งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อ 17 ของ กฎ ก. พ. ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือน พ. ศ.2552 1 ชุดที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อ 17 ของ กฎ ก. พ. ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือน พ. ศ.2552 1 ชุดที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อ 17 ของ กฎ ก. พ. ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือน พ. ศ.2552 1 ชุดที่ 5

2 “ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใด ได้รับเงินเดือนถึงระดับเงินเดือนสูงสุดที่ ก. พ. กำหนด สำหรับตำแหน่งที่ดำรงอยู่ แล้ว หากผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งอื่นและเงินเดือนที่ได้รับ อยู่นั้นต่ำกว่าเงินเดือนสูงสุดตามที่ ก. พ. กำหนดสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ใหม่นั้น ให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่ง เลื่อนเงินเดือนสั่งเลื่อนเงินเดือนให้ผู้นั้น เป็นกรณีพิเศษได้ โดยให้นำผลการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้ง หลังสุดมาใช้ในการพิจารณาเลื่อน เงินเดือนดังกล่าว โดยให้เลื่อนเงินเดือน ตั้งแต่วันที่ได้รับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้น ” 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13 กลุ่มงานเงินเดือน และการถือจ่าย กลุ่มบริหารงาน บุคคล กลุ่มงานเงินเดือน และการถือจ่าย กลุ่มบริหารงาน บุคคล


ดาวน์โหลด ppt ข้อ 17 ของ กฎ ก. พ. ว่าด้วยการเลื่อน เงินเดือน พ. ศ.2552 1 ชุดที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google