งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
จัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี โดยมาจากปัญหาความต้องการของเกษตรกร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 11 หมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง/น้ำหมัก จำนวน หมู่บ้าน ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน ไร่ ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 11 หมู่บ้าน

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ (ต่อ)
ส่งเสริมการปลูกยางพารา จำนวน 6 หมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ว่างเปล่าและน้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน 300 ไร่ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 2 กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ จำนวน 85 ครัวเรือน

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โดยศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ชื่อกิจกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต.นาคู่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 5 ตัน

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคุณภาพสูง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต.นาคู่ อ.นาแก จ.นครพนม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายปรีชา โคตรนาแก ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google