งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายนพดล สัจจัง โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ มะโน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางวลัยรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายนพดล สัจจัง โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ มะโน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางวลัยรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายนพดล สัจจัง โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ มะโน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางวลัยรัตน์ อินต๊ะ แปง หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายสุทัศน์ แก้ว เขื่อน หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 131313 ลูกจ้างประจำ 88 พนักงานราชการ 66 รวม 27 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - อื่นๆ - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 44 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน (1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8,5007081,4162,124 2,232 3,5404,2484,956 5,6646,3727,080 7,7888,500 2,1981,216 2,198 1.1 งานสารบรรณ 2,0711,156 2,071 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 528305 528 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 272154 272 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 280159 280 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 524312 524 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 116 (6) รับหนังสือทาง E-office จังหวัด 15868 158 (7) หนังสือรับอิเล็กทรอนิกส์ กรม 222109 222 (8) หนังสือส่งทาง E-office จังหวัด 4- 4 (9) หนังสือส่งอิเล็กทรอนิกส์ กรม 7243 72 1.2 การเงิน & บัญชี 6127 61 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 4920 49 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 127 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) -- -

4 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1.3 พัสดุ 6633 66 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 10 6 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 9 6 9 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 45 21 45 (4) จัดทำใบสั่งซื้อผ่านระบบ Web Online 1 - 1 (5) จัดทำใบสั่งจ้างผ่านระบบ Web Online 1 - 1

5 ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต. ค. ๕๔ พ. ย. ๕๔ ธ. ค. ๕๔ ม. ค. ๕๕ ก. พ. ๕๕ มี. ค. ๕๕ เม. ย. ๕๕ พ. ค. ๕๕ มิ. ย. ๕๕ ก. ค. ๕๕ ส. ค. ๕๕ ก. ย. ๕๕ 2. ผังเมืองรวม ( ดำเนินการ เพื่อประกาศเป็นกฏ กระทรวง ) ผัง 2.1 ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน ข. ๒๔ 2.2 ผังเมืองรวมเมืองน่าน ( ปรับปรุงครั้งที่ ๒ ) ข. ๙ 2.3 ผังเมืองรวมชุมชนทุ่ง ช้าง ข. ๑๘ 2.4 ผังเมืองรวมชุมชนนา น้อย ข. ๑๘ 2.5 ผังเมืองรวมชุมชนเชียง กลาง ข. ๑๘ 2.6 ผังเมืองรวมชุมชนเวียง สา ข. ๖ 2.7 ผังเมืองรวมชุมชนปัวข. ๔ ติดตามตรวจสอบผัง ขั้นตอนที่ ๑๔ - ๑๘ อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ขั้นตอนที ขั้นตอนที่ ๑๔ - ๑๘ อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย ขั้นตอนที่๑๘ ขั้นตอนที่ ๑๘ - ๒๔ ขั้นตอนที่ ๘ - ๑๘ ขั้นตอนที ขั้นตอนที่ ขั้นตอนที ขั้นตอนที่ ๘ ขั้นตอนที่๑๔ ขั้นตอนที่ ๕ ขั้นตอนที่ ๑๔ ขั้นตอนที่ ๒

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 63052104156 209 262315 368421474526 578630 210112210 3.1 กรรมการ ( คณะ ) 4848121620 24283236404448 241624 3.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 4848121620 24283236404448 136 3.3 สำรวจ ( งาน ) 1212345 6789101112 545 3.4 ออกแบบเขียน / ตรวจ แบบ ( งาน ) 363691215 18212427303336 550 3.5 ประมาณราคา ( งาน ) 423691317 21252933363942 656 3.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 300255075100125 150175200225250275300 13162131 3.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 60510152025 30354045505560 199 3.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 60510152025 30354045505560 757 3.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 24246810 12141618202224 000

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 งานบริการด้านผัง เมือง 27520405882103124150166158218244 275 852485 4.1 กรรมการ ( คณะ ) 50 3691418222630343842 50 23 6 4.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 200 153045607590110120140160180 200 42 1042 4.3 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 25 246810121416182022 25 20 8

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 5.1 โครงการจัดรูป ที่ดินเพื่อ การพัฒนาพื้นที่ 25 ขั้นตอ น 6 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 50 อาคา ร 51015 20 253035404550-- -- 7 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ 2 แห่ง --1 - ---2---- -- 8 ประชุมคณะกรรมการ พิจารณา อุทธรณ์ 2 ครั้ง ---1-----2-- -- ขั้นตอนที่ ๒๓ ขั้นตอนที่ ๒๔ ขั้นตอนที่ ๒๕ ขั้นตอนที่ ๒๓

9 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. นวัตกรรมหน่วยงาน 1 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 30 258111417202325272930 6 36 2 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12 123456789101112 1 -1 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ศิลาแลง อ. ปัว ข.๕ข.๕ 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล พระพุทธบาทเชียงคาน อ. เชียงกลาง ข.๕ข.๕ Agenda ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5

10 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 6,754,3004%4%8%10%16%24%34%44%54%64%76%88%100% 166,128.821.15% 2.46% 1.1 งบดำเนินงาน 1,839,3004%4%8%10%16%24%34%44%54%64%76%88%100% 166,128.823.30% 9.03% 1.2 งบลงทุน 1.2.1 ( โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริม ทะเลทั่วประเทศ ) กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้าน ดอนไชย หมู่ที่ 13-7 ตำบล กลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ความยาว 250 เมตร งบประมาณปี 2555 ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 13.000 ล้านบาท ( ผูกพัน 2 ปี ) งบประมาณปี 2555 จำนวน 1.950 ลบ. งบประมาณปี 2556 จำนวน 4.8750 ลบ. งบประมาณปี 2557 จำนวน 6.1650 ลบ. 4,875,000---27%54%81%100%----- - -- 1.2.2 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ จำนวน 5 แห่ง 40,000 ---50100 - --

11 ผังเมือง สถานภาพผัง : ตามขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน และผัง ชุมชน วัน หมดอายุ ป 123456789101112131415161718 1. ผังเมืองรวมจังหวัดน่าน  2. ผังเมืองรวมชุมชนทุ่งช้าง  3. ผังเมืองรวมชุมชนเชียง กลาง  4. ผังเมืองรวมชุมชนนาน้อย  5. ผังเมืองรวมเมืองน่าน ( ปรับปรุงครั้งที่ 2) ๒๓ มี. ค. ๕๐  6. ผังเมืองรวมชุมชนเวียงสา  7. ผังเมืองรวมชุมชนปัว 


ดาวน์โหลด ppt นายนพดล สัจจัง โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ มะโน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางพิสมัย ทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นางวลัยรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google