งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)

2 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ระบบ  ผู้ที่มีส่วนอย่างมากในการพัฒนาระบบ (System Development  นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  นักโปรแกรม (Programmer) และ  ผู้ใช้ระบบ (User)

3 นักวิเคราะห์ระบบ  ผู้ที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างระบบ สารสนเทศกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าของ ระบบ ผู้ใช้ระบบ และผู้สร้างระบบ เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร

4 หน้าที่ของนักวิเคราะห์ ระบบ  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  ศึกษา วิเคราะห์ และแยกแยะถึงปัญหาที่ เกิดขึ้นในระบบ  เสนอแนวทางแก้ไขตามความต้องการของ ผู้ใช้งานและความเหมาะสมต่อสถานะทาง การเงินขององค์กร  อาจเสนอระบบใหม่ หรือ แก้ไข ปรับปรุง ระบบเก่าให้ทำงานได้ดีขึ้น  การออกแบบระบบ (System Design)  การออกแบบและกำหนดคุณสมบัติทาง เทคนิค  นำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อ แก้ปัญหาที่ได้วิเคราะห์มาแล้ว

5 หน้าที่นักวิเคราะห์ระบบ สมัยใหม่  รวบรวมข้อมูล  จัดทำเอกสาร http://omi.net23.net/Data%20dictionary. pdf http://omi.net23.net/Data%20dictionary. pdf  ทำพจนานุกรมข้อมูล  สร้างแบบจำลอง  ทดสอบโปรแกรม  ติดตั้งและทำการปรับเปลี่ยนระบบ  จัดทำคู่มือ  จัดทำแบบสอบถาม

6 หน้าที่นักวิเคราะห์ระบบ สมัยใหม่ ( ต่อ )  บำรุงรักษาและประเมินผลการทำงานของ ระบบ  เป็นผู้ให้คำปรึกษา  เป็นผู้ประสานงาน  เป็นผู้แก้ไขปัญหา  เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลง  เป็นผู้เตรียมข้อมูลให้แก่องค์กร

7 คุณสมบัติของนักวิเคราะห์ ระบบสมัยใหม่  มีความรู้และความชำนาญหลากหลายใน ศาสตร์คอมพิวเตอร์ เช่น เทคโนโลยี สารสนเทศโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม ภาษา และฮาร์ดแวร์ เป็นต้น  มีความรู้ในเรื่องทฤษฎีของระบบ  เข้าใจระบบธุรกิจ ระบบการเงิน และการตลาด  เข้าใจความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดี  เป็นนักสำรวจที่ช่างสังเกต และสามารถ แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี  มีจริยธรรม และมีจรรยาบรรณต่อองค์กรที่ พัฒนาระบบให้  สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

8  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความเป็นผู้นำ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถสูงในการนำเสนอข้อมูล  มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็น ภาษาอังกฤษได้อย่างดี  สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้  เป็นนักจิตวิทยา  มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

9 วัฏจักรของการพัฒนาระบบ  แบ่งกระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phase)  ระยะการวางแผน (Planning Phase)  ระยะการวิเคราะห์ (Analysis Phase)  ระยะการออกแบบ (Design Phase)  ระยะการสร้างและพัฒนา (Implementation Phase)

10 รูปแบบขั้นน้ำตก (Waterfall Model การกำหนดปัญหา (Problem Definition) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การสร้างระบบ (System Construction การบำรุงรักษา Maintenance)

11 วัฏจักรของการพัฒนาระบบ  การกำหนดปัญหา (Problem Definition)  การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  ความเป็นไปได้ทางเทคนิค (Technical Feasibility)  ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติ (Operational Feasibility)  ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility)

12  การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  การออกแบบระบบ (System Design)  การออกแบบกว้าง ๆ (Broad Design)  การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design)

13  การสร้างระบบ (System Construction)  การพัฒนาระบบ (System Development)  การติดตั้งระบบ (System Implementation)  การบำรุงรักษา (Maintenance)  การประเมินผลการทำงานของระบบ (System Evaluation)  การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ สารสนเทศ (Information System Development)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google