งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับ 1. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักและความ พร้อมด้านสาธารณภัยให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐ และเอกชน 2. ส่งเสริม สนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยการพัฒนา ฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติ 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการของ กรม ยกเว้น การพัฒนาข้าราชการระดับสูง และหลักสูตรทั่วไป 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจ มาตรการประหยัด พลังงาน ประชาชนมีความพร้อม ในด้านการจัดการภัย พิบัติ พัฒนาบุคลากร และองค์กร

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1) ประชาชนมีความ พร้อมในการจัดการภัย พิบัติ 1. ร้อยละของชุมชนที่มีความ เสี่ยงภัยดิน โคลนถล่มมีการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชน เป็นฐาน 2. ร้อยละของจำนวนเครือข่าย อาสาสมัคร ทั่วประเทศ 351 ชุมชน ร้อยละ 1.7 – 2.0 ของ ประชาก ร 25 10 2) ผู้รับบริการมีความ พึงพอใจ 3. ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ( โครงการพัฒนาศักยภาพ วิทยากรโครงการหนึ่ง ตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย ประจำปี 2551) 1 โครงกา ร 15

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักส่งเสริมการป้องกัน สาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 3) มาตรการประหยัด พลังงาน 4. ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายในการลดการ ใช้พลังงาน 5 ระดับ 20 1) ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของ เครื่องปรับอากาศที่ได้ทำ ความ สะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง แบบประหยัด พลังงาน ร้อยละ 100 4) พัฒนาบุคลากร และ องค์กร 5. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ พัฒนา 22 คน 30


ดาวน์โหลด ppt สำนักส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google