งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ ชื่อครูผู้สอน นางสาวนลินภัสร์ ภัคนา ริวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ ชื่อครูผู้สอน นางสาวนลินภัสร์ ภัคนา ริวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ ชื่อครูผู้สอน นางสาวนลินภัสร์ ภัคนา ริวัฒน์

2 อธิบายแนวคิดการจัดทำโครงงานใน ประเด็นต่อไปนี้ วัตถุประสงค์ - เพื่อศึกษากราฟในฟังก์ชันตรีโกณมิติโดย โปรแกรม GSP - นำความรู้ในเรื่องกราฟ โดยใช้โปรแกรม GSP ไปออกแบบลวดลายต่างๆ - นำลวดลายต่างๆ ที่ออกแบบผลิตเป็น ชิ้นงานขึ้นอย่างอย่างน้อย 1 ชิ้นงาน

3 แนวคิดโครงงาน (GRASP) เป้าหมาย : เพื่อศึกการสร้างออกแบบลวดลาย โดยใช้โปรแกรม GSP บทบาท บุคคลที่เกี่ยวข้อง : ครู นักเรียน ชุดกิจกรรม ผลงาน : ชิ้นงานที่ปรากฏ 1 ชิ้น

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด คำถามประจำหน่วย คำถามประจำบท

5 กระบวนการประเมิน เครื่องมือ วิธีการ

6 บทสรุปของโครงงาน


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ ชื่อครูผู้สอน นางสาวนลินภัสร์ ภัคนา ริวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google