งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์. ข้อมูลด้านปศุ สัตว์ ข้อมูลจากงานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์. ข้อมูลด้านปศุ สัตว์ ข้อมูลจากงานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์

2 ข้อมูลด้านปศุ สัตว์ ข้อมูลจากงานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

3 จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ ปี ๒๕๕๗ รวมทั้ง จังหวัด 50,926 ครัวเรือน เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ( ครัวเรือน )

4 พื้นที่ปลูกหญ้า / พืช อาหารสัตว์ ( ไร่ ) รวมทั้ง จังหวัด 50,926 ไร่

5 ประชากรโคเนื้อ ๒๕๕๗ จำนวนโคเนื้อ ( ตัว ) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ ( ราย ) จำนวนโคเนื้อทั้ง จังหวัด 80,483 ตัว จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ 18,140 ราย

6 ประชากร กระบือ ๒๕๕๗ กระบือทั้งจังหวัด 47,486 ตัว เกษตรกร 10,807 ครัวเรือน

7 ประชากรสุกร ปี ๒๕๕๗ สุกรทั้งจังหวัด 78,653 ตัว เกษตรกร 4,528 ครัวเรือน

8 ประชากรไก่ทั้งหมด ปี ๒๕๕๗ ไก่ทั้งจังหวัด 966,635 ตัว เกษตรกร 35,226 ครัวเรือน

9 ไก่ไข่ ปี ๒๕๕๗ ไก่ไข่ทั้งจังหวัด 283958 ตัว เกษตรกร 274 ครัวเรือน

10 แผนการปฏิบัติงานการปรับปรุง ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม

11 แผนการปฏิบัติงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ผู้รับผิดชอบ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ๑. การเตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ( TH-LIFDS) ปี ๒๕๕๘ ณฐกร, ชวลิดา ๒. ประสานงาน / ชี้แจงการปรับปรุง ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ( TH- LIFDS) ปี ๕๘ ๓. สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย ครัวเรือน ช่วงที่ ๑ : ม. ค.- มี. ค. ๕๘ ช่วงที่ ๒ : เม. ย.- มิ. ย. ๕๘ ๔. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ ช่วงที่ ๑ : ม. ค.- มี. ค. ๕๘ ช่วงที่ ๒ : เม. ย.- ก. ย. ๕๘ ๕. ติดตาม / ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล ๖. สรุปผลการดำเนินงาน

12 การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๘ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ได้ให้มีการดำเนินการสำรวจ และปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานที่สำคัญที่นำมาประกอบการกำหนด วิเคราะห์และ บริหารงาน / โครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ทั้งยังเป็นข้อมูล สนับสนุนให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและ ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยได้ดำเนินการดังกล่าวตลอดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ ครบวาระที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวอีก ครั้งหนึ่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการบูร ณาการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ (Single data) สำหรับขับเคลื่อน นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้ กำหนดให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรทุก ๖ เดือน คือ เดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี เพื่อนำไปบรรจุลงในบัตร ประจำตัวประชาชน Smart Card ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อ ความต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม จึงมีความประสงค์ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการดังนี้

13 การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๘ ๑. จัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ตามข้อมูลใน แผ่น CD ที่แนบมาพร้อมนี้ ( แบบ ฐปศ. ๑ / ๑ ) เพื่อใช้ในการปรับปรุง ข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน ๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลอ้างอิง สำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ทั้งแบบ ฐปศ. ๑ และแบบข้อมูลหมู่บ้าน ซึ่ง กรมปศุสัตว์ ได้นำฐานข้อมูลฯ ที่ได้จากการสำรวจและบันทึกลงใน ระบบโปรแกรมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๒ มาเป็นข้อมูลตั้งต้น สำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดย ดำเนินการฯ ในช่วงที่ ๑ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่วนช่วงที่ ๒ ดำเนินการฯ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ๓. ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ และข้อมูล สถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ในโปรแกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานฯ ของหน่วยงานให้ เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความ สมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง และ แม่นยำ ๔. ดำเนินการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ได้ที่เว็บไซต์ http://survey-c.dld.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

14 แบบฟอร์มเกษตรกรผู้เลี้ยง สัตว์ มี 2 แบบ ตามที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศการ พัฒนาปศุสัตว์. ข้อมูลด้านปศุ สัตว์ ข้อมูลจากงานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google