งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดย นางสาวสมพร แตงชาติ

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในห้องเรียนพบปัญหาเกี่ยวกับ ผู้เรียนที่มีพื้นความรู้ไม่เท่ากัน มีความเข้าใจในบทเรียนไม่ พร้อมกัน ผู้เรียนที่มีความรู้มากกว่าจะเข้าใจในบทเรียนได้ เร็วแต่ก็ต้องรอเพื่อนๆที่ยังเรียนไม่เข้าใจก็จะทำให้เกิดความ เบื่อหน่ายหรือขาดความสนใจ

3  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนำสื่อ Power point มาเป็น สื่อการเรียนการสอนจะทำให้เกิดการเรียนรู้ตาม ความสามารถของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วน ใดของบทเรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ำได้

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการ บัญชีเบื้องต้น 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

5 รายการ จำนวน ผู้เรีย น คะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ์ ร้อยละ คะแนนทดสอบระหว่างเรียน453026.8989.62 (E1)80 (E1) คะแนนทดสอบหลังเรียน453026.5188.37 (E2)80 (E2)

6 การประเมินผลn S.D. ∑D∑D ∑D2∑D2 t ก่อนการทดลอง457.692.16 84816,26449.76** หลังการทดลอง4526.511.48

7 สรุปผลการวิจัย 1.ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการบัญชี เบื้องต้น 1 เท่ากับ 89.62/88.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการ บัญชีเบื้องต้น 1 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีน สำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

8


ดาวน์โหลด ppt “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google