งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Passive Voice By Witchuma Singhaphukam No.40 Soytreemook Boutoom No.41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Passive Voice By Witchuma Singhaphukam No.40 Soytreemook Boutoom No.41"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Passive Voice By Witchuma Singhaphukam No.40 Soytreemook Boutoom No.41
Sudarat Paenleam No.42 Chadaporn Ruangnetr No.43 Napatsorn Niyomkaew No.44 Mattayomsaksa 5/5

2 Passive Voice

3 Active Voice โครงสร้าง คือ
Passive Voice โครงสร้าง คือ Subj. + V.1 Subj. + V.to be + V.3 + by + …

4 Passive Voice ประธานถูกกระทำ มีโครงสร้างประโยค คือ Subj. + V.to be + V.3 + by + …
Present Simple โครงสร้าง คือ Subj. + V.1 Present Simple Passive โครงสร้าง คือ Subj. + V.to be (is,am,are) + V.3 + by + … Past Simple โครงสร้าง คือ Subj. + V.2 Past Simple Passive โครงสร้าง คือ Subj. + V.to be (was,were) + V.3 + by + …

5 Present Perfect โครงสร้าง คือ Subj. + V.to have (has,have,had) + V.3
Present Perfect Passive โครงสร้าง คือ Subj. + V.to have (has,have,had) + been + V.3 + by + … Present Future โครงสร้าง คือ Subj. + will + V.1 Present Future Passive โครงสร้าง คือ Subj. +will / shall + be + V.3 + by + …

6 การทำประโยค Active ให้เป็นประโยค Passive
ทำ Subj. + V.1 เป็น Subj. + V.to be + V.3 + by + … 1. ) นำกรรมของประโยค Active มาเป็นประธานในประโยค Passive 2.) นำประธานของประโยค Active มาเป็นกรรมในประโยค Passive 3.) ใส่กริยา ( โดยดูที่ประธานตัวใหม่ของประโยค Passive ) Ex. I see them. -They are seen me. 4.) ใส่ V.3 5.) ใส่ by ตามหลัง V.3 เสมอ

7 Exercise A: Decide if each sentence is active or passive
Exercise A: Decide if each sentence is active or passive. Write A for Active or P for Passive P 1) The suspect was found guilty. 2) The trial was short. 3) She was upset. 4) The thief has been caught . 5) The jurors are non-biased people. 6) Only citizens are selected for jury today. 7) Jurors will not be permitted to talk with family members about the case. 8) She called the police. 9) The jurors were selected yesterday. 10) The case will be presented for jury duty. A A P A P P A P A

8 Exercise B : Unscramble the passive sentences.
1. robbed / Saturday / The Minimart / was / on. Answer The Minimart was robbed on Saturday. 2. money / taken / A lot of / the cash register / was / from. Answer A lot of money was taken the cash register. 3.videotape / The / caught / burglar / on / was. Answer The burglar was caught on videotape. 4.been / the police / The burglar / arrested / has / by. Answer The burglar has been arrested by the police. 5. not / The / hurt / cashier / was. Answer The cashier was not hurt.

9 6. been / The store / reopened / has
6. been / The store / reopened / has. Answer The store has been reopened. 7. be / by / alarm system / store owner / will / An / installed / the. Answer An alarm system will be installed by the store owner. 8. was / by / stolen / The /them / car. Answer The car was stolen by them. 9.was / by / Bob / The window / broken. Answer The window was broken by Bob. 10. solved / detectives / will be / the police / by / The mystery. Answer The mystery will be solved by the police detectives.

10 Exercise C : Match the sentences in column A with B
I have read the book. Many book are bought by her. I met him at the cinema. French will be studied by her. She buys many book. They will be helped by us They eat rice. A dog has been beaten by the child. She will study French. The child has beaten a dog. He will be told by me. A glass was broken by her. I will tell him. Coffee is drunk by us every morning. We drink coffee every morning. Rice is eaten by them. She broke a glass. He was met by me at the cinema. We shall help them. The book has been read by me. J I A H B D E G F C

11 Exercise D: Make these sentences into passive voice.
1. They had begun their work. (Prefect Passive) Answer Their work had been begun by them. 2. She drinks two glasses of milk. (Present Simple) Answer Two glasses of milk are drunk by her. 3. He will take the children to the park. (Passive Future) Answer The children will be taken to the park by him. 4. I see them. (Present Simple) Answer They are seen by me. 5. She had kept her promises. (Present Passive) Answer Her promises had been kept by her.

12 6. Tom has put the key on the shelf. (Prefect Passive)
Answer The key has been put on the shelf by Tom. 7. He will pay the bill next week. (Passive Future) Answer The bill will be paid by him next week. 8. The cat caught two mice. (Past Passive) Answer Two mice were caught by the cat. 9. He has said nothing. (Prefect Passive) Answer Nothing has been said by him. 10. The boys played football. (Past Passive) Answer Football was played by the boys.

13 Exercise E : Choose the correct tense in passive voice.
A. Present Simple B. Present Continuous C. Present Passive D. Past Passive E. Present Prefect Passive F. Future Passive 1. Newton is pursued by k-9 unit. Answer C. Present Passive 2. The burglar was caught an videotape. Answer D. Past Passive 3. Why don’t you try to find her? Answer A. Present Simple 4. We spend hours talking and laughing. 5.Thieves are caught by the police. Answer C. Present Passive

14 A. Present Simple B. Present Continuous C. Present Passive D
A. Present Simple B. Present Continuous C. Present Passive D. Past Passive E. Present Prefect Passive F. Future Passive 6. I’m always hanging out with my friends. Answer B. Present Continuous. 7. The caption has been murdered. Answer E. Present Prefect Passive 8. The thief won’t be the policeman. Answer F. Future Passive 9. Do they like cigavettes after work? Answer A. Present Simple 10. A present was chosen. Answer D. Past Passive

15 Good Bye 


ดาวน์โหลด ppt Passive Voice By Witchuma Singhaphukam No.40 Soytreemook Boutoom No.41

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google