งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อำนาจหน้าที่ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อำนาจหน้าที่ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อำนาจหน้าที่ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯยุทธศาสตร์กองคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์ของกอง คลัง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การ พัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ กองคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีด ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีด ความสามารถการเตรียมความพร้อมในการ จัดการสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร จัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุง การฟื้นฟูและบูรณะหลังเกิดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง สมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ประเด็นยุทธศาสตร์ของ กองคลัง เสริมสร้างความพึงพอใจในการ ให้บริการ

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ กองคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์ของ กค. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้าน การเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ประสิทธิผล ตามแผนปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ การพัฒนา องค์การ วิสัยทัศน์ของกองคลัง กองคลังเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน การปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ กค. เสริมสร้างความพึงพอใจใน การให้บริการ การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ลดการใช้พลังงาน การลดรอบระยะเวลาขั้นตอน การปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ การควบคุมภายใน

3 กองคลัง ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมาย 1. เพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การ พัสดุ อาคาร สถานที่ และยานพาหนะ 1. เพิ่มประสิทธิภาพ ใน การบริหาร งบประมาณแผ่นดิน 1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ภายใน 5 วันทำการ ร้อยละ 95 2. เพิ่มประสิทธิภาพ ของบุคลากร ในการบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ 2. ร้อยละของหลักสูตรที่บุคลากรได้รับการ อบรมด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุและที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 2. เสริมสร้างความ พึงพอใจในการ ให้บริการ 3. การสร้างความพึง พอใจให้กับ ผู้รับบริการ 3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน การจัดหาพัสดุให้กับ หน่วยงาน / กองต่างๆ ร้อยละ 95 4. การลดรอบ ระยะเวลาขั้นตอน การปฏิบัติงาน 4. ร้อยละของจำนวนการวางฎีกาเงินยืม ราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการภายใน 3 วันทำ การ ร้อยละ 92 5. ลดการใช้พลังงาน 5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน ระดับ 5 6. การควบคุมภายใน 6. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ 5

4 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตัวชี้วัดน้ำห นัก ( ร้อย ละ ) หน่วย นับ เป้าห มาย เกณฑ์การให้ คะแนน หมา ยเหตุ 12345 1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ภายใน 5 วันทำการ 20 ร้อยละ 95 7575 8080 8585 9090 9595 2. ร้อยละของหลักสูตรที่บุคลากรได้รับ การอบรมด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุและที่เกี่ยวข้อง 20 ร้อยละ 80 6060 6565 7070 7575 8080 3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการใน การจัดหาพัสดุให้กับ หน่วยงาน / กองต่างๆ 20 ร้อยละ 955 6565 7575 8585 9595 4. ร้อยละของจำนวนการวางฎีกาเงินยืม ราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการภายใน 3 วันทำ การ 20 ร้อยละ 90 7070 7575 8080 8585 9090 5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน 10 ระดับระดับ 5 12345 6. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 10 ระดับระดับ 5 12345 รวม 100


ดาวน์โหลด ppt อำนาจหน้าที่ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหาร งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google