งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

START. เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เทคนิคการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญใน ยุคปฏิรูปการเรียนรู้ หน่วยที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "START. เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เทคนิคการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญใน ยุคปฏิรูปการเรียนรู้ หน่วยที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 START

2 เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เทคนิคการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญใน ยุคปฏิรูปการเรียนรู้ หน่วยที่ 4

3 เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ GURU Online e-Training for Thai Teachers

4 เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคปฏิรูปการเรียนรู้ GURU Online e-Training for Thai Teachers หลักสูตร แผนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ หลักการเขียน แผนการสอน กำหนดจุดประสงค์ การเรียนรู้ กำหนดกิจกรรม การเรียนการสอน การกำหนดวิธีวัด และประเมินผล แนวคิดการจัดการ เรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ เทคนิคการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ การวัดผลและ ประเมินผลตาม สภาพจริง

5 รูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ GURU Online e-Training for Thai Teachers

6 C - Constructการให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยความรู้ด้วยตนเอง โดย การศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล ทำความเข้าใจ คิด วิเคราะห์ แปลความ ตีความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปเป็นข้อความรู้ I - Interactionการให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน แลกเปลี่ยน และ เรียนรู้ ข้อมูล ความคิด ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน P - Participationคือ การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ ปัญญาและสังคม ในการเรียนรู้ให้มากที่สุด GURU Online e-Training for Thai Teachers CIPPA Model P - Process and Product การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ และมีผลงานจาก การเรียนรู้ A - Applicationการให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์หรือใช้ใน ชีวิตประจำวัน

7 ครูหรือผู้เรียน เป็นผู้กำหนดหัวข้อ ปัญหา หรือโครงงานตามสาระการ เรียนรู้ที่กำหนด โดยผู้เรียนต้องศึกษา วิเคราะห์ สรุปอ้างอิงและสรุปข้อความรู้ บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ และ ประเมินผลกระบวนการ การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) ครูต้องใช้เทคนิคการประเมินในด้านการ ให้ข้อมูลป้อนกลับ และการตรวจแก้ งาน โดยใส่ไว้ในสื่อที่ผู้เรียนใช้ หรือใช้ ร่วมกันไปกับกระบวนการเรียนรู้ของ นักเรียน Individual Study GURU Online e-Training for Thai Teachers

8 ครูมีบทบาทช่วยให้ผู้เรียนได้ พัฒนาทักษะและนิสัยการ เรียนรู้อย่างอิสระ โดยจัด สิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนให้ ส่งเสริมความเป็นอิสระ ให้ ผู้เรียนมั่นใจในตนเอง อยากรู้ อยากเห็นและปรารถนาที่จะ เรียนรู้ โดยครูอาจจัดชั้นเรียน เป็นศูนย์การเรียน จัดชุด กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning Activity Packages) การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) Individual Study GURU Online e-Training for Thai Teachers

9 การศึกษาเป็นรายบุคคล สามารถ ปรับใช้ได้ในหลาย ๆ สถานการณ์ ตั้งแต่การเรียนในชั้นเรียนที่มีครู คอยควบคุม จนถึงการฝึกทักษะ การศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดที่ ผู้เรียนต้องกำกับการเรียนรู้ของตน โดยหัวข้อที่ศึกษาจะเป็นไปตาม ข้อกำหนดของรายวิชาหรือไม่ก็ได้ ครูอาจใช้วิธีนี้กับผู้เรียนทั้ง ห้องเรียน กับกลุ่ม หรือกับผู้เรียน แต่ละคนก็ได้ การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) Individual Study GURU Online e-Training for Thai Teachers

10 กิจกรรมที่ครูสามารถเลือกใช้ให้ผู้เรียนปฏิบัติ ในการศึกษาเป็นรายบุคคล มีดังนี้ รายงาน การระดมพลังสมอง การค้นคว้าอย่างอิสระ เรียงความ การแก้ปัญหา การเรียนเสริม โครงงาน การตัดสินใจ ศูนย์การเรียน แบบจำลอง คู่สัญญา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การทำนิตยสาร การสืบค้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอน เกม การมอบหมายงานเป็น รายบุคคล GURU Online e-Training for Thai Teachers

11 เน้นการอภิปราย การแบ่งปันความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถาม-ตอบ และการทำงานกลุ่ม ย่อยแบบร่วมมือกัน เพื่อกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีปฏิกิริยา และตอบสนองต่อ ความรู้ประสบการณ์ และความ คิดเห็นของครูและเพื่อนๆ การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ (Interactive Instruction) Interactive Instruction ผู้เรียนจะได้ฝึกการจัดระบบความคิด การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล และการ พัฒนาทักษะทางสังคม GURU Online e-Training for Thai Teachers

