งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์กองคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์กองคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์กองคลัง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงการฟื้นฟูและบูรณะหลังเกิดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง อำนาจหน้าที่ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ของกองคลัง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกองคลัง เสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ

2 แผนที่ยุทธศาสตร์ กองคลัง
วิสัยทัศน์ของกองคลัง กองคลังเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ กค. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ประเด็นยุทธศาสตร์ของ กค. เสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณแผ่นดิน การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ การให้บริการ คุณภาพ การลดรอบระยะเวลาขั้นตอน การปฏิบัติงาน ลดการใช้พลังงาน การควบคุมภายใน ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการ ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ การพัฒนา องค์การ

3 กองคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1. เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ 1. เพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงบประมาณแผ่นดิน 1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการภายใน 5 วันทำการ ร้อยละ 95 2. เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ในการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ การพัสดุ 2. ร้อยละของหลักสูตรที่บุคลากรได้รับการอบรมด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุและที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 2. เสริมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 3. การสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้รับบริการ 3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดหาพัสดุให้กับ หน่วยงาน/กองต่างๆ 4. การลดรอบระยะเวลาขั้นตอน การปฏิบัติงาน 4. ร้อยละของจำนวนการวางฎีกาเงินยืมราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการภายใน 3 วันทำการ ร้อยละ 92 5. ลดการใช้พลังงาน 5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน ระดับ 5 6. การควบคุมภายใน 6. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน

4 บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตัวชี้วัด น้ำหนัก (ร้อยละ) หน่วยนับ เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน หมายเหตุ 1 2 3 4 5 1. ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายจ่ายในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการภายใน 5 วันทำการ 20 ร้อยละ 95 75 80 85 90 2. ร้อยละของหลักสูตรที่บุคลากรได้รับการอบรมด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุและที่เกี่ยวข้อง 60 65 70 3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดหาพัสดุให้กับ หน่วยงาน/กองต่างๆ 55 4. ร้อยละของจำนวนการวางฎีกาเงินยืมราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการภายใน 3 วันทำการ 5. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน 10 ระดับ ระดับ 5 6. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน รวม 100


ดาวน์โหลด ppt กองคลัง ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ ยุทธศาสตร์กองคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google