งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 ตาม พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551 ******************* กำหนดให้ อ. ก. พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 ตาม พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551 ******************* กำหนดให้ อ. ก. พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2 ตาม พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551 ******************* กำหนดให้ อ. ก. พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่ ก. พ. กำหนด เอกสาร หมายเลข 5

2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การกำหนดตำแหน่ง ให้ดำเนินการตาม ว 17/52 3

3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม งาน ( ชำนาญ การพิเศษ ) ผู้อำนวยการ กลุ่ม / ฝ่าย ปก / ชก กลุ่ม / ฝ่าย ปก / ชก กอง / สำนัก... 4

4 เงื่อนไขการ กำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งสำหรับ หัวหน้างาน 5 1.1 รายงานตรงต่อผู้อำนวยการกอง 1.4 ผ่านการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง 1.3 เป็นกลุ่มงานที่เกิดจากการแบ่งงานภายใน ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง และ การแบ่งงานภายในผ่านความเห็นชอบจาก อ. ก. พ. กระทรวง 1.2 มีผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภทวิชาการ ไม่ น้อยกว่า 4 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานที่ต่ำกว่า ส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ

5 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีในสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีในสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6

6 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีในสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผอ. รพ. สต. แม่ข่าย ที่มีการบริหารจัดการตาม เกณฑ์มาตรฐานของ กสธ. และ มีผู้ใต้บังคับบัญชา 4 ตำแหน่ง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข จพ. สาธารณสุข และ จพ. ทันตฯ หรือ จพ. อา ชีวบำบัด หรือ จพ. เภสัชฯ * กำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ ได้ 7

7 กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น เฉพาะกรณีในสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข * ก. พ. กำหนดเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตาม หนังสือ 105/2555 การกำหนด ตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ส่วนราชการจะต้องนำตำแหน่ง ว่างมายุบรวมเพื่อให้ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และผ่านการประเมินคุณภาพงาน ตามหลักเกณฑ์ ก. พ. 8

8 8 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ 3195/55 ลงวันที่ 29 พ. ย. 55 แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การ กำหนดตำแหน่งสูงขึ้นในภูมิภาค

9 8 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ 454/56 ลงวันที่ 8 ก. พ. 56 แต่งตั้งคณะทำงาน 8 คณะ เพื่อวิเคราะห์บทบาท ภารกิจ ประกอบการประเมินค่างานเพื่อกำหนด ตำแหน่งสูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก. พ. กำหนด ในส่วนภูมิภาค และจัดทำ หลักเกณฑ์การจัดเรียงลำดับตำแหน่งที่ สมควรได้รับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของแต่ละสายงาน

10 8 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สำรวจข้อมูลข้าราชการ ตำแหน่ง ประเภททั่วไป ที่มีวุฒิปริญญาตรี เพิ่มเติม พร้อมมีคุณสมบัติครบถ้วน สำหรับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ตามหนังสือสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.032/ ว 80

11 8 อ. ก. พ. สำนักงานปลัดกระทรวง กำหนด ตำแหน่งรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พ. ค. 56 มี มติให้ เปลี่ยนสายงาน 469 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญ การพิเศษ 508 ตำแหน่ง

12 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อ แต่งตั้งระดับชำนาญการพิเศษ ให้ ดำเนินการตาม ว 590/56 ลงวันที่ 20 พ. ค. 56 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ. ย. 56 เป็นต้นไป

13 ปัญหาและ อุปสรรค จำนวนผู้ใต้บังคับบัญชามีไม่ครบ ตามเกณฑ์ ข้อมูลประกอบการกำหนดตำแหน่ง - การผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ กระทรวง - รพ. สต. แม่ข่าย - เกณฑ์การจัดลำดับการกำหนด ตำแหน่ง 9

14 1010


ดาวน์โหลด ppt 2 ตาม พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ. ศ. 2551 ******************* กำหนดให้ อ. ก. พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณากำหนดตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google