งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ Power Pointของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ Power Pointของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ Power Pointของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ” โดย นางสาวสมพร แตงชาติ

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนในห้องเรียนพบปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนที่มีพื้นความรู้ไม่เท่ากัน มีความเข้าใจในบทเรียนไม่พร้อมกัน ผู้เรียนที่มีความรู้มากกว่าจะเข้าใจในบทเรียนได้เร็วแต่ก็ต้องรอเพื่อนๆที่ยังเรียนไม่เข้าใจก็จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือขาดความสนใจ

3 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการนำสื่อ Power point มาเป็นสื่อการเรียนการสอนจะทำให้เกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนใดของบทเรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ำได้

4 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

5 ผลการหาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบ E1 และ E2 ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ pOwer point วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 รายการ จำนวนผู้เรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ เกณฑ์ร้อยละ คะแนนทดสอบระหว่างเรียน 45 30 26.89 (E1) 80 (E1) คะแนนทดสอบหลังเรียน 26.51 (E2) 80 (E2)

6 การประเมินผล n S.D. ∑D ∑D2 t
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์โดยใช้สื่อ Power Point ทางการเรียนทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 การประเมินผล n S.D. ∑D ∑D2 t ก่อนการทดลอง 45 7.69 2.16 848 16,264 49.76** หลังการทดลอง 26.51 1.48

7 สรุปผลการวิจัย 1.ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เท่ากับ 89.62/88.37 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้สื่อ Power Point ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ก่อนการทดลองและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้สื่อ Power Pointของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google