งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นองค์กรหลักของ ประเทศ ในการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี วิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นองค์กรหลักของ ประเทศ ในการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี วิสัยทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นองค์กรหลักของ ประเทศ ในการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี วิสัยทัศน์

3 พันธกิจ พัฒนา ผลักดันและ สนับสนุน ให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็นพัฒนา ผลักดันและ สนับสนุน ให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จำเป็น ผลิต พัฒนาองค์ความรู้และ นวตกรรมผลิต พัฒนาองค์ความรู้และ นวตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยี พัฒนาระบบการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งพัฒนาระบบการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง

4 โครงสร้างงบประมาณ (Budgeting Structure) แผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน / แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี ภารกิจ กิจกรร ม (Activi ty) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ / รัฐบาล พันธกิจ ของ กระทรวง พันธกิจ ของ ส่วนราชการ ระดับกรม เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ ( กระทรวงสาธารณสุข ) ผลผลิต กิจกรรม กระบวนการนำส่งผลผลิต เป้าหมายการให้บริการ ระดับกรมอนามัย ผลผลิต งบประมาณ

5 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและผลผลิตของกรมอนามัย 4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้ 3. ประชาชนและภาคี เครือข่ายได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม 852.0168 ลบ. เป้าหมายการ ให้ บริการ กระทรวง เป้าหมายการ ให้ บริการกรม อนามัย ผลผลิต 2. ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับ บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและเฝ้าระวัง โรค อย่างเหมาะสม 2. ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับ การเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพ 97.1036 ลบ. 1. องค์ความรู้ด้านการ ส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการศึกษา วิจัย 575.4190 ลบ. 3. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เหมาะสมตาม กลุ่มวัยและอยู่ใน สภาพแวดล้อม ที่เอื้อ ต่อการมีสุขภาพดี ยุทธศาสตร์ งบประมาณ 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 3.3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข แผน งบประมาณ 1. การผลิต พัฒนาองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมด้าน การ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา องค์กร

6 งบประมาณที่ได้รับ ปี 2553 หน่วย : ล้านบาท ลำดับงบหมวด รายการ งบประมาณ ที่ได้รับปี 2551 งบประมาณ ที่ได้รับปี 2552 งบประมาณ ที่ได้รับปี 2553 เพิ่ม - ลด จากปี 2552 % เพิ่ม - ลดจาก ปี 2552 1 งบบุคลากร 951,963,9481,000,078,900974,451,000-25,627,900-2.56 2 งบดำเนินงาน 556,851,352598,190,300505,840,700-92,349,600-15.43 3 งบลงทุน 88,312,50091,258,300--91,258,300-100 4 งบอุดหนุน 55,594,90053,647,70044,247,700-9,400,000-17.52 5 งบรายจ่ายอื่น -33,687,100--33,687,100-100 รวม 1,652,722,7001,776,862,3001,524,539,400-252,322,900-14.20

7 เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2551 - 2553 หน่วย : ล้าน บาท

8 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย แผนงาน ผลผลิต / โครงการ งบรายจ่าย บุคลากรดำเนินงาน ลง ทุน อุดหนุน ราย จ่าย อื่น รวม รวมทั้งสิ้น974.451505.840-44.247-1,524.539 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย 419.334155.224-0.860-575.419 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง โรคและภัยสุขภาพ 17.60479.499---97.103 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและ ภาคีเครือข่ายได้รับการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 537.512271.116-43.387-852.016 หน่วย : ล้านบาท

9 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ2553 1. การผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริม สุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาคีเครือข่ายนำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้ ร้อยละ50 2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสม ตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ ระดับทอง แห่ง100 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรแห่ง30 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่น แห่ง10 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง แห่ง130 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

10 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัด หน่วยนับปี 2553 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์อนามัยดำเนินงานตามแนวทางคลินิก DPACร้อยละ80 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตำบลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ด้านการดูแล สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(LTC) ตำบล10 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากชมรม75 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานกรมอนามัยมีรูปแบบการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย รูปแบบ5 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เทศบาล/อบต. ผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมือง น่าอยู่ด้านสุขภาพ ร้อยละ78/10 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เทศบาล/อบต. ที่มีสัมฤทธิผลด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ร้อยละ40/5 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

11 ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัด หน่วย นับ ปี 2553 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้า ระวังโรคอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสีย ฟัน คน30,000 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกินร้อยละ3.7 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรและประชาชนมีความรู้ด้านการเฝ้าระวัง สุขภาพจากมลพิษ ร้อยละ65 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ไม่เกิน รายต่อ การเกิด มีชีพ แสนคน 36 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะมีการ เจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ร้อยละ50 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

12 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับการศึกษา วิจัย 75,419,000 บาท กิจกรรม 1)การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม 282,237,200 บาท 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 293,181,800 บาท ตัวชี้วัดหน่วยนับปี 2553 เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการผลิตองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการ6 เชิงคุณภาพ : โครงการผลิตองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับดีมาก ร้อยละ80 เชิงเวลา : โครงการผลิตองค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ80 เป้าหมายผลผลิต

