งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ขั้นสูง (Advanced Automotive Technology) รหัสวิชา 436306 536401 หน่วยกิต 4(4-0-8)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ขั้นสูง (Advanced Automotive Technology) รหัสวิชา 436306 536401 หน่วยกิต 4(4-0-8)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ขั้นสูง (Advanced Automotive Technology) รหัสวิชา 436306 536401 หน่วยกิต 4(4-0-8)

2 ระบบความปลอดภัยในยานยนต์ การ ออกแบบลักษณะรถยนต์ ระบบการขับเคลื่อน และเครื่องยนต์สมัยใหม่ เช่น เครื่องยนต์ไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนในยานยนต์ ยานยนต์ที่ ใช้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้า ระบบเทคโนโลยียาน ยนต์สมัยใหม่ สังเขป วิชา

3 ผศ. ดร. การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ และคณะ ผู้สอน 3. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจการใช้พลังงาน ทดแทนในเครื่องยนต์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ความปลอดภัยในยานยนต์ 2. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเทคโนโลยียาน ยนต์สมัยใหม่

4 2. นักศึกษาจัดทำรายงานตามที่ได้รับ มอบหมาย วิธีการสอน 1. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน งานนำเสนอ

5 วิธีการวัดและประเมินผล รายงาน 30 คะแนน สอบกลางภาค 35 คะแนน สอบปลายภาค 35 คะแนน

6 Jack Erjavec Automative Technology a systems approach, Fourth Edition Thomson 2005 หนังสือประกอบการ สอน


ดาวน์โหลด ppt วิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ขั้นสูง (Advanced Automotive Technology) รหัสวิชา 436306 536401 หน่วยกิต 4(4-0-8)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google