งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำบอกเล่า (จะเป็นข้อความ บอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อนแล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพ นาม เป็นรูปคำถาม ย่อๆซึ่งเรียกกันว่า Question.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำบอกเล่า (จะเป็นข้อความ บอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อนแล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพ นาม เป็นรูปคำถาม ย่อๆซึ่งเรียกกันว่า Question."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำบอกเล่า (จะเป็นข้อความ บอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อนแล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพ นาม เป็นรูปคำถาม ย่อๆซึ่งเรียกกันว่า Question tag อีกตอนหนึ่ง

2 1 ) ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่า ต้องใช้ question tag เป็นรูปปฎิเสธ -You eat a lot of oranges, don’ t you? -You will have the exam next month, won’t you? -She came here yesterday, didn’ t she? -They have finished their work, haven’ t they?

3 2) ถ้าประโยคที่มาข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ ต้องใช้ question tag เป็นรูปบอกเล่า -You won’ t come early, will you? -She doesn’ t want to disturb you, does she? -We didn’ t make a loud noise, did we? -They haven’ t turned it off, have they?

4 3) ถ้าประโยคข้างหน้ามี verb to have (a) เมื่อ have แปลว่า มี จะใช้ tag ว่า haven’ t หรือ don’ t ก็ ได้ -She has a lot of friends, hasn’ t she? / doesn’t she? (b) เมื่อ have แปลอย่างอื่น ที่ไม่ใช่แปลว่า มี ให้ใช้ verb to do มา ช่วย -We have lunch at twelve o’ clock, don’t we? (c) question tag ของ “ have to” ใช้ verb to do มาช่วย -You often have to go to the dentist’ s, don’ t you?

5 4) ในประโยค tag ที่เป็นรูปปฏิเสธ ต้องใช้ รูปย่อเสมอ -We shall go shopping, shan’ t we? -He will come to my party, won’ t he? 5) Question tag ของ I am คือ aren’ t I ( เนื่องจาก am not ไม่มีรูปย่อ ) - I am late, aren’ t I ? - I am lazy, aren’ t I ?

6 6) Question tag ของกริยาช่วย can, could, may, might,will, shall, ought to, should, V. be, etc….. จะใช้ กิริยาช่วยเหล่านี้เป็น question tag ได้ -She can do it well, can’ t she ? -You ought to study hard, oughtn’ t you ? -They should obey their teacher, shouldn’t they ?

7 7) คำว่า “need” ( ต้องการ ) และ “dare” ( กล้า ) มีวิธีใช้ 2 แบบคือ 7) คำว่า “need” ( ต้องการ ) และ “dare” ( กล้า ) มีวิธีใช้ 2 แบบคือ (a) ใช้เป็นกริยาแท้ tag ก็จะใช้ verb to do มาช่วย - He needs to go there alone, doesn ‘ t he ? - They need money, don’t they ? ข้อสังเกต ถ้า need / dare ใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to + V1 ข้อสังเกต ถ้า need / dare ใช้เป็นกริยาแท้ จะตามหลังด้วย to + V1 โดยที่กริยา need /dare สามารถผันตามประธานได้ หรือ อาจตามด้วย noun ก็ได้ โดยที่กริยา need /dare สามารถผันตามประธานได้ หรือ อาจตามด้วย noun ก็ได้ (b) ใช้เป็นกริยาช่วย tag จะใช้ need/dare เป็นกริยาช่วยใน tag -She needn’ t come on Sunday, need she ? -She needn’ t come on Sunday, need she ? -You dare not go out alone at night, dare you ? ข้อสังเกต ถ้า need/ dare เป็นกริยาช่วยจะตามหลังด้วย V1 เลย ข้อสังเกต ถ้า need/ dare เป็นกริยาช่วยจะตามหลังด้วย V1 เลย

8 8) Question tag ของ used to ( เคย ) คือ didn’ t หรือ usedn’ t -She used to be his secretary, didn’ t she (usedn’ t she) ? -She used to be his secretary, didn’ t she (usedn’ t she) ? 9) ประธานที่ใช้ใน tag ต้องเป็น pronoun เสมอ -Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn’ t he ? -Vinai went to Chiang Mai yesterday, didn’ t he ? -The children are playing in the garden, aren’ t they ? -The children are playing in the garden, aren’ t they ? -The police are searching for a thief, aren’t they ? -The police are searching for a thief, aren’t they ? 10) tag ของ would like ( ต้องการ ) ใช้ wouldn’ t -We’ d like to go now, wouldn’ t we ? -We’ d like to go now, wouldn’ t we ?

