งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

2 วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรหลักของประเทศ ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี

3 พันธกิจ พัฒนา ผลักดันและสนับสนุน ให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่จำเป็น
ผลิต พัฒนาองค์ความรู้และ นวตกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง

4 โครงสร้างงบประมาณ (Budgeting Structure)
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน/ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชาติ/ รัฐบาล เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (กระทรวงสาธารณสุข) พันธกิจ ของกระทรวง เป้าหมายการให้บริการระดับกรมอนามัย พันธกิจ ของส่วนราชการระดับกรม ผลผลิต ผลผลิต ผลผลิต ภารกิจ กระบวนการนำส่งผลผลิต กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม (Activity) กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม งบประมาณ

5 ความเชื่อมโยงแผนงบประมาณ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงและผลผลิตของกรมอนามัย
ยุทธศาสตร์งบประมาณ 3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต แผนงบประมาณ 3.3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เป้าหมายการให้ บริการกระทรวง 4. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถลดภาระโรค ภัยคุกคาม และความรุนแรงด้านสุขภาพได้ เป้าหมายการให้ บริการกรมอนามัย 1. การผลิต พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้าน การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กร 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรค อย่างเหมาะสม 3. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตาม กลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ผลผลิต 1. องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย ลบ. 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ลบ. 3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ลบ.

6 งบประมาณที่ได้รับ ปี 2553 ลำดับ งบหมวดรายการ งบประมาณ ที่ได้รับปี 2551
หน่วย : ล้านบาท ลำดับ งบหมวดรายการ งบประมาณ ที่ได้รับปี 2551 ที่ได้รับปี 2552 ที่ได้รับปี 2553 เพิ่ม-ลด จากปี 2552 % เพิ่ม-ลดจากปี 2552 1 งบบุคลากร 951,963,948 1,000,078,900 974,451,000 -25,627,900 -2.56 2 งบดำเนินงาน 556,851,352 598,190,300 505,840,700 -92,349,600 -15.43 3 งบลงทุน 88,312,500 91,258,300 - -91,258,300 -100 4 งบอุดหนุน 55,594,900 53,647,700 44,247,700 -9,400,000 -17.52 5 งบรายจ่ายอื่น 33,687,100 -33,687,100 รวม 1,652,722,700 1,776,862,300 1,524,539,400 -252,322,900 -14.20

7 เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2551 - 2553
หน่วย : ล้านบาท

8 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ. ศ
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย แผนงาน ผลผลิต / โครงการ งบรายจ่าย บุคลากร ดำเนินงาน ลงทุน อุดหนุน รายจ่ายอื่น รวม รวมทั้งสิ้น - 44.247 1, ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการศึกษา วิจัย 0.860 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 17.604 79.499 97.103 ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 43.387 หน่วย : ล้านบาท

9 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 2553 1. การผลิตพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กร - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ภาคีเครือข่ายนำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมไปใช้ ร้อยละ 50 2. ประชาชนมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเหมาะสมตามกลุ่มวัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวผ่านเกณฑ์ระดับทอง แห่ง 100 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 30 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น 10 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นองค์กรต้นแบบไร้พุง 130

10 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2553 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ศูนย์อนามัยดำเนินงานตามแนวทางคลินิก DPAC ร้อยละ 80 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนตำบลต้นแบบที่ผ่านเกณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว(LTC) ตำบล 10 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ชมรม 75 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: หน่วยงานกรมอนามัยมีรูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อสนับสนุนพื้นที่เป้าหมาย รูปแบบ 5 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เทศบาล/อบต. ผ่านเกณฑ์ด้านกระบวนการเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ 78/10 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เทศบาล/อบต. ที่มีสัมฤทธิผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 40/5

11 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2553 3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังโรคอย่างเหมาะสม - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียฟัน คน 30,000 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน ร้อยละ 3.7 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: บุคลากรและประชาชนมีความรู้ด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ 65 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราส่วนการตายมารดาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เกิน รายต่อการเกิดมีชีพแสนคน 36 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย 50

12 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้รับการศึกษา วิจัย ,419,000 บาท กิจกรรม การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ,237,200 บาท 2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ,181,800 บาท เป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2553 เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการ 6 เชิงคุณภาพ : โครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับดีมาก ร้อยละ 80 เชิงเวลา : โครงการผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเสร็จตามเวลาที่กำหนด

