งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพิเชษฐ์ ปาณะ พงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุเพ็ญ หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพิเชษฐ์ ปาณะ พงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุเพ็ญ หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพิเชษฐ์ ปาณะ พงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุเพ็ญ หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นายศักดา หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้ากลุ่ม งานวิชาการผังเมือง นายปรีชา กลางณรงค์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 121 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 99 รวม 272626 อัตราว่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปแผน ผล 9511,91 7 2,98 4 4,00 8 4,83 5 5,71 9 6,38 1 7,03 6 7,58 6 8,38 3 9,13 4 10,0 33 1,12 9 2,13 4 3,18 5 4,30 5 1.1 งานสารบรรณ 1,09 8 2,06 2 3,07 1 4,14 0 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 3486499241,22 5 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 170345493680 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 3055788991,22 4 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2744887521,00 6 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 1235 1.2 การเงิน & บัญชี 295996139 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 204370106 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 4102027 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 5666 1.3 พัสดุ 2131826 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -61013 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 16712 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 1111

4 ปีงบประมาณ 2556 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง - 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวม ชุมชน บางสะพาน น้อย แผ น ข 5 ข6ข6 ข7ข7 ข 8 ผล ข5ข5 ข5ข5 ข5ข5 ข6ข6

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง - 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง แผ น ผล แผ น ผล

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย แผ น / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,620 งาน / ครั้ง แผ น 101221342 491 6407899381,08 7 1,23 7 1,36 8 1,49 9 1,62 0 ผล 1021601,25 0 1,42 2 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 1627163144 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 162691629 6.3 สำรวจ ( งาน ) 7936817 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 85593345 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 1626111415 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 40139491,07 5 1,17 2 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 324361120 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 1625161820 6.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 8328384460 7 งานบริการด้านผังเมือง 180 เรื่อง / ครั้ง แผ น 153045607590105120135150165180 ผล 2983132170 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 701163743 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 8019547899 7.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 309131728

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) แผ น 50 %100 % ผล ---- 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ ( หลัง ) 60 หลัง แผ น 10 20303540455560 ผล ---- 10 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 4 ครั้ง แผ น 12344 ผล -1(6 ราย )

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม 55.0000 ล้านบาท 1.1 โครงการเขื่อน ป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลอ่าว ไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้าง เขื่อนป้องกันการกัด เซาะชายหาดอ่าว ประจวบคีรีขันธ์ ( ระยะที่ 6) แผนง าน 100 % แผ น ------15%30%45%60%75%100 % ผลผล ---- แผน เงิน 25.00 00 ลบ. แผ น -----15%-30%45%60%75%100 % ผลผล ---15% 1.2 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญในพื้นที่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรม ปรับปุรุงภูมิ ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บริเวณเขาช่อง กระจก ( ระยะที่ 2) แผนง าน 100 % แผ น ------15%30%45%60%75%100 % ผลผล ---- แผน เงิน 30.00 00 ลบ. แผ น -----15%-30%45%60%75%100 % ผลผล ----

9 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร แผ น 123455555 ผล ---- 2 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 4 ครั้ง แผน 1112223334 ผล -122 3 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง แผน 123456789101112 ผล 1234 Agenda

10 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 11,912,300 บาท แผ น - 5%10%15%20%25%35%45%60%70%80%95% ผล 0.7 2% 52.49 % 50.31 % 51.36 % 1.1 งบดำเนินงาน 1,435, 300 บาท แผ น - 5%10%15%20%25%35%45%60%70%80%95% ผล 5.8 % 15.84 % 25.81 % 35.43 % 1.2 งบลงทุน 10,477,000 บาท แผ น 40%70% 100% ผล 53.5 5% - โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมทะเล อ่าวประจวบคีรีขันธ์ ( ตอน 3) 5,610, 000 บาท แผ น 50%100 % ผล 100 % - โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมคลอง เขาแดง ต. เขาแดง อ. กุยบุรี 4,125, 000 บาท แผ น 50%100 % ผล --- - ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงซ่อมแซม เขื่อนป้องกันตลิ่ง ( งานบำรุงปกติ ) 742,0 00 บาท แผ น 30%50%100 % ผล --- 1.3 งบรายจ่ายอื่น แผ น ผล

11 ผังเมืองวันหมดอายุ 123456789 10101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 ผังเมืองรวมเมือง ประจวบคีรีขันธ์ 2 มิ. ย. 2559 ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน 2 ก. ย.45 ( ขยายถึงปี 2547) ผังเมืองรวมชุมชนบาง สะพาน 12 ต. ค.51 ( ขยายถึง ปี 2553) ผังเมืองรวมชุมชนบาง สะพานน้อย ผังเมืองรวมชุมชนบ้าน กรูด ผังเมืองรวมชุมชนทับ สะแก ผังเมืองรวมชุมชน ปราณบุรี ผังเมืองรวมชุมชน หนองพลับ ผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี 4 ก. ย. 2560 ผังเมืองรวมชุมชนไร่ ใหม่ – ไร่เก่า 24 เม. ย. 2560 ผังเมืองรวมชุมชน กม. 5 21 เม. ย. 2559 50 51 ก่อน 49 50 51 ก่อน 49 52 55 52 51 52 50 51 52 50 51 5252 5252 50 51 52 50 5151 5151 51 52 50 51 52 50 55 55 52 53 5353 5353 52 5353 5353 5353 5353 53 5353 5353 54 55 55 55 54 5454 5454 55 54 5454 5454 55


ดาวน์โหลด ppt นายพิเชษฐ์ ปาณะ พงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุเพ็ญ หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google