9 11) Tag ของ would rather ( อยากจะ ) ใช้ wouldn’ t -You’ d rather stay at home, wouldn’ t you ? -You’ d rather stay at home, wouldn’ t you ? -We would rather not go there, would we? -We would rather not go there, would we? 12) tag ของ had better ใช้ hadn’ t -You’ d better finish your homework, hadn’ t you? -She had better not go out alone, had she?

10 13) ประโยคคำสั่ง หรือ ขอร้อง (Imperative, order, request) จะกลายเป็นประโยคสุภาพ ด้วยการเติมquestion tag ว่า will you หรือ won’ t you? -Open your book, will you ? -Stop talking, will you ? -Take these things away, will you ? -Let us go to the movies, will you ? ประโยคที่แสดงการชักชวน ที่ขึ้นต้นด้วย Let’s (=Let us) Question Tag จะใช้ shall we -Let’s go for a walk, s ss shall we ? -Let’s play badminton, s ss shall we ?

11 14) ถ้าประโยคข้างหน้ามีประธานเป็น There is, There are, There was, There were, ( มี ) question tag ใช้ verb to be นั้นๆ + there -There is a purse in my bag, isn’ t there ? -There are many flowers in the garden, aren’t there ? aren’t there ? -There was an accident last night, wasn’ t there ? wasn’ t there ?

12 15) Question Tag ของ That is…, This is คือ isn’ t it ? หรือ is it ? isn’ t it ? หรือ is it ? -This is my book, isn’ t it ? -This is my book, isn’ t it ? -That is not your bag, is it ? -That is not your bag, is it ? 16) Question tag ของ These are, Those are ใช้ aren’ t they ? หรือ are they ? -These are her belongings, aren’ t they ? -These are her belongings, aren’ t they ? -These are your exercise books, aren’ t they ? -These are your exercise books, aren’ t they ? -Those are not our balls, are they ? -Those are not our balls, are they ?

13 17) คำต่อไปนี้คือ few, little, never, rarely, scarcely, hardly, seldom, neither, none, no one, nobody, nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธ และปฏิเสธ neither, none, no one, nobody, nothing มีความหมายกึ่งปฏิเสธ และปฏิเสธ เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า เพราะฉะนั้น tag จะเป็นบอกเล่า - Few students knew the answers, did they ? - Few students knew the answers, did they ? - Little progress has been made, has it ? - Little progress has been made, has it ? - He never comes early, does he ? - He never comes early, does he ? - I scarcely know him, do I ? - I scarcely know him, do I ? - Nothing was done, was it ? - Nothing was done, was it ? - We saw no one we knew, did we ? - We saw no one we knew, did we ? - None of the boys liked that song, did they ? - None of the boys liked that song, did they ? - You rarely go to the cine ma, do you ? - You rarely go to the cine ma, do you ?

14 18) ประโยคที่ใช้ประธาน one ใน tag จะใช้ one เช่น - One wants to be rich, doesn’ t one ? - One wants to be rich, doesn’ t one ? - One can’ t escape death, can one ? - One can’ t escape death, can one ? 19) ถ้าประธานเป็น everyone, everybody, everything, no one, nobody,anybody ในส่วน tag no one, nobody,anybody ในส่วน tag ให้ใช้ they เช่น ให้ใช้ they เช่น -Everyone likes it, don’ t they ? -Everyone likes it, don’ t they ? -Nobody knows the answer, do they ? -Nobody knows the answer, do they ? -Neither of the boys complained, did they ? -Neither of the boys complained, did they ? ( แต่ถ้า –None of us knew him, did we ? ) ( แต่ถ้า –None of us knew him, did we ? )

15 20) ถ้าเป็นประโยคซับซ้อนให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลักยกเว้น ถ้าใน main clause หมายถึง ตัวเองหรือบุรุษที่1 เช่น - He said he could come, didn’t he ? ถ้าเป็น Clause ทั้งหลาย ให้ใช้กริยาใน main clause เป็นหลัก ยกเว้นถ้าใน main clause หมายถึง สรรพนามบุรุษที่ 1 (I) - I think he is a good boy, isn’ t he ?

