งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗

2 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ประจำเดือน กันยายน 2557 ลำดั บที่รายการ % เบิกจ่าย สะสมสิ้น ไตรมาส 4 % เบิกจ่าย ของหน่วยงาน ณ 29 กันยายน 2557 1 งบประมาณ ภาพรวม (108,351,5 19.06) 9588.80 2งบลงทุน (41,146,87 9.86) 8272.72 ข้อมูล : จากรายงานในระบบ GFMIS ณ วันที่ 29 กันยายน 2557

3 งบประมาณภาพรวมงบประมาณภาพรวมรับจัดสรร เบิกจ่าย จริง (29 กันยายน 2557) PO คงเหลือ ( กันเงินไว้ เบิก ปี 2558) คงเหลือ 108,351, 519.06 96,219,4 27.62 11,195, 725 936,366.4 4 (100%) 88.80%10.33%0.87% ( หมายเหตุ : เหลือจ่าย ส่งคืน 110,117.89 บาท ที่เหลือรอเบิก 826,248.55 บาท

4 สถานการณ์การเงินการคลังหน่วย บริการ ในสังกัด สสจ. เลย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 หน่วย บริการ รายได้รวม ค่าใช้จ่าย รวม ส่วนต่าง ( รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย ) เจ้าหนี้ การค้า เงินบำรุง หลังหักหนี้ แล้ว รพท. เลย 852,683,90 6.57 878,131,68 0.78 - 25,447,77 4.21 107,902,2 47.12 - 65,460,83 0.82 นาด้วง 52,864,291.54 54,931,364.20 - 2,067,072.66 4,918,030. 21 15,918,41 7.80 ปาก ชม 57,522,546.70 57,283,941.71 238,604.9 9 12,565,40 4.49 5,920,967. 66 เชียง คาน 108,222,59 4.10 100,456,00 6.36 7,766,587.74 8,092,746. 29 53,461,01 3.54 วังสะ พุง 174,999,24 2.85 174,200,17 2.23 799,070.6 2 27,529,68 7.93 8,705,893. 44

5 สถานการณ์การเงินการคลังหน่วย บริการ ในสังกัด สสจ. เลย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 หน่วย บริการ รายได้รวม ค่าใช้จ่าย รวม ส่วนต่าง ( รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย ) เจ้าหนี้ การค้า เงินบำรุง หลังหักหนี้ แล้วภูกระดึง 53,666,79 7.54 60,278,394.57 - 6,611,597.03 9,831,566. 93 - 9,850,588. 60 ภูหลวง 50,347,85 6.06 45,734,452.69 4,613,403.37 10,855,42 4.28 - 1,325,132. 11 ภูเรือ 50,291,04 4.96 45,324,345.30 4,966,699.66 4,228,815. 05 3,673,341. 04 ผาขาว 69,162,03 5.45 57,752,337.50 11,409,69 7.95 8,513,527. 99 5,988,165. 59 ด่าน ซ้าย 120,625,9 54.15 119,804,03 9.43 821,914.7 2 25,064,27 0.41 - 16,472,46 4.93 เอราวัณ 55,918,91 1.72 47,594,721.70 8,323,190.02 5,646,282 17,887,49 1.97

6 เปรียบเทียบรายได้รวม กับค่าใช้จ่าย รวม ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – สิงหาคม 2557

7 สถานการณ์วิกฤตการเงินการ คลังหน่วยบริการ ในสังกัด สสจ. เลย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ( ก่อน หักงบลงทุนแล้ว ) หน่วย บริกา ร CRQR CASH ทุน หมุนเวียน สุทธิ กำไรสุทธิ ( รวมค่า เสื่อม ) ระดับ รพท. เลย 1.2 3 1.1 1 0.6 0 60,186,957. 51 - 25,447,77 4.21 3 นาด้วง 3.2 7 3.0 5 2.8 2 18,812,644. 67 - 2,067,072. 66 1 ปากชม 1.2 3 1.1 3 1.0 0 6,519,228.9 5 238,604.9 9 1 เชียง คาน 3.3 8 3.1 9 2.9 8 55,780,153. 70 7,766,587. 74 0 วังสะพุง 1.7 9 1.4 9 1.1 6 32,159,717. 95 799,070.6 2 0 ภูกระดึง 1.0 4 0.7 7 0.5 8 914,729.02 6,611,597. 03 6

8 สถานการณ์วิกฤตการเงินการ คลังหน่วยบริการ ในสังกัด สสจ. เลย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ( ก่อน หักงบลงทุน ) หน่วย บริการ CRQR CASH ทุน หมุนเวียน สุทธิ กำไรสุทธิ ( รวมค่า เสื่อม ) ระดับภูหลวง 1.1 7 0.9 6 0.6 3 2,801,387.2 4 4,613,403. 37 3 ภูเรือ 2.4 6 2.1 0 1.5 3 9,339,103.5 4 4,966,699. 66 0 ผาขาว 1.2 8 1.1 1 0.9 8 5,986,303.4 4 11,409,697.95 1 เอราวัณ 3.0 9 2.8 5 2.5 0 28,478,698. 06 8,323,190. 02 0 ด่าน ซ้าย 0.9 3 0.7 9 0.4 7 - 2,467,250.8 6 821,914.7 2 4