12 กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิสัมพันธ์ การโต้วาที กลุ่ม Buzz การอภิปราย การระดมพลังสมอง การเรียนแบบร่วมมือ การประชุมแบบต่าง ๆ กลุ่มแก้ปัญหา กลุ่มติดบทบาทสมมติ ประกอบด้วย Interactive Instruction GURU Online e-Training for Thai Teachers

13 เป็นวิธีการส่งเสริมการรับความรู้ จากประสบการณ์ และการสะท้อน (Reflection) ความคิดเห็นที่มีต่อ สิ่งต่างๆ ทั้งด้านเทคนิควิธีการ ปฏิบัติของผู้เรียนแต่ละบุคคล และ กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนจะได้ ตรวจสอบการเรียนรู้ของตน และ ได้รับประสบการณ์ด้านอารมณ์ ความรู้สึกที่จะนำมาปรับความรู้สึก เจตคติ และค่านิยมของตน การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นประสบการณ์ (Experiental Instruction) Experiental Instruction GURU Online e-Training for Thai Teachers

14 เกม (Game) ละคร (Action or Dramatization) บทบาทสมมุติ (Role-Play) สัมภาษณ์ (Interviewing) ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียน ประกอบด้วย Experiental Instruction GURU Online e-Training for Thai Teachers

15 เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) แต่ละกลุ่มประกอบด้วย สมาชิกที่มีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนมีส่วนร่วมอย่าง แท้จริงในการเรียนรู้ และใน ความสำเร็จของกลุ่ม ทั้งโดย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งบันทรัพยากร การเรียนรู้ รวมทั้งการเป็น กำลังใจแก่กันและกัน Learning Cooperative GURU Online e-Training for Thai Teachers

16 คนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่อ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อ การเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะ ต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อน สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสำเร็จของ แต่ละบุคคลคือความสำเร็จของกลุ่ม เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) Learning Cooperative GURU Online e-Training for Thai Teachers

17 องค์ประกอบหลักของ การเรียนแบบร่วมมือ (Key Elements of Cooperative Learning) GURU Online e-Training for Thai Teachers

18 1. การพึ่งพาอาศัยกันในทางที่ดี (Positive Interdependence) 2. การสร้างทีมในการทำงาน (Team formation) 3. ความรับผิดชอบ (Accountability) 4. ทักษะทางสังคม (Social Skills) 5. โครงสร้างและการจัดโครงสร้าง การเรียนรู้ (Structures and Structuring of Learning) GURU Online e-Training for Thai Teachers

19 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่า การเรียนแบบอื่น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออกแสดงความคิดเห็น ลงมือ กระทำอย่างเท่าเทียมกัน เสริมให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน ทำให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมคิด การระดมความคิด ส่งเสริมทักษะทางสังคม เสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการ ทำงานเป็นกลุ่ม สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ (Advantages of Cooperative Learning) GURU Online e-Training for Thai Teachers

20 การเรียนแบบร่วมมือสามารถนำมาใช้ ได้กับการเรียนทุกวิชาและทุกระดับชั้น และจะมีประสิทธิผลยิ่งกับกิจกรรมการ เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการ แก้ปัญหา การกำหนดเป้าหมายในการ เรียนรู้ การคิดแบบหลากหลาย การ ปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน การเน้น คุณธรรม จริยธรรม การเสริมสร้าง ประชาธิปไตยในชั้นเรียน ทักษะทาง สังคม การสร้างนิสัยความรับผิดชอบ ร่วมกัน และความร่วมมือภายในกลุ่ม GURU Online e-Training for Thai Teachers

21 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเป็น โอกาสให้นักเรียนเรียนเก่ง เกิด ความภูมิใจในตนเอง มีเมตตา รู้จักมีน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอ กว่า หรือผู้ที่เรียนรู้ได้ช้ากว่าและ นักเรียนเรียนอ่อนได้รับความ ช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมายพร้อม เพื่อนในเวลาที่กำหนด การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พัฒนาการเรียนรู้ (Friends help Friends) Friends help Friends GURU Online e-Training for Thai Teachers

