งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรม การประชุมวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรสังคมพัฒนา วันที่ 9 มีนาคม 2554 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ วัดสังฆวราราม เพื่อดำเนินกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรม การประชุมวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรสังคมพัฒนา วันที่ 9 มีนาคม 2554 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ วัดสังฆวราราม เพื่อดำเนินกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรม การประชุมวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรสังคมพัฒนา วันที่ 9 มีนาคม 2554 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ วัดสังฆวราราม เพื่อดำเนินกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว และกิจกรรมบ้านเกษตรสมบูรณ์ สมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 30 ราย

3

4 ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร ทุ่งรวงทองพัฒนา ม.4 ต. โคกสัก อ. บางแก้ว จ. พัทลุง วันที่ 14 มีนาคม 2554 เพื่อชี้แจงกิจกรรมบ้านเกษตร สมบูรณ์ สมาชิกเข้าร่วม 60 ราย

5 ประชุมแกนนำกลุ่มผู้ใช้น้ำ วันที่ 18 มีนาคม 2554 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ บางแก้ว เพื่อเตรียมการในการบริหารจัดการน้ำเพื่อ การเกษตรในการปลูกพืชฤดูแล้ง มีแกนนำ กลุ่มเข้าร่วม 20 คน

6 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถานที่จำน วน ตำบ ล บุคคล เป้าหมา ย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 1/4 /54 บ้านเกษตร สมบูรณ์ ม.11 ต. โคกสัก 135 ปารีณา 4/4 /54 การปรับปรุง บ้านเกษตร สมบูรณ์ ม.4 ต. โคกสัก 160 อัจฉรา 5/4 /54 ประชุม สำนักงาน เกษตรอำเภอ สำนักงาน เกษตร อำเภอ 88 เกษตร อำเภอ 7/4 /54 อบรมโครงการ เพิ่ม ประสิทธิภาพ ไม้ผล ม.6 โคก สัก 120 อัจฉรา

7 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถาน ที่ จำนว น ตำบล บุคคล เป้าหมา ย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 8/4 /54 บ้านเกษตร สมบูรณ์ ม.6 ต. ท่า มะเดื่อ 120 สม ปราชญ์ 11/ 4/5 4 ประชุมกลุ่ม ตำบล สำนักงา นเกษตร อำเภอ 33 สม ปราชญ์ 12/ 4/5 4 ประชุมศูนย์ฯ ท่ามะเดื่อ ม.1 ต. ท่า มะเดื่อ 116 สม ปราชญ์ 18/ 4/5 4 - ประชุมกลุ่ม ตำบล - ประชุมกลุ่ม แม่บ้าน เกษตรกร - สนง. เกษตร - ม.13 ต. โคก สัก 3131 3 30 สม ปราชญ์ ปารีณา 19/ 4/5 4 - ประชุม ศูนย์ฯ โคกสัก ม.5 ต. โคก สัก 116 อัจฉรา

8 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถาน ที่ จำนว น ตำบ ล บุคคล เป้าหมา ย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 21/4 /54 ประชุมเชิง ปฏิบัติการ จนท. ส่งเสริม การเกษตร สนง. เกษตร อำเภอ เขาชัยสน -5 เกษตร อำเภอ 22/4 /54 ประชุมศูนย์ฯ ต. นาปะขอ ม.5 ต. นา ปะขอ 116 ชาญชัย 25/4 /54 - ประชุมกลุ่ม ตำบล - ปรับปรุงการ ดำเนินงาน กลุ่ม - สนง. เกษตร - ม.12 ต. นาปะ ขอ 3131 3 35 สม ปราชญ์ ชาญชัย 26/4 /54 ถ่ายทอด ความรู้เทคนิค การผลิตไม้ ผล ม.6 ต. โคกสัก 150 อัจฉรา 27/4 /54 บ้านเกษตร สมบูรณ์ ม.14 ต. นาปะ ขอ 120 ชาญชัย

9 ว/ด/ปว/ด/ป กิจกรรมสถาน ที่ จำนว น ตำบ ล บุคคล เป้าหมาย ( คน ) ผู้รับผิด ชอบ หมาย เหตุ 28/4 /54 บ้านเกษตร สมบูรณ์ ม.6 ต. นาปะ ขอ 122 ชาญชัย ปารีณา 29/4 /54 ประชุมเกษตร อำเภอ ประจำเดือน สนง. เกษตร จังหวัด -11 เกษตร จังหวัด

10

11 แผนปฏิบัติงานกิจกรรมเด่น ( ประชาสัมพันธ์ ) เดือน เมษายน 2554 ว/ด/ปว/ด/ป เวลากลุ่มเป้าห มาย กิจกรร ม สถาน ที่ บุคคล เป้าห มาย ผู้เข้า ร่วม หลัก ผู้รับผิ ดชอบ 4/4 /54 13.00 น. วิสาหกิจ ชุมชน แม่บ้าน เกษตรกร ทุ่งรวงทอง พัฒนา - การจัด บ้าน เกษตร สมบูรณ์ - การ ปลูกพืช อินทรีย์ ม.4 ต. โคก สัก 30 คน สมาชิก 30 คน อัจฉรา ปารีณา 1/4 /54 13.00 น. วิสาหกิจ ชุมชน แม่บ้าน เกษตรกร บ่อนางชี พัฒนา - การจัด บ้าน เกษตร สมบูรณ์ - การ ปลูกพืช อินทรีย์ ม.11 ต. โคก สัก 35 คน สมาชิก 35 คน สม ปราชญ์ ปารีณา

12 สวัส ดี...


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรม การประชุมวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน เกษตรกรสังคมพัฒนา วันที่ 9 มีนาคม 2554 หมู่ที่ 3 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ วัดสังฆวราราม เพื่อดำเนินกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google