งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขั้นตอนการจัดทำและ พัฒนากรรม 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความ ต้องการ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.2 ทักษะ 1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขั้นตอนการจัดทำและ พัฒนากรรม 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความ ต้องการ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.2 ทักษะ 1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขั้นตอนการจัดทำและ พัฒนากรรม 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความ ต้องการ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.2 ทักษะ 1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2 2 2. ออกแบบนวัตกรรม 2.1 ศึกษาหาแนวทาง 2.2 กำหนดแนวทาง 2.3 ศึกษาและรวบรวมหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.4 วางแผนการจัดทำและพัฒนา 1) กำหนดจุดประสงค์การ ดำเนินการ 2) กำหนดสื่อ / กิจกรรม / วิธีการ

3 3 3. ดำเนินการจัดทำและพัฒนา 3.1 ออกแบบสื่อ / กิจกรรม / วิธีการ 3.2 ตรวจสอบสื่อ / กิจกรรม / วิธีการ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3.3 สังเคราะห์ผลการตรวจสอบ และแก้ไข 3.4 กำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ

4 4 4. ทดลองใช้ 4.1 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล 1) แบบทดสอบ 2) แบบสังเกตพฤติกรรม 3) แบบวัด 4) แบบประเมิน ฯลฯ

5 5 4.2 ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวม ข้อมูล 1) โดยผู้เชี่ยวชาญ (Item- Objective Congruence : IOC)

6 6 4.3 ทดลองใช้เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล 1) ความยากง่าย 2) อำนาจจำแนก 3) ความเชื่อมั่น

7 7 4.4 ทดลองใช้นวัตกรรม 1) กลุ่มเล็ก เทียบกับเกณฑ์ และปรับปรุง 2) กลุ่มกลาง เทียบกับเกณฑ์ และปรับปรุง 3) กลุ่มใหญ่ เทียบกับเกณฑ์ และปรับปรุง 4.5 ใช้จริง

8 8 5. เผยแพร่ และเขียนรายงาน 5.1 เผยแพร่ 5.2 เขียนรายงาน


ดาวน์โหลด ppt 1 ขั้นตอนการจัดทำและ พัฒนากรรม 1. ศึกษาสภาพปัญหาและความ ต้องการ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1.2 ทักษะ 1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google