งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดจุดถ่ายทอด เทคโนโลยี จุดที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน ดอนไชย ภาพกิจกรรม วิทยากร เกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดจุดถ่ายทอด เทคโนโลยี จุดที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน ดอนไชย ภาพกิจกรรม วิทยากร เกษตรกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดจุดถ่ายทอด เทคโนโลยี จุดที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน ดอนไชย ภาพกิจกรรม วิทยากร เกษตรกร

2 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การแปรรูปเนื้อสัตว์ ( แหนมหมูห่อใบตอง ) วิทยากรประจำจุด นางมะลิ เวฬุวิริยพงษ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 2 ตำบลนาน้อย อำเภอ นาน้อย จังหวัดน่าน โทร. 089-5527129 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ช่วงการศึกษาดูงานที่เหมาะสม มกราคม - พฤษภาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ( ไม่มี )

3 รายละเอียดจุดถ่ายทอด เทคโนโลยี จุดที่ 2 การผลิตอาหารสัตว์ ภาพกิจกรรม วิทยากร เกษตรกร

4 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตอาหารสัตว์ วิทยากรประจำจุด นายพุทธ เตจ๊ะ สถานที่ดำเนินการ อาคารแปรรูปอาหารสัตว์ หมู่ที่ 2 ตำบลนา น้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โทร. 082-8894351 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงการศึกษาดูงานที่เหมาะสม พฤษภาคม - ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ( ไม่มี )

5 รายละเอียดจุดถ่ายทอด เทคโนโลยี จุดที่ 3 ยางพารา ภาพกิจกรรม วิทยากร เกษตรกร

6 ชื่อจุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกยางพารา วิทยากรประจำจุด นายสมเพชร ยะยา สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โทร. 086-1802484 ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ช่วงการศึกษาดูงานที่เหมาะสม พฤษภาคม - ธันวาคม รูปแผนที่สถานที่ดำเนินการ ( ไม่มี )


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดจุดถ่ายทอด เทคโนโลยี จุดที่ 1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้าน ดอนไชย ภาพกิจกรรม วิทยากร เกษตรกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google