งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากฎหมายการ คลัง และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากฎหมายการ คลัง และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากฎหมายการ คลัง และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551

2 ระยะเวลาเตรียมการ ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ข้าราชการพลเรือนทุกคนปรับเข้าสู่ ตำแหน่งใหม่ การประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย (26 มีนาคม 2551) เปลี่ยนเป็น เดือนพฤศจิกายน / ธันวาคม 2551 กำหนดวันแน่นอน คือ วันที่ 10 ธันวาคม 2551

3 โครงสร้างชั้นงานและประเภท ตำแหน่ง.. ใหม่ จำแนกกลุ่มตำแหน่งเป็น 4 ประเภท อิสระจากกัน แต่ละกลุ่มมี 2 – 5 ระดับ แตกต่าง กันตามค่างานและโครงสร้างการ ทำงานในองค์กร มีบัญชีเงินเดือนพื้นฐานแยกแต่ละ กลุ่ม กำหนดชื่อเรียกระดับตำแหน่งแทน ตัวเลข เช่น เดิม นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว ใหม่ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร ชำนาญการ

4 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน เงินเ ดือน เงิน ดาว เงิน % เต็มเพดาน เลื่อนเงินเดือน แบบใหม่ มาว่ากัน ใหม่ วิธีเยียวยา เงิน % คืน ชีพ 2 ปี 6 เดือน มาว่ากัน ใหม่ กลายพันธ์ เคยได้รับเงินประเภทใด จำนวนเท่าไร ในระบบเดิม ก็ได้รับเงินประเภท นั้น จำนวนเท่านั้น ในระบบใหม่ไปก่อน สูญพันธุ์

5 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ( ต่อ ) บริหา ร เงิน ประจำ ตำแหน่ ง วิชาก าร วิชาชี พ เงิน เบิ้น เงินตอบ แทน นอกเหนื อจาก เงินเดือน เงิน 3,500 เคยได้รับเงินประเภทใด จำนวนเท่าไร ในระบบเดิม ก็ได้รับเงิน ประเภทนั้น จำนวนเท่านั้น ในระบบใหม่ ไปก่อน

6 การจัดตำแหน่งลงตามโครงสร้าง ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนใหม่ ,480 ทรงคุณวุ ฒิ 28,550 59,770 เชี่ยวชา ญ 23,230 50,550 ชำนาญ การพิเศษ 18,910 36,020 ชำนาญ การ 12,530 22,220 ปฏิบัติกา ร 6,800 วิชาการ 18,190 ปฏิบัติงา น 6,800 33,540 ชำนาญ งาน 10,190 47,450 อาวุโส 6,800 59,770 ทักษะ พิเศษ 48,220 ระดับ สูง ระดับ ต้น 28, ,480 23, ,310 ระดับ สูง ระดับ ต้น ,770 18, ,550 บริหาร อำนวยการ ทั่วไป 27, , , ,45 0

7 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย / ระเบียบ / คำสั่ง ที่มีการกำหนดเกี่ยวกับระดับ ข้าราชการพลเรือน กฎหมายที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเงิน จำนวน 23 ฉบับ กฎหมายที่ไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่อง เงิน จำนวน 15 ฉบับ * หลักการ * 1. ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบ ในสิทธิ / อัตราที่เคยได้รับ 2. ไม่ทำให้ค่าใช้จ่าย ( งบประมาณ ) เพิ่ม / เพิ่มไม่มาก

8


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากฎหมายการ คลัง และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google