22 1. สมาชิกในกลุ่มมี 4 – 6 คน กำหนดหน้าที่ ของแต่ละคนในกลุ่มให้ชัดเจน 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีการช่วยเหลือระหว่างเด็ก เก่งและเด็กอ่อนหรือเด็กที่เก็บตัว ไม่ชอบ พูดหรือแสดงออก โดยกำหนดเกณฑ์การ ทำงานร่วมกัน เช่น ศึกษาใบความรู้ อภิปราย ซักถาม และนำเสนอความรู้ 3. สมาชิกแต่ละกลุ่มแข่งขันกันทำงานให้มี ประสิทธิภาพ และรวดเร็วเพื่อ เป็นกลุ่ม ตัวแทนของห้องในการรับการตรวจสอบ แก้ไข และรับรองความถูกต้องจากครูผู้สอน 4. สมาชิกที่ได้รับการรับรองความถูกต้องของ ชิ้นงานแล้ว แยกย้ายกันไป ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข และรับรองความถูกต้องแก่กลุ่มอื่น ๆ ต่อไป วิธีจัดกิจกรรม GURU Online e-Training for Thai Teachers

23 1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสช่วย เหลื่อซึ่งกันและกัน 2. นักเรียนที่เก่งได้มีโอกาสพัฒนา ศักยภาพของตนเอง 3. นักเรียนที่เรียนอ่อนหรือนักเรียนที่ ไม่กล้าแสดงออกได้รับความ ช่วยเหลือ ดูแลอย่างใกล้ชิดจาก สมาชิกในกลุ่ม 4. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ 5. นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้นำ 6. มีบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน ประโยชน์ GURU Online e-Training for Thai Teachers

24 บูรณาการ หมายถึง การนำศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มา ผสมผสานกันเพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินการ การจัดเรียนการสอนแบบ บูรณาการ จึงเป็นการนำเอาความรู้ สาขาวิชาต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันมา ผสมผสานกัน เพื่อให้การจัดการเรียนการ สอนเกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนการ สอนแบบบูรณาการจะเน้นองค์รวมของ เนื้อหา มากกว่าองค์ความรู้ของแต่ละ รายวิชา และเน้นที่การสร้างความรู้ของ ผู้เรียนมากกว่าการให้เนื้อหาโดยตัวครู การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Integrated Instruction GURU Online e-Training for Thai Teachers

25 1. เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ 2. เป็นการบูรณาการระหว่างพัฒนาการ ทางด้านความรู้และทางด้านจิตใจ 3. เป็นการบูรณาการระหว่างความรู้ และการปฏิบัติ 4. เป็นบูรณาการระหว่างสิ่งที่อยู่ใน ห้องเรียนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตจริง 5. เป็นบูรณาการระหว่างวิชาต่าง ๆ ลักษณะสำคัญของการบูรณาการ Integrated Instruction GURU Online e-Training for Thai Teachers

26 กำหนดหัวข้อ (Theme) ขึ้นมานำ ความรู้จากวิชาต่าง ๆ มาเชื่อมโยง ให้สัมพันธ์กับหัวเรื่องนั้น บางครั้ง เรียกการบูรณาการแบบนี้ว่า สห วิทยาการแบบมีหัวข้อ(Thematic Interdisciplinary Studies) หรือ สหวิทยาการแบบเน้นการ ประยุกต์ใช้ (Application-First Approach) ประเภทของบูรณาการ แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) Integrated Instruction GURU Online e-Training for Thai Teachers

27 เป็นการนำเรื่องที่ต้องการจะ บูรณาการไปสอดแทรก (Infusion) ในวิชาต่าง ๆ บางครั้งเรียกการบูรณาการ แบบนี้ว่า การบูรณาการแบบ เน้นเนื้อหา (Discipline- First Approach) แบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) Integrated Instruction GURU Online e-Training for Thai Teachers

28 หลักการสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงในการ จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Integrated Instruction GURU Online e-Training for Thai Teachers การจัดการเรียน การสอนแบบ บูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้ร่วม คิดร่วมทำ เน้นการปลูกฝัง จิตสำนึก ค่านิยม และ จริยธรรมที่ถูกต้อง จัดประสบการณ์ตรง ให้กับผู้เรียน จัดบรรยากาศที่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้า คิด กล้าทำ

29 CIPPA Model การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการ ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Instruction) การเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพัฒนา การเรียนรู้ (Friends help Friends) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ GURU Online e-Training for Thai Teachers

30 อาจารย์นนทพร โพธิ์เงินนาค ครูต้นแบบภาษาอังกฤษ พ. ศ.----- วิทยาลัยเทคนิค พิษณุโลก อ. เมือง จ. พิษณุโลก บรรยาย โดย GURU Online e-Training for Thai Teachers

31 STOP


ดาวน์โหลด ppt START. เปิดโลกการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เทคนิคการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญใน ยุคปฏิรูปการเรียนรู้ หน่วยที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google