9 สถานการณ์วิกฤตการเงินการ คลังหน่วยบริการ ในสังกัด สสจ. เลย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ( หลัง หักงบลงทุน ) หน่วย บริกา ร CRQR CASH ทุน หมุนเวียน สุทธิ กำไรสุทธิ ( รวมค่า เสื่อม ) ระดับ รพท. เลย 1.1 9 1.0 7 0.5 6 50, 546, 122. 32 - 25, 447, 77 4.21 3 นาด้วง 3.0 2 2.8 0 2.5 7 16,751,760. 20 - 2,067,072. 66 1 ปากชม 1.1 0 1.0 0 0.8 8 2,923,951.8 4 238,604.9 9 1 เชียง คาน 3.1 8 3.0 0 2.7 8 51,128,753. 42 7,766,587. 74 0 วังสะพุง 1.6 6 1.3 6 1.0 3 26,834,018. 66 799,070.6 2 0 ภูกระดึง 0.9 3 0.6 6 0.4 8 - 1,590,399.9 0 - 6,611,597. 03 7

10 สถานการณ์วิกฤตการเงินการ คลังหน่วยบริการ ในสังกัด สสจ. เลย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ( หลัง หักงบลงทุน ) หน่วย บริการ CRQR CASH ทุน หมุนเวียน สุทธิ กำไรสุทธิ ( รวมค่า เสื่อม ) ระดับภูหลวง 1.0 9 0.8 7 0.5 4 1,461,334.8 0 4,613,403. 37 3 ภูเรือ 2.3 5 1.9 9 1.4 2 8,634,185.5 4 4,966,699. 66 0 ผาขาว 1.2 0 1.0 3 0.9 1 4,355,636.4 0 11,409,69 7.95 1 เอราวัณ 2.6 8 2.4 4 2.0 9 22,937,351. 85 8,323,190. 02 0 ด่าน ซ้าย 0.7 9 0.6 5 0.3 2 - 7,474,760.2 7 821,914.7 2 4

11 ระดับวิกฤตสถานการณ์การเงินการคลัง หน่วยบริการ ในสังกัด สสจ. เลย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 หน่วยบริการ ก่อน หักงบลงทุน หลัง หักงบลงทุนแล้ว รพท. เลย 33 นาด้วง 11 ปากชม 11 เชียงคาน 00 วังสะพุง 00 ภูกระดึง 67 ด่านซ้าย 44

12 ระดับวิกฤตสถานการณ์การเงินการคลัง หน่วยบริการ ในสังกัด สสจ. เลย ประจำเดือน สิงหาคม 2557 หน่วยบริการก่อนหักงบลงทุนหลังหักงบลงทุนแล้วภูหลวง 33 ภูเรือ 00 ผาขาว 11 เอราวัณ 00

13 รพช. นาแห้ว นาแห้ว ท่าลี่ ท่าลี่ นาแห้ว นาแห้ว ท่าลี่ ท่าลี่ รพ. สต. คอนสา เชียงกลม ชม เจริญ ( ปากชม ) คอนสา เชียงกลม ชม เจริญ ( ปากชม ) ป่าก่อ ( นาแห้ว ) ป่าก่อ ( นาแห้ว ) พรประเสริฐ ( เอราวัณ ) พรประเสริฐ ( เอราวัณ ) รพ. สต. อำเภอหนองหิน 5 แห่ง รพ. สต. อำเภอหนองหิน 5 แห่ง รพ. สต. อำเภอเชียงคาน 14 แห่ง รพ. สต. อำเภอเชียงคาน 14 แห่ง รพ. สต. อำเภอภูหลวง 5 แห่ง รพ. สต. อำเภอภูหลวง 5 แห่ง รพ. สต. อำเภอด่านซ้าย 13 แห่ง รพ. สต. อำเภอด่านซ้าย 13 แห่ง คอนสา เชียงกลม ชม เจริญ ( ปากชม ) คอนสา เชียงกลม ชม เจริญ ( ปากชม ) ป่าก่อ ( นาแห้ว ) ป่าก่อ ( นาแห้ว ) พรประเสริฐ ( เอราวัณ ) พรประเสริฐ ( เอราวัณ ) รพ. สต. อำเภอหนองหิน 5 แห่ง รพ. สต. อำเภอหนองหิน 5 แห่ง รพ. สต. อำเภอเชียงคาน 14 แห่ง รพ. สต. อำเภอเชียงคาน 14 แห่ง รพ. สต. อำเภอภูหลวง 5 แห่ง รพ. สต. อำเภอภูหลวง 5 แห่ง รพ. สต. อำเภอด่านซ้าย 13 แห่ง รพ. สต. อำเภอด่านซ้าย 13 แห่ง หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2557 ข้อมูลจากเว็บกลุ่มประกันสุขภาพ http://hfo57.cfo.in.thhttp://hfo57.cfo.in.th ณ วันที่ 29 กันยายน 2557 สสอ. หนอง หิน หนอง หิน

14 เปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินของ หน่วยบริการ (จาก WEB PLANFIN กระทรวงฯ) กับงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

15 รายได้รายได้

16

17

18

19

20

21

22

23 ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 หน่วยงานส่งแผนปี 2558 รพ เลย นาด้วง ภูกระดึง รพ เลย นาด้วง ภูกระดึง สสอ วังสะพุง เชียงคาน ด่านซ้าย ปากชม ภูหลวง ภูเรือ ภูกระดึง สสอ วังสะพุง เชียงคาน ด่านซ้าย ปากชม ภูหลวง ภูเรือ ภูกระดึง


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์การเงิน การคลัง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google