16  Fill in the blanks with the correct tag. 1. You met Sam yesterday, …………………? 2. This’s not the same kind of rice, ……………? 3. Tim speaks English very well, …………….? 4. You and I have finished our homework, ………………….? 5. Your parents used to live in Chiangmai, …………………? 6. Take this letter to the post, ………………? 7. Let’s go to the cinema, ……………………….? 8. Let him come in,……………….? 9. She stole your purse, ……………………? didn’t you is it doesn’t he haven’t we didn’t they will you shall we will you didn’t she

17 10. Stop smoking in the office, ………………….? 11. Everything seems all right now, ……………..? 12. You have never been honest, ………………..? 13. He’ll be found out, …………………..? 14. Tom and Harry were there, ………………..? 15. They wouldn’t reveal my secret, ……………..? 16. She said he was coming, ………………… ? 17. You know a lot about me, …………………? 18. I don’t think the children have gone to bed, ………………………? 19. I seldom got asleep, ……………………… ? 20. Few students come here, ………….…….? will you don’t they have you won’t he weren’t they would they didn’t she don’t you haven’t they did I do they

18 1) You have lunch at this restaurant every month, …………….. ? a. haven’ t you b. won’t you a. haven’ t you b. won’t you c. don’ t you d. will you c. don’ t you d. will you 2) She had a tooth pulled out last Monday, …………….. ?, …………….. ? a. hadn’ t she b. didn’ t she a. hadn’ t she b. didn’ t she c. wouldn’ t you d. will you c. wouldn’ t you d. will you

19 3) I think February is one of the best months of the year ? a. isn’ t it b. do you c. don’t I d. is it 4) I’ m only a bit late? a. amn’ t I b. aren’ t you a. amn’ t I b. aren’ t you c. don’ t I d. aren’ t I c. don’ t I d. aren’ t I

20 5) she’ d like to do fishing with us, …………….. ? a. hadn’ t she b. wouldn’ t she c. didn’ t she d. wash’ t she 6) They’ d better stay with their parents, …………….. ? a) will they b. wouldn’ t they c) hadn’ t they d. didn’ t they

21 7) Take to your sister, …………….. ? a. won’ t you b. shall we a. won’ t you b. shall we c. will you d. do you c. will you d. do you 8) Let us play the guitar, …………….. ? a. will you b. shall we a. will you b. shall we c. don’ t you d. shan’ t we c. don’ t you d. shan’ t we

22 9) He has never been a broad, …………….. ? a. didn’ t he b. hasn’ t he a. didn’ t he b. hasn’ t he c. did he d. has he c. did he d. has he 10) You agree that she is cunning, ……………? a. isn’ t she b. don’ t you a. isn’ t she b. don’ t you c. is she d. do you c. is she d. do you

23 1. Let us go dancing tonight,...............? a. will you b. shall you c. will we d. won't we a. will you b. shall you c. will we d. won't we 2. Anyone can learn to swim,.............? 2. Anyone can learn to swim,.............? a. couldn't they b. can't they c. can't it d. can they a. couldn't they b. can't they c. can't it d. can they 3. He scarcely ate anything,........? 3. He scarcely ate anything,........? a. did he b. do he c. didn't he d. don't he a. did he b. do he c. didn't he d. don't he 4. I think we should ask Jill first,.........? 4. I think we should ask Jill first,.........? a. don't you b. shouldn't we c. don't we d. should you a. don't you b. shouldn't we c. don't we d. should you

24 5. The boy let the bird go,....................? 5. The boy let the bird go,....................? a. did he b. did it c. didn't he d. didn't it a. did he b. did it c. didn't he d. didn't it 6. You'd rather have coffee,..........? 6. You'd rather have coffee,..........? a. wouldn't you b. would you c. haven't you d. have you a. wouldn't you b. would you c. haven't you d. have you 7. He daren't do it,...............? 7. He daren't do it,...............? a. do he b. did he c. dare he d. do it a. do he b. did he c. dare he d. do it

25 8. There is nothing in the drawer,.............? 8. There is nothing in the drawer,.............? a. isn't there b. isn't it c. don't there d. is there a. isn't there b. isn't it c. don't there d. is there 9. We ought to leave now,.............? a. did we b. do we c. oughtn't we d. don't we a. did we b. do we c. oughtn't we d. don't we 10. I may open it,.............? 10. I may open it,.............? a. mayn't I b. mayn't we c. don't I d. don't we a. mayn't I b. mayn't we c. don't I d. don't we

26 Key 1) c 2) b 3) a 4) d 5) b 6) c 7) c 8) a 9) d 10) b


ดาวน์โหลด ppt คำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำบอกเล่า (จะเป็นข้อความ บอกรับหรือปฏิเสธก็ได้) เสียตอนหนึ่งก่อนแล้วตามด้วยกริยาช่วยและสรรพ นาม เป็นรูปคำถาม ย่อๆซึ่งเรียกกันว่า Question.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google