13 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 97,103,600 บาท กิจกรรม 1) การจัดหานมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก 67,178,900 บาท 2) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง 10,861,400 บาท 3) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ 19,063,300 บาท ตัวชี้วัดหน่วยนับปี 2553 เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับ นมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ ลูก ราย6,100 เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและประชาชน ได้รับการพัฒนาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจาก มลพิษ ราย800 เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนา ด้านอนามัยแม่และเด็ก ราย520 เป้าหมายผลผลิต

14 ตัวชี้วัดหน่วยนับปี 2553 เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ เป้าหมายเฉพาะได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ราย2,800 เชิงคุณภาพ : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน ร้อยละ3.7 เชิงเวลา : การจัดซื้อนมผงเป็นไปตามเวลาที่ กำหนด ร้อยละ80 เชิงเวลา : การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจาก มลพิษเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ80 เชิงเวลา : การพัฒนาด้านอนามัยแม่และเด็กเสร็จ ตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ80

15 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 852,016,800 บาท กิจกรรม 1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสาธารณะ 204,650,900 บาท 2) การเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย 647,365,900 บาท ตัวชี้วัดหน่วยนับปี 2553 เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม โครงการ13 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน66,000 เชิงคุณภาพ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ ข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ร้อยละ75 เชิงเวลา : การถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด ร้อยละ80 เป้าหมายผลผลิต

16 การวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณรวมทั้งสิ้นไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณ ทั้งสิ้น 1,524.539355.151 (23.29%) 365.220 (47.25%) 431.066 (75.52%) 373.102 (100%) งบบุคลากร974.451243.623 (25.00%) 243.623 (50.00%) 243.623 (75.00%) 243.582 (100.00%) งบดำเนินงาน505.841110.668 (21.87%) 110.668 (43.75%) 173.869 (78.12%) 110.636 (100.00%) งบอุดหนุน44.2470.860 (1.94%) 10.928 (26.64%) 13.575 (57.32%) 18.884 (100%)

17 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 1. งบบุคลากร974.451 2. งบดำเนินงาน 2.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น 2.2 งานที่จำเป็น 2.3 งบกลาง 2.4 งบจัดสรรให้หน่วยงาน 505.841 120.149 136.409 49.000 200.281 3. งบอุดหนุน 3.1 สร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย 3.2 พัฒนาบุคลากร 3.3 SME 3.4 วางแผนครอบครัวประชากร 44.247 32.030 11.100.257.860

18

19 โครงการวงเงินงบประมาณ ( ล้านบาท ) วงเงินรวมปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 โครงการผลิตและพัฒนา ศักยภาพแพทย์และบุคลากร สาธารณสุข ( พัฒนา บุคลากร ) 50.10410.60019.87019.634 - ดำเนินการได้ทันที - ใช้วงเงินงบประมาณตาม พรบ. เงินกู้ - เป็นทุนศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและ ต่างประเทศ - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ประกาศรับสมัคร

20 โครงการ/รายการวงเงิน (บาท)ผู้รับผิดชอบ 1.โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัยการ ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ - ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 รายการ - ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ 76,262,500 15,605,800 37,556,700 23,100,000 สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม กองโภชนาการ ศูนย์อนามัย 2.โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเป็น ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยในชุมชน 11,400,000สำนักส่งเสริมสุขภาพ รวม87,662,500 - อยู่ในขั้นการพิจารณาของสำนักงบประมาณ - หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบต้องเตรียมพร้อมที่จะ ดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการอนุมัติ

21 ปฏิทินการจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553 กองคลังจัดสรรงบให้ ทุกหน่วยงาน (ตค.2552) กรมอนามัยได้รับ งบประมาณประจำปี 2553 (14 ตค. 2552) เจ้าภาพประเด็นยุทธฯ พิจารณาการจัดสรรราย ประเด็นยุทธฯ และ ให้กอง แผนงาน (ภายใน 19 ตค. 2552) การประชุมร่วมพิจารณา การจัดสรรงบประมาณ/ แผนปฏิบัติการ 2552 (ระหว่าง 20 – 27 ตค. 2551) หน่วยงานจัดทำ แผนปฏิบัติการปี 2553 (ภายในพย.2552) กองแผน ฯ จัดทำ กรอบการจัดสรรเสนอ กรมอนามัย (ภายใน 5 ตค. 2552) แจ้งหน่วยงาน จัดทำแผนปฏิบัติ การ 2553 (23 กย. 2552) กองแผนฯเสนอกรม อนามัยอนุมัติการ จัดสรรงบประมาณ (ภายใน ตค. 2552) แจ้งผลการจัดสรรงบ ฯ ให้หน่วยงาน/กองคลัง (ภายใน ตค. 2552) เริ่ม สิ้นสุ ด

22


ดาวน์โหลด ppt เป็นองค์กรหลักของ ประเทศ ในการส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชน มีสุขภาพดี วิสัยทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google