งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปรับแผน โครงการ และแผน งบประมาณ ภายในหน่วยงาน ปี 2558 กลุ่มแผนงานและประเมินผล 26 มีนาคม 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปรับแผน โครงการ และแผน งบประมาณ ภายในหน่วยงาน ปี 2558 กลุ่มแผนงานและประเมินผล 26 มีนาคม 2558 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปรับแผน โครงการ และแผน งบประมาณ ภายในหน่วยงาน ปี 2558 กลุ่มแผนงานและประเมินผล 26 มีนาคม 2558 1

2 การขอปรับแผนโครงการ / งบประมาณ การปรับแผน ภายในโครงการ หรือปรับแผน ระหว่างโครงการ กรณีที่ 1 การขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ กรณีที่ 2 2

3 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการ ปรับแผน ปรับแผนภายหลังจากโครงการเดิม ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ การปรับแผนต้องไม่ทำให้เป้าหมาย ผลผลิตตามแผนและแผนการใช้จ่าย งบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลง ในสาระสำคัญ ไม่ก่อให้เกิดหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ไม่สามารถปรับแผนข้ามผลผลิตได้ หากมี ความจำเป็นต้องเสนออนุมัติปรับแผนไปที่ กรมฯ ไม่สามารถปรับแผนข้ามประเภทหมวด รายจ่ายได้ กรณีเปลี่ยนแปลงข้ามผลผลิต ข้ามงบ รายจ่าย ต้องเสนอกรมฯ 3

4 ขั้นตอนการปรับแผน ทำบันทึกขออนุมัติปรับแผน พร้อมระบุ เหตุผลในการขอปรับแผน และยืนยันว่า การปรับแผนนั้นไม่กระทบต่อการลด เป้าหมายผลผลิตของโครงการ แนบแบบฟอร์มปรับแผน พร้อมกรอก รายละเอียดให้ครบถ้วน เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ โดยผ่าน กลุ่มแผนงานฯ การปรับแผนภายใน โครงการ ( เช่น ปรับ กลุ่มเป้าหมาย ปรับกิจกรรม ดำเนินการ ) หรือปรับแผน ระหว่างโครงการ กรณี ที่ 1 4

5 ขั้นตอนการปรับแผน ทำบันทึกขอรับการสนับสนุน งบประมาณ พร้อมระบุเหตุผลในการ ขอรับการสนับสนุน พร้อมแนบโครงการใหม่ที่เสนอขอรับ การสนับสนุนงบประมาณ เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ โดย ผ่านกลุ่มแผนงานฯ ทั้งนี้โครงการใหม่ต้องเป็นงานที่เพิ่ม ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือ สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานและ กรมควบคุมโรค การขอรับการสนับสนุน งบประมาณ กรณี ที่ 2 5

6 แบบฟอร์มการปรับแผน 6

7 ข้อตกลงอื่นๆในการปรับ แผนของหน่วยงาน การเพิ่มกิจกรรมการดำเนินงาน หลังจาก โครงการเสร็จสิ้นแล้วและมีงบประมาณ เหลือจ่าย ขอให้มีการขออนุมัติปรับแผน เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของ หน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ( โดยผ่านการนำเข้าที่ประชุมในวัน พิจารณาปรับแผน ) 7

8 ระยะเวลาในการปรับ แผน ขอให้กลุ่มงานที่ต้องการปรับแผน และต้องการเสนอขอรับการ สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับ แผนข้างต้น ให้แล้วเสร็จ และส่ง กลุ่มแผนงานและประเมินผล ภายในวันที่ 9 เมษายน 2558 กลุ่มแผนงานฯกำหนดวันพิจารณา โครงการที่ขอรับการสนับสนุน เพิ่มเติม ในวันที่.................................... 8

9 กรณีอื่นๆ การปรับแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ ต้องไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรในการจัดซื้อยาฯ รายการยาเดิมหรือรายการใหม่ที่ใช้งบประมาณ เหลือจ่ายจากรายการอื่นในแผนจัดซื้อยา กรณียาใหม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารยาฯ ของหน่วยงาน 9


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปรับแผน โครงการ และแผน งบประมาณ ภายในหน่วยงาน ปี 2558 กลุ่มแผนงานและประเมินผล 26 มีนาคม 2558 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google