งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพิเชษฐ์ ปาณะ พงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุเพ็ญ หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพิเชษฐ์ ปาณะ พงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุเพ็ญ หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพิเชษฐ์ ปาณะ พงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุเพ็ญ หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป นายศักดา หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้ากลุ่ม งานวิชาการผังเมือง นายปรีชา กลางณรงค์ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 121 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 99 รวม อัตราว่าง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 32 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ 55 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปแผน ผล 9511,91 7 2,98 4 4,00 8 4,83 5 5,71 9 6,38 1 7,03 6 7,58 6 8,38 3 9, ,0 33 1,12 9 2,13 4 3,18 5 4, งานสารบรรณ 1,09 8 2,06 2 3,07 1 4,14 0 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ,22 5 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) ,22 4 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ,00 6 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 1111

4 ปีงบประมาณ 2556 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง - 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวม ชุมชน บางสะพาน น้อย แผ น ข 5 ข6ข6 ข7ข7 ข 8 ผล ข5ข5 ข5ข5 ข5ข5 ข6ข6

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง - 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม - ผัง แผ น ผล แผ น ผล

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย แผ น / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,620 งาน / ครั้ง แผ น ,08 7 1,23 7 1,36 8 1,49 9 1,62 0 ผล ,25 0 1, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ,07 5 1, ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง 180 เรื่อง / ครั้ง แผ น ผล กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) แผ น 50 %100 % ผล การตรวจสอบอาคาร ราชการ ( หลัง ) 60 หลัง แผ น ผล ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 4 ครั้ง แผ น ผล -1(6 ราย )

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท 1.1 โครงการเขื่อน ป้องกันการกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลอ่าว ไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้าง เขื่อนป้องกันการกัด เซาะชายหาดอ่าว ประจวบคีรีขันธ์ ( ระยะที่ 6) แผนง าน 100 % แผ น %30%45%60%75%100 % ผลผล ---- แผน เงิน ลบ. แผ น %-30%45%60%75%100 % ผลผล ---15% 1.2 โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวที่ สำคัญในพื้นที่ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรม ปรับปุรุงภูมิ ทัศน์แหล่งท่องเที่ยว บริเวณเขาช่อง กระจก ( ระยะที่ 2) แผนง าน 100 % แผ น %30%45%60%75%100 % ผลผล ---- แผน เงิน ลบ. แผ น %-30%45%60%75%100 % ผลผล ----

9 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 5 อาคาร แผ น ผล การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 4 ครั้ง แผน ผล หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง แผน ผล 1234 Agenda

10 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 11,912,300 บาท แผ น - 5%10%15%20%25%35%45%60%70%80%95% ผล 0.7 2% % % % 1.1 งบดำเนินงาน 1,435, 300 บาท แผ น - 5%10%15%20%25%35%45%60%70%80%95% ผล 5.8 % % % % 1.2 งบลงทุน 10,477,000 บาท แผ น 40%70% 100% ผล % - โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมทะเล อ่าวประจวบคีรีขันธ์ ( ตอน 3) 5,610, 000 บาท แผ น 50%100 % ผล 100 % - โครงการ ก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมคลอง เขาแดง ต. เขาแดง อ. กุยบุรี 4,125, 000 บาท แผ น 50%100 % ผล ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงซ่อมแซม เขื่อนป้องกันตลิ่ง ( งานบำรุงปกติ ) 742,0 00 บาท แผ น 30%50%100 % ผล งบรายจ่ายอื่น แผ น ผล

11 ผังเมืองวันหมดอายุ ผังเมืองรวมเมือง ประจวบคีรีขันธ์ 2 มิ. ย ผังเมืองรวมเมืองหัวหิน 2 ก. ย.45 ( ขยายถึงปี 2547) ผังเมืองรวมชุมชนบาง สะพาน 12 ต. ค.51 ( ขยายถึง ปี 2553) ผังเมืองรวมชุมชนบาง สะพานน้อย ผังเมืองรวมชุมชนบ้าน กรูด ผังเมืองรวมชุมชนทับ สะแก ผังเมืองรวมชุมชน ปราณบุรี ผังเมืองรวมชุมชน หนองพลับ ผังเมืองรวมชุมชนกุยบุรี 4 ก. ย ผังเมืองรวมชุมชนไร่ ใหม่ – ไร่เก่า 24 เม. ย ผังเมืองรวมชุมชน กม เม. ย ก่อน ก่อน


ดาวน์โหลด ppt นายพิเชษฐ์ ปาณะ พงศ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายคเชนทร์ชิต เมี้ยนละม้าย หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุเพ็ญ หวัง ธรรมมั่ง หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google