งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข นครราชสีมา จำกัด การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน รายงานการประเมินตนเองของ สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข นครราชสีมา จำกัด การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน รายงานการประเมินตนเองของ สหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข นครราชสีมา จำกัด การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน รายงานการประเมินตนเองของ สหกรณ์

2 โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจ ประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการสหกรณ์ รุ่นที่ ๒ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ภารกิจในการฝึก ปฎิบัติ

3 ภารกิจในการฝึกปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมกลุ่ม... ๖... กลุ่ม ( กลุ่มละ. ๑๓ - ๑๔.... ท่าน ) ในแต่ละกลุ่มได้รับมอบมอบ ภารกิจในการตรวจประเมิน รายงานกลุ่มละ ๑ สหกรณ์

4 เริ่มปฏิบัติ การตรวจวิเคราะห์ส่วน บุคคล ใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการ อ่านรายงาน วิเคราะห์ ทบทวน และให้ คะแนนอย่างเป็นเอกเทศตามข้อมูลที่ สหกรณ์ระบุ ใช้เอกสารแบบ ๑ ผู้ตรวจประเมินแต่ละคน สรุปผล การให้คะแนน และข้อคิดเห็น ใน แบบ ๒

5 การประชุมหารือเพื่อหา ข้อสรุป คณะทำงานย่อยแต่ละกลุ่มประชุม หารือ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน รับ ฟังเหตุผลและปรับปรุงคะแนน เป็นคะแนนที่เห็นชอบร่วมกันของ ทั้งคณะ พร้อมทั้งสรุปจุดแข็งและ โอกาสในการพัฒนา เพื่อเป็นส่วน หนึ่งของการจัดทำรายงาน ป้อนกลับ สรุปผลการตรวจประเมินแต่ละ คณะ ในแบบ ๓ ( ใช้ Notebook) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม แต่ละกลุ่มประชุมร่วมกันรับฟัง สรุปผลของทั้ง๒คณะ

6 ทัศนคติสำคัญในการตรวจ ประเมิน การใช้วิจารณญาณในเชิงบวก มุ่ง จับถูก มิใช่ จับผิด ใช้ทักษะการวิเคราะห์ระบุจุด แข็งและโอกาสในการพัฒนา เพื่อให้องค์ได้รับรู้และใช้ ประโยชน์ในการการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานใน เรื่องนั้นๆ

7 สรุปบทบาทและข้อแนะนำ สำหรับการตรวจประเมิน

8 การตรวจวิเคราะห์ส่วนบุคคล (Individual Report) เป็นการใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการอ่าน รายงาน วิเคราะห์ ทบทวน และให้คะแนน อย่างเป็นเอกเทศตามข้อมูล วิธีการและผลการ ดำเนินงาน ขององค์กรนั้น (Self Assessment Report / Application Report) การประชุมหารือของคณะกรรมการตรวจ ประเมิน (Consensus Review) เพื่อหาข้อสรุปของ การตรวจประเมินและจัดทำรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) การตรวจเยี่ยม (Site Visit Review) ณ สถาน ประกอบการหากผลคะแนนถึงระดับของการ ได้รับรางวัล โดยต้องจัดเตรียมประเด็น (Issues) การตรวจเยี่ยมให้ชัดเจน ลำดับขั้นของการตรวจประเมิน

9 ภารกิจสำคัญของ ผู้ตรวจประเมิน การจัดทำรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) ซึ่งเป็นผล เกิดจากการวิเคราะห์พิจารณา รายงานการประเมินตนเองของ องค์กรที่ระบุวิธีการและผลการ ดำเนินงาน บนพื้นฐานของ เกณฑ์คุณภาพการบริหาร จัดการสหกรณ์

10 ภารกิจสำคัญของผู้ตรวจ ประเมิน รายงานควรระบุถึงจุดแข็ง และ โอกาสในการปรับปรุง ซึ่งเป็น ช่องทางให้สหกรณ์มองเห็น โอกาสในการปรับปรุง กระบวนการ / กำหนดวิธีการ ทำงานให้เป็นระบบ มี ประสิทธิภาพ เสริมสร้างความ เข้มแข็งแก่องค์กร เป็นองค์กรที่ สามารถปรับปรุงตนเองทันต่อการ เปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าแก่ สมาชิกและสังคมส่วนรวม

11 ผู้ตรวจประเมินควรสนใจศึกษา หาความรู้ สั่งสมแนวคิดและ แลกเปลี่ยนมุมมองด้านบริหาร จัดการกับองค์กรและผู้คนที่มี ความหลากหลาย พร้อมทั้ง ช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้อื่น สามารถพัฒนาทักษะและ เพิ่มพูนความรู้ไปได้พร้อมๆกัน ภารกิจสำคัญของผู้ตรวจ ประเมิน

12 หลักปฏิบัติ ประพฤติตนอย่างมืออาชีพ ด้วย ความซื่อสัตย์ ถูกต้อง เป็นธรรม และรับผิดชอบ ตรวจประเมินและให้คะแนน อย่างเป็นเอกเทศจากรายงาน วิธีการและผลการดำเนินงาน ขององค์กร ไม่ติดต่อกับองค์กรเพื่อแสวงหา เอกสาร ข้อมูล หรือคำชี้แจง เพิ่มเติมจากองค์กร

13 หลักปฏิบัติ ไม่ส่งรายงานป้อนกลับเกี่ยวกับ คะแนนหรือผลการประเมินโดยรวม ให้แก่องค์กรด้วยตนเอง ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม ค่านิยม สภาพแวดล้อมและ บรรยากาศการทำงานขององค์กร รักษาความยุติธรรมและรักษา ความลับในข้อมูลขององค์กรโดยไม่ แลกเปลี่ยนเปิดเผยกับผู้อื่นที่ไม่ เกี่ยวข้อง


ดาวน์โหลด ppt สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข นครราชสีมา จำกัด การฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน รายงานการประเมินตนเองของ สหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google