งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบนวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้กระบวนการคิด ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบนวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้กระบวนการคิด ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบนวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้กระบวนการคิด ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1. วัตถุประสงค์ 1. วัตถุประสงค์ 2. สมมุติฐาน การวิจัย 2. สมมุติฐาน การวิจัย 3. วิธีดำเนินกา รวิจัย 3. วิธีดำเนินกา รวิจัย 4. ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง 4. ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง 5. นวัตกรรม การเรียนรู้ 5. นวัตกรรม การเรียนรู้ 6. แผนการ จัดการเรียนรู้ 6. แผนการ จัดการเรียนรู้ 7. ชุดกิจกรรม 7. ชุดกิจกรรม 8. ภาคผนวก 8. ภาคผนวก ออก

3 1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทดลองใช้ 1.2 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์

4 2. สมมติฐานการวิจัย 2.1 ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 2.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุด กิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก

5 3. วิธีดำเนินการวิจัย 3.1 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัด สุรินทร์ 3.2 เครื่องมือที่ใช้ ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 3.3 ช่วงเวลาการทดลอง เดือนเมษายน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2557

6 4. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ทฤษฎีความคิด สร้างสรรค์ ของกิลฟอร์ด ทฤษฎีความคิด สร้างสรรค์ ของทอแรนซ์

7 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ ชื่อและประเภทของนวัตกรรม ชุดกิจกรรม เรื่องศิลปะกับ คณิตศาสตร์ มีจำนวน 3 ชุด ชุดกิจกรรมที่ 1 เรขาคณิตเล่าเรื่อง ชุดกิจกรรมที่ 2 เส้น มีชีวิต ชุดกิจกรรมที่ 3 รูปภาพมหัศจรรย์

8 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ ( ต่อ ) สื่อและแหล่งเรียนรู้ 5.1 ใบกิจกรรมที่ 1 เรขาคณิตเล่าเรื่อง 5.2 ใบกิจกรรมที่ 2 เส้นมีชีวิต 5.3 ใบกิจกรรมที่ 3 รูปภาพมหัศจรรย์ 5.4 เกมเติมภาพให้สมบูรณ์

9 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ ( ต่อ ) การวัดและประเมินผล - เกณฑ์การวัดผลประเมินผลชุด กิจกรรม 1-3

10 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ ( ต่อ ) บทบาทผู้สอน / บทบาทผู้เรียน - บทบาทผู้สอน 1. ครูควรดูแลให้คำปรึกษานักเรียน พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและคอยช่วยเหลือ นักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม 2. ครูควรจัดสิ่งแวดล้อมและ บรรยากาศที่ปลุกเร้า จูงใจและส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 3. ครูส่งเสริมให้นักเรียนฝึกคิด และ ทำกิจกรรมด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิด ความรู้และความคิดสร้างสรรค์

11 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ ( ต่อ ) บทบาทผู้สอน / บทบาทผู้เรียน - บทบาทนักเรียน 1. นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้วย ตนเอง 2. นักเรียนฝึกประเมินตนเอง และ ปรับปรุงผลงานอย่าง ต่อเนื่อง 3. นักเรียนควรทำกิจกรรมในชุด กิจกรรมแต่ละชุดให้ครบ ไม่ควรข้าม กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้ได้รับความรู้ และฝึกทักษะไปตามลำดับขั้นตอนที่ กำหนดไว้

12 5. นวัตกรรมการเรียนรู้ ( ต่อ ) ข้อควรระวัง / ข้อพึงระวัง 1. การจัดกิจกรรมควรคำนึงถึงความ แตกต่างระหว่างบุคคล 2. ครูผู้สอนจะต้องเข้าใจการจัดการ เรียนการสอนที่ใช้ชุดกิจกรรม และปฏิบัติ ตามขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรม

13 6. แผนการจัดการเรียนรู้

14 7. ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมที่ 1 เรขาคณิตเล่าเรื่อง ชุดกิจกรรมที่ 2 เส้น มีชีวิต ชุดกิจกรรมที่ 3 รูปภาพมหัศจรรย์

15 8. ภาคผนวก ภาพกิจกรรมการจัดการ เรียนการสอน

16 กิจกรรมที่ 1

17

18 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรม เรขาคณิตเล่า เรื่องได้ตาม เกณฑ์ มีความคิด ริเริ่ม คือ สามารถ คิดได้แปลกใหม่ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

19 กิจกรรมที่ 1

20 กิจกรรมที่ 2

21 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรม เส้นมีชีวิตได้ตาม เกณฑ์ มีความคิดริเริ่ม คือ สามารถคิดได้ แปลกใหม่ และ ความคิด ละเอียดลออ สามารถคิด คำตอบได้อย่าง เป็นลำดับขั้นตอน ที่ถูกต้อง และ สมบูรณ์ภายใน เวลาที่กำหนดให้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

22 กิจกรรมที่ 2

23 กิจกรรมที่ 3

24

25 นักเรียนปฏิบัติ กิจกรรมรูปภาพ มหัศจรรย์ ได้ตามเกณฑ์ มี ความคิด ละเอียดลออ สามารถคิด คำตอบได้อย่าง เป็นลำดับขั้นตอน ที่ถูกต้อง และ สมบูรณ์ภายใน เวลาที่กำหนดให้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม

26 เกมเติมภาพให้ สมบูรณ์

27

28

29

30

31 คณะผู้จัดทำ 1. นางสาวแพรวนภา อินทร์นุช รหัส 57054060106 2. นางสาวเมทินี แป้นเงิน รหัส 57054060107 3. นางวลัยพร อารีย์ รหัส 57054060109 4. นางอมรรัตน์ ศรีตัมภวา รหัส 57054060115 หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบนวัตกรรมการจัดการ เรียนรู้กระบวนการคิด ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google