งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการจัดทำและพัฒนากรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการจัดทำและพัฒนากรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการจัดทำและพัฒนากรรม
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.2 ทักษะ 1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2 2.3 ศึกษาและรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ออกแบบนวัตกรรม 2.1 ศึกษาหาแนวทาง 2.2 กำหนดแนวทาง 2.3 ศึกษาและรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.4 วางแผนการจัดทำและพัฒนา 1) กำหนดจุดประสงค์การดำเนินการ 2) กำหนดสื่อ/กิจกรรม/วิธีการ

3 3.1 ออกแบบสื่อ/กิจกรรม/วิธีการ
3. ดำเนินการจัดทำและพัฒนา 3.1 ออกแบบสื่อ/กิจกรรม/วิธีการ 3.2 ตรวจสอบสื่อ/กิจกรรม/วิธีการโดยผู้เชี่ยวชาญ 3.3 สังเคราะห์ผลการตรวจสอบและแก้ไข 3.4 กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ

4 4.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบทดสอบ
4. ทดลองใช้ 4.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 3) แบบวัด 4) แบบประเมิน ฯลฯ

5 1) โดยผู้เชี่ยวชาญ (Item-Objective Congruence : IOC)
4.2 ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล 1) โดยผู้เชี่ยวชาญ (Item-Objective Congruence : IOC)

6 1) ความยากง่าย 2) อำนาจจำแนก 3) ความเชื่อมั่น
4.3 ทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1) ความยากง่าย 2) อำนาจจำแนก 3) ความเชื่อมั่น

7 1) กลุ่มเล็ก เทียบกับเกณฑ์ และปรับปรุง
4.4 ทดลองใช้นวัตกรรม 1) กลุ่มเล็ก เทียบกับเกณฑ์ และปรับปรุง 2) กลุ่มกลาง เทียบกับเกณฑ์ และปรับปรุง 3) กลุ่มใหญ่ เทียบกับเกณฑ์ และปรับปรุง 4.5 ใช้จริง

8 5. เผยแพร่ และเขียนรายงาน
5.1 เผยแพร่ 5.2 เขียนรายงาน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการจัดทำและพัฒนากรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google