งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายนพดล สัจจัง โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ มะโน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางวลัยรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายนพดล สัจจัง โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ มะโน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางวลัยรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายนพดล สัจจัง โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ มะโน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางวลัยรัตน์ อินต๊ะ แปง หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายสุทัศน์ แก้ว เขื่อน หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 88 พนักงานราชการ 66 รวม 27 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - อื่นๆ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8, ,4162,124 2,232 3,5404,2484,956 5,6646,3727,080 7,7888,500 2,1981,216 2, งานสารบรรณ 2,0711,156 2,071 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) (5) ส่ง ( เรื่อง ) 116 (6) รับหนังสือทาง E-office จังหวัด (7) หนังสือรับอิเล็กทรอนิกส์ กรม (8) หนังสือส่งทาง E-office จังหวัด 4- 4 (9) หนังสือส่งอิเล็กทรอนิกส์ กรม การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 127 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) -- -

4 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 10 6 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) (4) จัดทำใบสั่งซื้อผ่านระบบ Web Online (5) จัดทำใบสั่งจ้างผ่านระบบ Web Online 1 - 1

5 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต. ค. ๕๔ พ. ย. ๕๔ ธ. ค. ๕๔ ม. ค. ๕๕ ก. พ. ๕๕ มี. ค. ๕๕ เม. ย. ๕๕ พ. ค. ๕๕ มิ. ย. ๕๕ ก. ค. ๕๕ ส. ค. ๕๕ ก. ย. ๕๕ 2. ผังเมืองรวม ( ดำเนินการ เพื่อประกาศเป็นกฏ กระทรวง ) ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน ข. ๒๔ 2.2 ผังเมืองรวมเมืองน่าน ( ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ) ข. ๙ 2.3 ผังเมืองรวมชุมชนทุ่ง ช้าง ข. ๑๘ 2.4 ผังเมืองรวมชุมชนนา น้อย ข. ๑๘ 2.5 ผังเมืองรวมชุมชนเชียง กลาง ข. ๑๘ 2.6 ผังเมืองรวมชุมชนเวียง สา ข. ๖ 2.7 ผังเมืองรวมชุมชนปัวข. ๔ ติดตามตรวจสอบผัง ขั้นตอนที่ ๑๔ - ๑๘ อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ขั้นตอนที ขั้นตอนที่ ๑๔ - ๑๘ อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ขั้นตอนที่๑๘ ขั้นตอนที่ ๑๘ - ๒๔ ขั้นตอนที่ ๘ - ๑๘ ขั้นตอนที ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที ขั้นตอนที่ ๘ ขั้นตอนที่๑๔ ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนที่ ๑๔ ขั้นตอนที่ ๒

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 งานด้านช่างที่ ให้บริการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจ แบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน )

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานบริการด้านผัง เมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง )

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 5.1 โครงการจัดรูป ที่ดินเพื่อ การพัฒนาพื้นที่ 25 ขั้นตอ น 6 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 50 อาคา ร ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ 2 แห่ง ประชุมคณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ 2 ครั้ง ขั้นตอนที่ ๒๓ ขั้นตอนที่ ๒๔ ขั้นตอนที่ ๒๕ ขั้นตอนที่ ๒๓

9 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. นวัตกรรมหน่วยงาน 1 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” ผังเมืองชุมชนเทศบาล ศิลาแลง อ. ปัว ข.๕ข.๕ 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล พระพุทธบาทเชียงคาน อ. เชียงกลาง ข.๕ข.๕ Agenda ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5

10 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 6,754,3004%4%8%10%16%24%34%44%54%64%76%88%100% 166, % 2.46% 1.1 งบดำเนินงาน 1,839,3004%4%8%10%16%24%34%44%54%64%76%88%100% 166, % 9.03% 1.2 งบลงทุน ( โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริม ทะเลทั่วประเทศ ) กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้าน ดอนไชย หมู่ที่ 13-7 ตำบล กลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 250 เมตร งบประมาณปี 2555 ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ล้านบาท ( ผูกพัน 2 ปี ) งบประมาณปี 2555 จำนวน ลบ. งบประมาณปี 2556 จำนวน ลบ. งบประมาณปี 2557 จำนวน ลบ. 4,875, %54%81%100% บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ จำนวน 5 แห่ง 40,

11 ผังเมือง สถานภาพผัง : ตามขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน และผัง ชุมชน วัน หมดอายุ ป ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน  2. ผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง  3. ผังเมืองรวมชุมชนเชียง กลาง  4. ผังเมืองรวมชุมชนนาน้อย  5. ผังเมืองรวมเมืองน่าน ( ปรับปรุงครั้งที่ 2) ๒๓ มี. ค. ๕๐  6. ผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา  7. ผังเมืองรวมชุมชนปัว 


ดาวน์โหลด ppt นายนพดล สัจจัง โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ มะโน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางวลัยรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google