งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลและประเภทของ ข้อมูล 1. ความหมายและลักษณะ ของข้อมูล 2. ประเภทของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลและประเภทของ ข้อมูล 1. ความหมายและลักษณะ ของข้อมูล 2. ประเภทของข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลและประเภทของ ข้อมูล 1. ความหมายและลักษณะ ของข้อมูล 2. ประเภทของข้อมูล

2 ความหมายและ ลักษณะของข้อมูล 1. ความหมายของ ข้อมูล 2. ลักษณะของ ข้อมูล 3. ลักษณะของ ข้อมูลที่ดี

3 ลักษณะของข้อมูลที่ดี 1. ความถูกต้อง 2. ความทันสมัย 3. ความสมบูรณ์ ครบถ้วน 4. ความชัดเจน 5. ความสอดคล้อง 6. เปรียบเทียบกับ ข้อมูลอื่นได้

4 ประเภทของข้อมูล 1. ข้อมูลปฐม ภูมิ 2. ข้อมูลทุติย ภูมิ

5 ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง 1. ความหมายของประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 2. ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 3. เทคนิคการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง

6 ขั้นตอนการสุ่ม ตัวอย่าง 1. การนิยามประชากร 2. การกำหนดขอบเขต ของประชากร 3. การเลือกวิธีการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 4. การกำหนดขนาดของ กลุ่มตัวอย่าง

7 เทคนิคการสุ่มกลุ่ม ตัวอย่าง 1. การสุ่มแบบ ธรรมดา 2. การสุ่มแบบเป็น ระบบ 3. การสุ่มแบบ แบ่งกลุ่ม 4. การสุ่มแบบแบ่ง ชั้น

8 เทคนิคการเก็บข้อมูล 1. การวางแผนการเก็บ ข้อมูล 2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูล

9 การวางแผนการเก็บ ข้อมูล 1. กำหนดช่วงเวลาที่จะเก็บ รวบรวมข้อมูล 2. การเตรียมอุปกรณ์และ เครื่องมือเก็บรวบรวม ข้อมูล 3. การติดต่อบุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

10 วิธีการเก็บรวบรวม ข้อมูล 1. จากเอกสาร 5. การนับ การวัด 2. ใช้แบบสอบถาม 6. การ ทดลอง 3. การสัมภาษณ์ 7. การ ทดสอบ 4. การสังเกต

11 ประชากร หมายถึง... สิ่งที่ผู้วิจัยกำลัง สนใจศึกษาทั้งหมด ทุกหน่วย ซึ่งอาจเป็น กลุ่มของสิ่งมีชีวิต หรือไม่มีชีวิตก็ได้

12 ตัวอย่าง หมายถึง... บางส่วนของ ประชากรที่ผู้วิจัย เลือกมาเพื่อ ทำการศึกษาวิจัย ซึ่ง มีลักษณะเป็นตัวแทน ของประชากร

13 การสุ่มตัวอย่าง หมายถึง... วิธีการเลือกตัวอย่าง โดยพยายามให้สมาชิก แต่ละตัวของประชากรมี โอกาสที่จะได้รับเลือก เท่าๆ กัน ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งที่ เลือกเหล่านั้นเป็นตัว แทนที่ดีของประชากร

14 การสุ่มตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง

15 การสุ่มแบบธรรมดา


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลและประเภทของ ข้อมูล 1. ความหมายและลักษณะ ของข้อมูล 2. ประเภทของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google