งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ระบบปฏิบัติการ 2 การจัดการไฟล์ 3 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 4 ระบบ คอมพิวเ ตอร์ ฮาร์ด แวร์ ซอฟ ท์แวร์ บุคลา กร ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ระบบปฏิบัติการ 2 การจัดการไฟล์ 3 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 4 ระบบ คอมพิวเ ตอร์ ฮาร์ด แวร์ ซอฟ ท์แวร์ บุคลา กร ข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 ระบบปฏิบัติการ 2

3 การจัดการไฟล์ 3

4 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 4 ระบบ คอมพิวเ ตอร์ ฮาร์ด แวร์ ซอฟ ท์แวร์ บุคลา กร ข้อมูล

5 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 5

6 6 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  เป็นลักษณะทางกายภายของเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้างที่ เกี่ยวข้อง  มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ  หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)  หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)  หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)  หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit)  หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

7 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 7 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) INPUT UNITOUTPUT UNIT MEMORY SECONDARY STORAGE CENTRAL PROCESSING UNIT

8 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 8 ซอฟต์แวร์ (Software)  เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรม ที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ ทำงานต่างๆ ตามต้องการ  ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร์ หรือนักเขียนโปรแกรม เป็นผู้ใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้น  ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

9 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 9 บุคคลากรทาง คอมพิวเตอร์ (People ware)  บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต่าง ๆ และผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้น ๆ ใน ปัจจุบันจะมีบุคลากรที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์หลาย ตำแหน่งหลายหน้าที่ ซึ่งแต่ละหน่วยงานทางด้าน คอมพิวเตอร์ อาจแบ่งหน้าที่ของบุคลากรที่ รับผิดชอบงานทางด้านคอมพิวเตอร์ขึ้นอยู่กับ ลักษณะงานและขนาดของแต่ละกิจการ บุคลากร ทางด้านคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญมาก เพราะ การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำงานต่าง ๆ นั้น จะต้องมีการจัดระบบจัดเตรียมซอฟท์แวร์และ ดำเนินการต่าง ๆ หลายอย่าง ซึ่งไม่สามารถทำได้ ด้วยตัวเอง ถ้าหากไม่ใช่ผู้มีความรู้ทางด้าน คอมพิวเตอร์

10 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 10 บุคคลากรทาง คอมพิวเตอร์ (People ware) บุคลากรคอมพิวเตอร์ มีดังนี้  ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Computer Manager)  พนักงานวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)  พนักงานเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator)  พนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Operator)  พนักงานซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)

11 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 11 ข้อมูล (Data) ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบ คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งข้อมูลหมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ที่น่าสนใจ อาจเป็นตัวเลข ข้อความ หรือ ข้อความปนตัวเลข ข้อมูลอาจได้มาจากการสังเกต การวัด การนับ การชั่ง หรือการตรวจ แต่สิ่งที่สำคัญ ที่สุด ก็คือ ข้อมูลต้องเป็นจริงมากที่สุด ข้อมูลต่าง ๆ ที่นำมาให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล คำนวณ หรือ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ได้ผลลัพธ์หรือ สารสนเทศ ตามที่ต้องการ ข้อมูลมีความสำคัญอย่าง ยิ่งต่อการใช้คอมพิวเตอร์ เพราะถ้าฮาร์ดแวร์หรือ ซอฟท์แวร์เกิดเสียหายไปสามารถจัดซื้อมาใหม่ได้ แต่ถ้าข้อมูลและสารสนเทศสูญหายแล้ว อาจจะทำให้ หน่วยงานประสบกับปัญหาในการดำเนินงานได้

12 คอมพิวเตอร์ : หน้าที่ของ คอมพิวเตอร์ 12

13 คอมพิวเตอร์ : หน้าที่ของ คอมพิวเตอร์ 13

14 คอมพิวเตอร์ : หน้าที่ของ คอมพิวเตอร์ 14

15 คอมพิวเตอร์ : หน้าที่ของ คอมพิวเตอร์ 15

16 คอมพิวเตอร์ : หน้าที่ของ คอมพิวเตอร์ 16

17 คอมพิวเตอร์ : หน้าที่ของ คอมพิวเตอร์ 17

18 คอมพิวเตอร์ : หน้าที่ของ คอมพิวเตอร์ 18

19 คอมพิวเตอร์ : หน้าที่ของ คอมพิวเตอร์ 19

20 ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) 20

21 ระบบปฏิบัติการ : หน้าที่ 21

22 ระบบปฏิบัติการ : หน้าที่ 22

23 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 23

24 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 24

25 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7 : หน้าตา & องค์ประกอบ 25

26 ไฟล์และโฟลเดอร์ (File & Folder) 26

27 ไฟล์และโฟลเดอร์ (File & Folder) 27

28 ไฟล์และโฟลเดอร์ (File & Folder) 28 หน่วยวัดจำนวนตัวอักษร 1 Byte ( ไบต์ )1 ตัวอักษร 1KB ( กิโลไบต์ ) 1,024 Byte ( ตัวอักษร ) 1MB ( เมกกะไบต์ ) 1,024 KB ( กิโลไบต์ ) 1GB ( กิกะไบต์ ) 1,024 MB ( เมกกะไบต์ ) 1TB ( เทราไบต์ )1,024 GB ( กิกะไบต์ )

29 ไฟล์และโฟลเดอร์ (File & Folder) 29

30 ไฟล์และโฟลเดอร์ (File & Folder) 30

31 ไฟล์และโฟลเดอร์ (File & Folder) 31

32 ไฟล์และโฟลเดอร์ (File & Folder) 32

33 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 33

34 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 34

35 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 35

36 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 36

37 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 37

38 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 38

39 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 39

40 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ 40


ดาวน์โหลด ppt 1. ระบบปฏิบัติการ 2 การจัดการไฟล์ 3 คอมพิวเตอร์ : องค์ประกอบของ ระบบคอมพิวเตอร์ 4 ระบบ คอมพิวเ ตอร์ ฮาร์ด แวร์ ซอฟ ท์แวร์ บุคลา กร ข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google