งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
นายนพรัตน์ มะโน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางวลัยรัตน์ อินต๊ะแปง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายนพดล สัจจัง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน นายสุทัศน์ แก้วเขื่อน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางพิสมัย ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 ลูกจ้างประจำ 8 พนักงานราชการ 6 รวม 27 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน อื่นๆ

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8,500 708 1,416 2,124 2,232 3,540 4,248 4,956 5,664 6,372 7,080 7,788 2,198 1,216 1.1 งานสารบรรณ 2,071 1,156 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 528 305 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 272 154 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 280 159 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 524 312 (5) ส่ง (เรื่อง) 11 6 (6) รับหนังสือทาง E-office จังหวัด 158 68 (7) หนังสือรับอิเล็กทรอนิกส์ กรม 222 109 (8) หนังสือส่งทาง E-office จังหวัด 4 - (9) หนังสือส่งอิเล็กทรอนิกส์ กรม 72 43 1.2 การเงิน & บัญชี 61 27 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 49 20 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 12 7 (3) งบประมาณ (ครั้ง)

4 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1.3 พัสดุ 66 33 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 10 6 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 9 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 45 21 (4) จัดทำใบสั่งซื้อผ่านระบบ Web Online 1 - (5) จัดทำใบสั่งจ้างผ่านระบบ

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. ๕๔ พ.ย. ๕๔ ธ.ค. ๕๔ ม.ค. ๕๕ ก.พ. ๕๕ มี.ค. ๕๕ เม.ย. ๕๕ พ.ค. ๕๕ มิ.ย. ๕๕ ก.ค. ๕๕ ส.ค. ๕๕ ก.ย. ๕๕ 2. ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฏกระทรวง) ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน ข. ๒๔ 2.2 ผังเมืองรวมเมืองน่าน (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) ข. ๙ 2.3 ผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง ข. ๑๘ 2.4 ผังเมืองรวมชุมชนนาน้อย 2.5 ผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลาง 2.6 ผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา ข. ๖ 2.7 ผังเมืองรวมชุมชนปัว ข. ๔ ขั้นตอนที่ ๑๘ - ๒๔ ขั้นตอนที่๑๘ ขั้นตอนที่ ๘ - ๑๘ ขั้นตอนที่ ๘ ติดตามตรวจสอบผัง ขั้นตอนที่ ๑๔ - ๑๘ อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ขั้นตอนที่๑๔ ขั้นตอนที่ ๑๔ - ๑๘ อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ขั้นตอนที่ ๑๔ ขั้นตอนที ขั้นตอนที ขั้นตอนที ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนที ขั้นตอนที ขั้นตอนที ขั้นตอนที่ ๒

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 3 งานด้านช่างที่ให้บริการ 630 52 104 156 209 262 315 368 421 474 526 578 210 112 3.1 กรรมการ (คณะ) 48 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 3.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 13 6 3.3 สำรวจ (งาน) 1 2 5 7 9 10 11 3.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 15 18 21 27 30 33 3.5 ประมาณราคา (งาน) 42 17 25 29 39 3.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 300 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 131 62 3.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 60 35 45 55 19 3.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 3.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 14 22

7 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 งานบริการด้านผังเมือง 275 20 40 58 82 103 124 150 166 158 218 244 85 24 4.1 กรรมการ (คณะ) 50 3 6 9 14 18 22 26 30 34 38 42 23 4.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 200 15 45 60 75 90 110 120 140 160 180 10 4.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 25 2 8 12 16

8 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 5 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 5.1 โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ การพัฒนาพื้นที่ 25 ขั้นตอน 6 การตรวจสอบอาคารราชการ 50 อาคาร 10 15 20 30 35 40 45 - 7 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 2 แห่ง 1 8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ ครั้ง ขั้นตอนที่ ๒๓ ขั้นตอนที่ ๒๔ ขั้นตอนที่ ๒๕ ขั้นตอนที่ ๒๓

9 Agenda นวัตกรรมหน่วยงาน 1 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 30 2 5 8 11 14 17
ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. นวัตกรรมหน่วยงาน 1 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 30 2 5 8 11 14 17 20 23 25 27 29 6 3 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 12 4 7 9 10 - ผังเมืองชุมชนเทศบาลศิลาแลง อ.ปัว ข.๕ ผังเมืองชุมชนเทศบาล พระพุทธบาทเชียงคาน อ.เชียงกลาง ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 1 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 1

10 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 6,754,300 4% 8% 10% 16% 24% 34% 44% 54% 64% 76% 88% 100% 166,128.82 1.15% 2.46% 1.1 งบดำเนินงาน 1,839,300 3.30% 9.03% 1.2 งบลงทุน 1.2.1 (โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ) กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 13-7 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 250 เมตร งบประมาณปี 2555 ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ล้านบาท (ผูกพัน 2 ปี) จำนวน ลบ. งบประมาณปี 2556 จำนวน ลบ. งบประมาณปี 2557 จำนวน ลบ. 4,875,000 - 27% 81% 1.2.2 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ จำนวน 5 แห่ง 40,000 50 100

11 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
สถานภาพผัง : ตามขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน และผังชุมชน วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1. ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน 2. ผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง 3. ผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลาง 4. ผังเมืองรวมชุมชนนาน้อย 5. ผังเมืองรวมเมืองน่าน (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ๒๓ มี.ค.๕๐ 6. ผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา 7. ผังเมืองรวมชุมชนปัว


ดาวน์โหลด ppt โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google