งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารการบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือ ราชการ และการเขียนรายงานการ ประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารการบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือ ราชการ และการเขียนรายงานการ ประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารการบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือ ราชการ และการเขียนรายงานการ ประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

2 หนังสือราชการแบ่งออกได้ 6 ชนิด 1. แบบหนังสือภายนอก – นอกกระทรวง ( ใช้กระดาษตรา ครุฑ ) 2. แบบหนังสือภายใน – ในกระทรวง ต่างกรม ( ใช้กระดาษ บันทึกข้อความ ) * บันทึก – ภายในกรมเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ หรือกระดาษอื่นๆ / เขียนลายมือ สำเนา กระดาษไม่มีครุฑก็ได้ ( ไม่เป็นทางการ ) 3. แบบหนังสือประทับตรา – กระดาษตราครุฑ ประทับตรา แทนการลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ 4. แบบหนังสือสั่งการ – คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ( ต้องมี อำนาจการสั่งการ ) 5. แบบหนังสือประชาสัมพันธ์ – ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 6. แบบหนังสือเจ้าหน้าที่ทำขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานทาง ราชการ – หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก ฯลฯ

3 ลักษณะของการเขียนที่ดี เรื่อง 1. เป็นวลี หรือประโยคสั้นๆ 2. ใช้ภาษาง่าย หรือชัดเจน 3. ตรงประเด็นและตรงกับส่วนสรุป 4. ไม่ซ้ำกับเรื่องอื่น 5. สุภาพ และรักษาน้ำใจผู้รับ เนื้อหา ใช้หลัก 5W 1H/Who (whom) What Where When Why How คำลงท้าย เพื่อสรุป....( เน้นย้ำ, ขอบคุณ, มารยาท, แสดง ความหวัง ) เช่น จึงเรียนมาเพื่อโปรด..... โปรดพิจารณา / ทราบ

4 การเขียนรายงานการประชุม - รายงานการประชุม...( เรื่อง )... ครั้งที่... เมื่อวันที่.... ณ.... - ผู้มาประชุม..... ตำแหน่ง.... ชื่อ...( มีสิทธิออกเสียง ) - ผู้ไม่มาประชุม.... ตำแหน่ง.... ชื่อ....( มีสิทธิออก เสียง ).( ถ้ามี ) - ผู้เข้าร่วมประชุม... เสนอความคิดเห็นได้ ( ไม่มีสิทธิ ออกเสียง ) เชิญชื่อเขียนชื่อ เชิญตำแหน่งเขียนตำแหน่ง ( ถ้ามี ) - ประธาน กล่าวเปิดประชุม....( เริ่มประชุมเวลา )..... -( ข้อความ )..... - ประธาน กล่าวปิดประชุม....( เลิกประชุมเวลา )..... - ผู้จดรายงานการประชุม....

5 รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงาน การประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุม ทราบ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุม พิจารณา ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี ) การจดรายงานการประชุม 1. จดละเอียด ( เป็นทางการระดับชาติ ) / ใช้เทป บันทึกเสียง 2. จดอย่างย่อ ( เป็นทางการระดับองค์กร ) / จดทุก คนที่พูดแบบย่อ 3. จดแต่เหตุผลและมติ ( ประชุมแค่ครั้งสองครั้ง ) / ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ

6 ประโยชน์ของรายงานการประชุม - เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน - เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน - ใช้อ้างอิง - เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสาร การเขียนรายงานการประชุมที่ดี - เนื้อหาถูกต้อง - เที่ยงตรง - ชัดเจน เข้าใจง่าย - ใช้ภาษาดี - มีหัวข้อย่อยทุกเรื่อง

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ นนทบุรี


ดาวน์โหลด ppt เอกสารการบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือ ราชการ และการเขียนรายงานการ ประชุม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google