งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปรับแผนโครงการ และแผนงบประมาณ ภายในหน่วยงาน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปรับแผนโครงการ และแผนงบประมาณ ภายในหน่วยงาน ปี 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการปรับแผนโครงการ และแผนงบประมาณ ภายในหน่วยงาน ปี 2558
แนวทางการปรับแผนโครงการ และแผนงบประมาณ ภายในหน่วยงาน ปี 2558 กลุ่มแผนงานและประเมินผล 26 มีนาคม 2558

2 การขอปรับแผนโครงการ / งบประมาณ
กรณีที่ 1 การปรับแผนภายในโครงการ หรือปรับแผนระหว่างโครงการ กรณีที่ 2 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

3 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการปรับแผน
ปรับแผนภายหลังจากโครงการเดิมดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ การปรับแผนต้องไม่ทำให้เป้าหมายผลผลิตตามแผนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ ไม่ก่อให้เกิดหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ไม่สามารถปรับแผนข้ามผลผลิตได้ หากมีความจำเป็นต้องเสนออนุมัติปรับแผนไปที่กรมฯ ไม่สามารถปรับแผนข้ามประเภทหมวดรายจ่ายได้ กรณีเปลี่ยนแปลงข้ามผลผลิต ข้ามงบรายจ่าย ต้องเสนอกรมฯ

4 ขั้นตอนการปรับแผน กรณีที่ 1
การปรับแผนภายในโครงการ (เช่น ปรับกลุ่มเป้าหมาย ปรับกิจกรรมดำเนินการ) หรือปรับแผนระหว่างโครงการ กรณีที่ 1 ทำบันทึกขออนุมัติปรับแผน พร้อมระบุเหตุผลในการขอปรับแผน และยืนยันว่าการปรับแผนนั้นไม่กระทบต่อการลดเป้าหมายผลผลิตของโครงการ แนบแบบฟอร์มปรับแผน พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านกลุ่มแผนงานฯ

5 ขั้นตอนการปรับแผน กรณีที่ 2
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีที่ 2 ทำบันทึกขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมระบุเหตุผลในการขอรับการสนับสนุน พร้อมแนบโครงการใหม่ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านกลุ่มแผนงานฯ ทั้งนี้โครงการใหม่ต้องเป็นงานที่เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ พัฒนาบุคลากร พัฒนาเทคโนโลยี หรือสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานและกรมควบคุมโรค

6 แบบฟอร์มการปรับแผน

7 ข้อตกลงอื่นๆในการปรับแผนของหน่วยงาน
การเพิ่มกิจกรรมการดำเนินงาน หลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย ขอให้มีการขออนุมัติปรับแผนเสนอผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (โดยผ่านการนำเข้าที่ประชุมในวันพิจารณาปรับแผน)

8 ระยะเวลาในการปรับแผน
ขอให้กลุ่มงานที่ต้องการปรับแผน และต้องการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ดำเนินการตามขั้นตอนการปรับแผนข้างต้น ให้แล้วเสร็จ และส่งกลุ่มแผนงานและประเมินผล ภายในวันที่ 9 เมษายน 2558 กลุ่มแผนงานฯกำหนดวันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม ในวันที่

9 กรณีอื่นๆ การปรับแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ
กรณีอื่นๆ การปรับแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ ต้องไม่เกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อยาฯ รายการยาเดิมหรือรายการใหม่ที่ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากรายการอื่นในแผนจัดซื้อยา กรณียาใหม่ต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารยาฯ ของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปรับแผนโครงการ และแผนงบประมาณ ภายในหน่วยงาน ปี 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google