13 เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านอนามัยแม่และเด็ก 520
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ,103,600 บาท กิจกรรม 1) การจัดหานมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก 67,178,900 บาท 2) แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดระยอง 10,861,400 บาท 3) การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ ,063,300 บาท เป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2553 เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ได้รับนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูก ราย 6,100 เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษ 800 เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านอนามัยแม่และเด็ก 520

14 เชิงเวลา : การจัดซื้อนมผงเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 80
เป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2553 เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะได้รับการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ราย 2,800 เชิงคุณภาพ : เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน ร้อยละ 3.7 เชิงเวลา : การจัดซื้อนมผงเป็นไปตามเวลาที่กำหนด 80 เชิงเวลา : การพัฒนาด้านการเฝ้าระวังสุขภาพจากมลพิษเสร็จตามเวลาที่กำหนด เชิงเวลา : การพัฒนาด้านอนามัยแม่และเด็กเสร็จตามเวลาที่กำหนด

15 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน
ผลผลิตที่ 3 : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และ เทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ,016,800 บาท กิจกรรม 1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อสาธารณะ ,650,900 บาท 2) การเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่าย ,365,900 บาท เป้าหมายผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2553 เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการ 13 เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพ คน 66,000 เชิงคุณภาพ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 75 เชิงเวลา : การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 80

16 การวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
การวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 งบประมาณ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) งบประมาณทั้งสิ้น 1, (23.29%) (47.25%) (75.52%) (100%) งบบุคลากร (25.00%) (50.00%) (75.00%) (100.00%) งบดำเนินงาน (21.87%) (43.75%) (78.12%) งบอุดหนุน 44.247 0.860 (1.94%) 10.928 (26.64%) 13.575 (57.32%) 18.884

17 กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 2.1 รายจ่ายขั้นต่ำที่จำเป็น 2.2 งานที่จำเป็น 2.3 งบกลาง 2.4 งบจัดสรรให้หน่วยงาน 49.000 3. งบอุดหนุน 3.1 สร้างศักยภาพภาคีเครือข่าย 3.2 พัฒนาบุคลากร 3.3 SME 3.4 วางแผนครอบครัวประชากร 44.247 32.030 11.100 .257 .860

18 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2)
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) Stimulus Package 2 (SP2)

19 รอบที่ 1 (ทุนพัฒนาบุคลากร) วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)
โครงการ วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) วงเงินรวม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข (พัฒนาบุคลากร) 50.104 10.600 19.870 19.634 - ดำเนินการได้ทันที - ใช้วงเงินงบประมาณตาม พรบ.เงินกู้ เป็นทุนศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ - กองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประกาศรับสมัคร

20 รอบที่ 2 อยู่ในขั้นการพิจารณาของสำนักงบประมาณ
โครงการ/รายการ วงเงิน (บาท) ผู้รับผิดชอบ 1.โครงการพัฒนาศูนย์ศึกษาและวิจัยการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม - ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 3 รายการ - ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 30 รายการ - ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ 76,262,500 15,605,800 37,556,700 23,100,000 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กองโภชนาการ ศูนย์อนามัย 2.โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเป็นศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัยในชุมชน 11,400,000 สำนักส่งเสริมสุขภาพ รวม 87,662,500 อยู่ในขั้นการพิจารณาของสำนักงบประมาณ - หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบต้องเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที เมื่อได้รับการอนุมัติ

21 ปฏิทินการจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2553
หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการปี (ภายในพย.2552) แจ้งผลการจัดสรรงบ ฯ ให้หน่วยงาน/กองคลัง (ภายใน ตค. 2552) กองแผนฯเสนอกรมอนามัยอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ (ภายใน ตค. 2552) สิ้นสุด กองคลังจัดสรรงบให้ทุกหน่วยงาน (ตค.2552) การประชุมร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ 2552 (ระหว่าง 20 – 27 ตค. 2551) เจ้าภาพประเด็นยุทธฯ พิจารณาการจัดสรรรายประเด็นยุทธฯ และ ให้กองแผนงาน (ภายใน 19 ตค. 2552) แจ้งหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการ 2553 (23 กย. 2552) กรมอนามัยได้รับงบประมาณประจำปี 2553 (14 ตค. 2552) กองแผน ฯ จัดทำกรอบการจัดสรรเสนอกรมอนามัย (ภายใน 5 ตค. 2552) เริ่ม

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google