งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง Auxiliary Verbs. Auxiliary Verbs (Sprcial Verbs, Helping Verbs) หมายถึง กริยาช่วย เป็นกริยาที่นำมาใช้ร่วมกับกริยาหลัก (Finite.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง Auxiliary Verbs. Auxiliary Verbs (Sprcial Verbs, Helping Verbs) หมายถึง กริยาช่วย เป็นกริยาที่นำมาใช้ร่วมกับกริยาหลัก (Finite."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง Auxiliary Verbs

2 Auxiliary Verbs (Sprcial Verbs, Helping Verbs) หมายถึง กริยาช่วย เป็นกริยาที่นำมาใช้ร่วมกับกริยาหลัก (Finite Verbs) เช่น eat, drink, sleep เป็นต้น กริยาช่วยมีทั้งหมด 12 ตัว 3 รูป (present, past, past participle) บางตัวมีไม่ครบ 3 รูป

3 Auxilia ry Verbs Prese nt PastPast Participle be have do can may will is,am,a re has,ha ve does,d o can may will was,w ere had did could might would been had done - ตารางแสดงการกระจาย Tenses ของ Auxiliary Verbs

4 Auxiliar y Verbs Presen t PastPast Participle shall must ought to need dare used to shall must ought to need dare - should - used to ------------

5 หลักการใช้ Auxiliary Verbs 1. กริยาที่ตามหลัง Auxiliary Verbs จะต้องอยู่ในรูป infinitive without to เสมอ เช่น - He shall be a lawyer. - They can speak Italian. 2. ในประโยคคำถามจะต้องเอา Auxiliary Verbs ไว้หน้าประโยค และ ประโยคปฏิเสธจะต้องเติม not หลัง Auxiliary Verbs -He shall be a lawyer. -Shall he be a lawyer ? -He shall not be a lawyer.

6 3. ใช้ Auxiliary Verbs ในการตอบ คำถามแบบย่อ (short answer) เช่น - Who cooked this food ? Preecha did. - Do you remember him ? Yes, I do. 4. ใช้ Auxiliary Verbs ในการตั้ง คำถามท้ายประโยค Question tag เช่น - She is absent, isn’t she ? - They can’t speak Chinese, can they ?

7 5. ใช้ Auxiliary Verbs ในประโยคที่มี too, so, either, neither เพื่อแสดงว่า ประโยคเหล่านี้มีความหมายอย่าง เดียวกัน เช่น - She danced gracefully. You danced gracefully too. - She danced gracefully and so did you. - She danced gracefully and you did too. ทั้งสามประโยคนี้มีความหมาย เดียวกันว่า “ หล่อนเต้นรำ อย่างสง่างาม เธอก็เต้นรำได้อย่าง สง่างามด้วยเหมือนกัน ”

8


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง Auxiliary Verbs. Auxiliary Verbs (Sprcial Verbs, Helping Verbs) หมายถึง กริยาช่วย เป็นกริยาที่นำมาใช้ร่วมกับกริยาหลัก (Finite.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google