งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Active and Passive กรรมวาจก. Active คือ รูปของกริยาซึ่งประธาน เป็นผู้กระทำโดยตรง Mary eats a mango. ( แมรี่รับประทาน มะม่วง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Active and Passive กรรมวาจก. Active คือ รูปของกริยาซึ่งประธาน เป็นผู้กระทำโดยตรง Mary eats a mango. ( แมรี่รับประทาน มะม่วง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Active and Passive กรรมวาจก

2 Active คือ รูปของกริยาซึ่งประธาน เป็นผู้กระทำโดยตรง Mary eats a mango. ( แมรี่รับประทาน มะม่วง )

3 Passive รูปกริยาซึ่งประธานเป็นผู้ถูกกระทำ กริยานั้น โดยผู้อื่นหรือสิ่งอื่น A mango is eaten by Mary. ( มะม่วงถูกรับประธานโดยแมรี่ )

4 หลักทั่วไปในการเปลี่ยนประโยค Active Voice ให้เป็นประโยค Passive Voice 1. ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice ไปเป็นกรรมในประโยค Passive Voice โดยมี preposition "by" นำหน้า 2. ให้กลับเอากรรมของประโยค Active Voice มาเป็นประธานในประโยค Passive Voice 3. กริยาของประโยค Active Voice นั้น เมื่อนำมาใช้ในประโยค Passive Voice จะต้อง เป็นรูปกริยาช่องที่ 3 (Past Participle) และใช้ ตามหลัง verb to be คือ is, am, are, was, were, be, being, been ซึ่งจะใช้ Verb to be ตัวใดนั้นต้องดู tense

5 Active Voice เป็น Passive Voice Present simple S + is, am, are + verb 3 + by………… - Dan is kicked by Dam. แดนถูกเตะ โดยดำ

6 Present continuous S + is, am, are + being + verb 3 + by………… A paper is being written by Amnat. กระดาษกำลังถูกเขียนโดย อำนาจ

7 Present perfect S + have, has + been + verb 3 + by………… English has been spoken by Wichian. ภาษาอังกฤษได้ถูกพูดโดย วิเชียร

8 . Present perfect con S + have, has + been + being + verb 3 + by…… A bus has been being waited Somphorn. รถบัสได้กำลังถูกคอยโดยสมพร

9 Past simple S + was, were + verb 3 + by………… Books were read by my father. หนังสือถูกอ่านโดยพ่อของผม

10 Past continuous S + was, were + being + verb 3 + by………… Flowers were being watered by mother ไม้ถูกกำลังรถน้ำต้นโดยแม่

11 Past perfect S + had + been + verb 3 + by………… Pens had been broken by me. ปากกาได้ถูกทำหักโดยผม

12 Past perfect con S + had + been + being + verb 3 + by………… An apple had been being eaten by my. แอปเปิ้ลได้กำลังถูกกินโดยผม

13 Future simple S + will, shall + be + verb 3 + by………… Exercises will be done by me การบ้านจะถูกทำโดยผม

14 Future continuous S + will, shall + be + being + verb 3 + by…… Chinese will be being spoken by Tawan. ภาษาจีนจะกำลังถูกพูดโดย ตะวัน

15 Future perfect S + will, shall + have + been + verb 3 + by.. Reports will have been presented by students. รายงานจะได้ถูกนำเสนอโดย นักเรียน.

16 Future perfect con S+ will + have + been + being +verb 3 + by.. A football will have been being played by boys. ลูกฟุตบอลจะได้ถูกกำลังเล่นโดยเด็ก

17 Active ให้เป็น Passive A thief stole the painting from the museum The………………………………………………….The servant has broken five glasses so far. Five…………………………………………………

18 Active or Passive? Boys like to play soccer. ??? Passive or Active This room has been painted blue. ??? Passive or Active


ดาวน์โหลด ppt Active and Passive กรรมวาจก. Active คือ รูปของกริยาซึ่งประธาน เป็นผู้กระทำโดยตรง Mary eats a mango. ( แมรี่รับประทาน มะม่วง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google