งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของโครงการ โครงการ (PROJECT) โครงการ (PROJECT) กระบวนการ ทำงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการ ทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของโครงการ โครงการ (PROJECT) โครงการ (PROJECT) กระบวนการ ทำงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการ ทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความหมายของโครงการ โครงการ (PROJECT) โครงการ (PROJECT) กระบวนการ ทำงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการ ทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4 ก. ทำทำไม (WHY) ข. ทำอะไร (WHAT) ค. ทำที่ไหน (WHERE) ง. ทำเมื่อไร (WHEN) การวางแผนโครงการ ตอบคำถามเกี่ยวกับการวางแผน โครงการ (6 W 2 H) (6 W 2 H) จ. ทำโดยใคร (WHO) ฉ. ทำเพื่อใคร (WHOM) ช. ทำอย่างไร (HOW) ซ. จ่ายเท่าไร (HOW MUCH)

5 ทำทำไม (Why): หมายถึง หลักการและเหตุผลที่จะต้อง ดำเนินการเรื่องนั้น ทำอะไร (What): หมายถึงการ คิดกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ ทำที่ไหน (Where): หมายถึง การกำหนดสถานที่ในการ ดำเนินงานที่เหมาะสม 18 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการ กำหนดวิธีการ

6 ทำเมื่อไร (When): หมายถึง การ กำหนดเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ทำโดยใคร (Who): หมายถึง การกำหนดผู้รับผิดชอบ ทำเพื่อใคร (Whom): หมายถึง กลุ่มคนหรือพื้นที่เป้าหมายที่ ต้องการให้ได้รับประโยชน์ ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการ กำหนดวิธีการ

7 ทำอย่างไร (How): หมายถึง รูปแบบ กฎเกณฑ์และกรรมวิธี ใน การดำเนินกิจกรรม ใช้จ่ายเท่าไร (How much): หมายถึง การคิดคำนวณค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม

8 หัวข้อโครงการขอรับการสนับสนุน จากกองทุน 1. ชื่อโครงการ - ชื่อโครงการที่เสนอขอรับ เงินสนับสนุนจากกองทุน 2. เจ้าของโครงการ - หน่วยงานของรัฐ - ภาคเอกชน, สถาบัน - หน่วยงานสนับสนุน

9 3. หลักการและเหตุผล - ความจำเป็นที่ต้องทำโครงการ เพราะผลกระทบเสรีทางการค้า (FTA AFTA WTO ฯลฯ ) - ผลจาก FTA ทำให้สินค้านำเข้ามาก น้อยเพียงไร - หากไม่ดำเนินการจะกระทบอย่างไร 4. วัตถุประสงค์ - ทำเพื่ออะไร - แก้ปัญหาอะไร หัวข้อโครงการขอรับการสนับสนุน จากกองทุน

10 หลักการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดี SMART 1. Sensible and Specific คือ ต้องมีความเป็นไปได้และมี ความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินการโครงการ 2. Measurable คือ ต้องสามารถวัดและประเมินผลระดับของ ความสำเร็จได้ 3. Attainable คือ ต้องระบุถึงการกระทำที่สามรถปฏิบัติได้ มิใช่สิ่งเพ้อฝัน 4. Reasonable and Realistic คือ ต้องระบุให้มีความเป็นเหตุ เป็นผล และสอดคล้องกับความเป็นจริง 5. Time ต้องมีการกำหนดขอบเขตของเวลาที่จะกระทำให้ สำเร็จได้อย่างชัดเจน

11 5. วิธีดำเนินการ - รายละเอียดขั้นตอนดำเนินงาน - แยกกิจกรรมเป็นรายปี - นิยมใช้แผนภูมิ 6. เป้าหมาย / ขอบเขตการ ดำเนินการ - จำนวน / ปริมาณ / กลุ่ม / พื้นที่ ดำเนินการ 7. ระยะเวลาโครงการ - ระยะเวลาที่กองทุนสนับสนุน หัวข้อโครงการขอรับการ สนับสนุนจากกองทุน

12 8. ระยะการดำเนินการ - ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เริ่ม จนถึงสิ้นสุด ( คืนเงิน ) 9. งบประมาณ - แสดงรายละเอียดแต่ละหมวด / กิจกรรม - แจกแจงงบประมาณเงินจ่ายขาด / เงินยืม - เงื่อนไขและแผนการคืนเงิน หัวข้อโครงการขอรับการสนับสนุน จากกองทุน

13 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ผลของการดำเนินงานลดผลกระทบอย่างไร - ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ - ควรแสดงเป็นตัวเลขเชิงปริมาณ หัวข้อโครงการขอรับการสนับสนุน จากกองทุน

14 โครงการที่ดีควรมีลักษณะ อย่างไร - สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ - มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน - สามารถดำเนินงานได้ - รายละเอียดโครงการต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กันมี - รายละเอียดของโครงการสามารถ เข้าใจได้ง่าย - สามารถนำไปปฏิบัติได้ - มีวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน

15 ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 1. ไม่แสดงถึงปัญหาที่ต้องการจะแก้ไขอย่างชัดเจน 2. หลักการ + เหตุผล ไม่หนักแน่น 3. ขาดข้อมูลสนับสนุนอ้างอิง 4. ไม่ทันกาล ไม่ทันสมัย 5. วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน คลุมเครือ 6. วิธีการเป็นไปได้ยาก ทำตามไม่ได้ 7. ไม่เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน 8. แผน งบ เวลา ไม่สัมพันธ์กัน ไม่สมเหตุสมผล 9. การนำเสนอ / การเขียน - ไม่ต่อเนื่อง - ไม่เรียงลำดับ - ไม่กระชับ - ใช้ภาษาพูด เช่น คณะผู้จัดทำโครงการได้ปลุก ปล้ำโครงการนี้

16 การเขียนโครงการ การเขียนโครงการจะต้อง ครอบคลุมส่วนประกอบสำคัญ และจะต้องมีรายละเอียดที่จำเป็น สำหรับการดำเนินงานโครงการ เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติงานที่ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่าง ชัดเจน ข้อ มูล

17 www2.oae.go.th Email : fta@oae.go.th


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของโครงการ โครงการ (PROJECT) โครงการ (PROJECT) กระบวนการ ทำงานที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ซึ่งมีการทำโครงการเป็นไปตามลำดับ โดยการ ทำงานจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google