นอน วนซ้ำ ครบ จำนวน ทำคำสั่ง ในบล็อก for ทำคำสั่ง ถัดไป ยังไม่ ครบ ครบ แล้ว

13 13 ตัวอย่างวนลูปเป็นจำนวน 5 ครั้ง for (int i = 1; i <= 5; i++) { // วนซ้ำทั้งหมด 5 รอบ }

14 ทดลองเขียนโปรแกรมคำสั่ง for

15

16

17 การวนซ้ำด้วยการใช้ while จะใช้การ ตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการวนซ้ำ โดยหาก เงื่อนไขเป็นเท็จจะหลุดจากการวนซ้ำ การใช้งาน while ( เงื่อนไข ) { ประโยคที่ทำซ้ำขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง ; } การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่ แน่นอน

18 การวนลูปแบบ do-while คือมีการวนซ้ำ อย่างน้อย 1 รอบก่อนการตรวจสอบเงื่อนไข โดยเขียนเงื่อนไขการตรวจสอบไว้ตอนท้าย การใช้งาน do { ประโยค ; } while ( เงื่อนไข ); การวนซ้ำด้วยจำนวนรอบที่ไม่ แน่นอน


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การควบคุมทิศทางการ ทำงานของโปรแกรม อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google