งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิระ หนูราช วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลังของนักศึกษาระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิระ หนูราช วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลังของนักศึกษาระดับชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายวิระ หนูราช วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลังของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ โดยให้นักศึกษาสรุปบทเรียนด้วยการทำ บทเรียนสำเร็จรูป วิชา คณิตศาสตร์ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้าน ครู ปีการศึกษา 2556

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากหลังจากเรียนจบในแต่ละคาบ นักศึกษา ไม่สามารถสรุปเนื้อหาที่เรียนได้ ขาดทักษะด้านการคิด การเขียน ทำให้ผู้วิจัยสนใจ ที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยการจัดการเรียนการ สอนที่เกิดผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อให้นักศึกษามีความ กระตือรือร้นในการเรียน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่าง ตั้งใจแก้ปัญหาและตอบ ปัญหาเรื่องเลขยกกำลัง 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลัง ของนักศึกษา ระดับ ปวส.1 สาขางานเทคนิคยาน ยนต์

4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

5

6 จากตาราง พบว่า คะแนนทดสอบสอบก่อนเรียนของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 มีค่าเฉลี่ย 3.3235 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1561 ส่วนหลังทดสอบหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ย 5.4706 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.6844 ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียนมีค่า ∑ D = 73 และ ∑ D2 = 241

7 ผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบก่อน เรียนและการทดสอบหลังเรียน การประเมินผล N ∑ D∑ D ∑ D2∑ D2 T-test ทดสอบก่อนเรียน 34732414.2908** ทอสอบหลังเรียน 34 จากตารางแสดงความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียนด้วย T-test พบว่า T= 4.2908 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 กล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อน เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %

8 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทอสอบก่อนเรียนและหลัง เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2 เรื่องเลขยกกำลัง ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานยานยนต์ พบว่าการทดสอบก่อนเรียนและการทกสอบหลังเรียนมี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.1 นอกจากนี้ยังพบว่าการ ทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 3.3235 ในการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.4706 จากค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียน ได้ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการสอนของครูด้วยค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) = 34.79% ซึ่งต้องปรับปรุงประสิทธิภาพทางการสอนอาจต้องลดจำนวน นักศึกษาเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมได้มากกว่านี้ ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย T-test พบว่า T= 4.2908 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 กล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อน เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99 %

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายวิระ หนูราช วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเลขยกกำลังของนักศึกษาระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google