งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ. ประเภททั่วไป 04 59,770 48,220 ทักษะพิเศษ (C9) 03 47,450 15,410 อาวุโส (C7-C8) 02 33,540 10,190 ชำนาญงาน (C5-C6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ. ประเภททั่วไป 04 59,770 48,220 ทักษะพิเศษ (C9) 03 47,450 15,410 อาวุโส (C7-C8) 02 33,540 10,190 ชำนาญงาน (C5-C6)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

2 ประเภททั่วไป 04 59,770 48,220 ทักษะพิเศษ (C9) 03 47,450 15,410 อาวุโส (C7-C8) 02 33,540 10,190 ชำนาญงาน (C5-C6) 01 18,190 4,630 ปฏิบัติงาน (C1-C4) ประเภทวิชาการ k1 22,220 7,940 ปฏิบัติการ (C3-C5) k2 36,020 14,330 ชำนาญการ (C6-C7) k3 50,550 21,080 ชำนาญการ พิเศษ (C8) k4 59,770 29,900 เชี่ยวชาญ (C9) k5 66,480 41,720 ทรงคุณวุฒิ (C10-C11) ประเภทชำนาญการ M2 59,770 31,280 ระดับสูง (9 บส.) M1 50,550 25,390 ระดับต้น 8 บส. ประเภทบริหาร S2 66,480 53,690 ระดับสูง (C10-C11) S2 64,340 48,700 ระดับต้น (9 บส.) - ม- มีตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง - ค- คุณสมบัติ - ห- หลักเกณฑ์และวิธีการ ผ่าน กระบวนการ สอบ

3 ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (1) ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 2. ประเมินค่างานเพื่อปรับระดับตำแหน่ง 3. ส่งตำแหน่งที่ผ่านการประเมินค่างานเสนอ อ. ก. พ. กระทรวง เพื่อปรับระดับตำแหน่ง 3. ส่งตำแหน่งที่ผ่านการประเมินค่างานเสนอ อ. ก. พ. กระทรวง เพื่อปรับระดับตำแหน่ง 1. ตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ อ. ก. พ. กรม กำหนด 1. ตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ อ. ก. พ. กรม กำหนด คุณสมบัติ

4 1. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวของระดับตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง 1. ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวของระดับตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (2) 2. คุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - k1 k2 = เคยดำรงตำแหน่งในระดับ k1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี / ลดเป็น 4 ปีสำหรับปริญญาโท / 2 ปีสำหรับปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่ง อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์ ก. พ. กำหนด - k2 k3 = เคยดำรงตำแหน่งประเภท k2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก. พ. กำหนด 2. คุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - k1 k2 = เคยดำรงตำแหน่งในระดับ k1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี / ลดเป็น 4 ปีสำหรับปริญญาโท / 2 ปีสำหรับปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่ง อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์ ก. พ. กำหนด - k2 k3 = เคยดำรงตำแหน่งประเภท k2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก. พ. กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ

5 ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อน ตาม ว 10/48 อ้างถึง อ้างถึง ว 7/52 กล่าวคือ การเลื่อนประเภทวิชาการ ว 10/48 ว 16/38 k2 k3 k4 k5 หลักเกณฑ์และวิธีการ

6

7 กกจ. สำรวจข้อมูล / ตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประเมินค่างาน กกจ. ส่งตำแหน่งที่ผ่าน การประเมินผลงานให้ อ. ก. พ. กระทรวง เพื่อปรับ ระดับตำแหน่งเป็น ระดับที่สูงขึ้น กกจ. แจ้งเวียนตำแหน่งที่ได้ ปรับระดับแล้ว ให้หน่วยงาน ต่างๆทราบเพื่อแจ้งให้ ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ และประสงค์จะสมัคร ส่งเอกสารประกอบการ สมัครตามหลักเกณฑ์ที่ แจ้งให้ทราบ อ. ก. พ. กรม / คกก. คัดเลือก เสนอผู้มีอำนาจม.57 เห็นชอบ แจ้งข้าราชการทราบ / ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก / ชื่อผลงาน ส่งผลงาน คกก. ประเมินผลงาน อ่านผลงาน ผ่าน แต่งตั้ง ไม่มีมูล ไม่ผ่าน แจ้งให้ทราบ ตรวจสอบโดยเร็ว มีมูล เสนอผู้มีอำนาจม.57 ดำเนินการตาม ว 5/2542 มีคน ท้วง อนุมัติ พิจารณา คัดเลือก เสนอผู้มีอำนาจตาม ม.57 สอบผู้ทักท้วง


ดาวน์โหลด ppt โกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ. ประเภททั่วไป 04 59,770 48,220 ทักษะพิเศษ (C9) 03 47,450 15,410 อาวุโส (C7-C8) 02 33,540 10,190 ชำนาญงาน (C5-C6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google