งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบนโยบายแนวทาง การปฏิรูปที่ดินประจำปี 2559 โดย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส. ป. ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบนโยบายแนวทาง การปฏิรูปที่ดินประจำปี 2559 โดย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส. ป. ก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบนโยบายแนวทาง การปฏิรูปที่ดินประจำปี 2559 โดย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส. ป. ก.

2 งานตามนโยบาย จัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดิน แปลงรวม ปี 58/59 พื้นที่ 4 จังหวัด อุทัยธานี กาฬสินธุ์ ชุมพร และนครราชสีมา รวมเนื้อที่ 5,583 ไร่ รองรับเกษตรกร 824 ราย โครงการจัดหาที่ดินแปลงรวมในเขตปฏิรูป ที่ดิน ปี 2559 การจัดหาที่ดินแปลงรวม 7 พื้นที่ แพร่ เพชรบูรณ์ อุดรธานี นครราชสีมา ปราจีนบุรี ตราด และกระบี่ รวมเนื้อที่ 30,000 ไร่

3 จัดที่ดินตามแผนงาน เป้าหมาย 63,000 ราย ที่ดินทำกิน 31,500 ราย ที่ดินชุมชน 31,500 ราย การโอนสิทธิมรดกสิทธิ กรณีที่มีการแบ่งแปลง สามารถกระทำได้ทั้ง 2 แนวทางคือ รังวัดก่อนแล้ว นำเข้า คปจ. แล้วจึงสอบสวนสิทธิ หรือ สอบสวน สิทธิก่อน เข้า คปจ. แล้วจึงรังวัด การรังวัดในกรณีนี้ ให้ทำการรังวัดด้วยระบบ UTM แล้วเท่านั้นจึง นับเป็นผลงาน ผลผลิตที่ 1. งานจัดที่ดิน

4 งานตรวจสอบแปลงถือครอง 1. กรณีที่ดินที่จัดแล้ว เป้าหมายปี 2559 จำนวน 12.9 ล้านไร่ แนวทางการตรวจสอบ ใช้หลักตรวจสอบถูกต้องตรงกัน 3 ฐาน ฐาน ส. ป. ก. ฐานทะเบียนเกษตรกร ฐานลูกหนี้ ธ. ก. ส. เงื่อนไขอื่น เงื่อนไขในทางบวก ได้แก่ หลักฐานการเสียภาษีที่ดิน ลูกหนี้กองทุนปฏิรูปที่ดิน ลูกหนี้สหกรณ์ และ ลูกหนี้ กลุ่มเกษตรกร เงื่อนไขในทางปฏิเสธ ได้แก่ การเสียภาษีรายได้บุคคล ธรรมดา การประกันสังคม ( ไม่เป็นเกษตรกร ) การนับเป็นเกษตรกรที่ปฏิบัติตามระเบียบ 1. ตรงกันทั้ง 3 ฐานหลัก + + 2. ตรงกัน 2 ฐานหลัก + 1 เงื่อนไข + + หรือ + + 3. นำ ส. ป. ก. 4-01 มาแสดงด้วยตนเอง 2.2. 2.2. 1.1. 4.4. 4.4. 3.3. 3.3. 4. 2 4. 1 1.1. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2. 3. 1.1. 1.1. 4. 1

5 ผลผลิตที่ 1. งานจัดที่ดิน ที่ดินแปลงใหญ่ เป้าหมายปี 59 จำนวน 3.4 ล้านไร่ กรณีที่รังวัดแล้ว (code 0-3) เป้าหมาย 2.1 ล้านไร่ แนวทาง เร่งรัดให้เข้าสู่กระบวนการ ทำหนังสือแจ้ง เตือน 2 ครั้ง หากไม่ให้ความร่วมมือให้ดำเนินคดีตาม กฎหมาย ส. ป. ก. กรณียังไม่ได้รังวัด (No, Nos) เป้าหมาย 1.3 ล้านไร่ แนวทาง เจรจาหาความต้องการในเบื้องต้น หากไม่ สามารถตกลงกันได้ นำเสนอ คสช. เพื่อขอใช้มาตรา 44 แปลงที่ดินที่ใช้ผิดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 12.9 ล้านไร่ แนวทาง ใช้แผนที่ภาพถ่ายชี้เป้าตรวจสอบ

6 ผลผลิตที่ 2. งานพัฒนาเกษตรกร เกษตรกรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้าง มูลค่าที่ดิน เป้าหมายปี 59 จำนวน 29,760 ราย ใน 5 โครงการย่อย คือ การพัฒนาผู้แทนเกษตรกร สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ การพัฒนาธุรกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ และ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) เป้าหมายปี 59 จำนวน 5,300 ราย โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม เป้าหมายปี 59 จำนวน 1,160 ราย งบฝึกอบรมและประชุมสัมมนาต้องดำเนินการ และเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในไตรมาส ที่ 1

7 โครงการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน การจัดการแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 39 แห่ง

8 ด้านกฎหมาย 1. ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ. ศ..... กษ. ได้เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาแล้ว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และแจ้งให้ กษ. พิจารณาความเห็นของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง เรื่องอยู่ ระหว่างการดำเนินงานของ ส. ป. ก. พิจารณาให้ความเห็นเพื่อเสนอ รมว. กษ. พิจารณา ลงนามเสนอ ครม. ต่อไป 2. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชำระราคาและค่า ทดแทนที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ( ฉบับที่ 3) พ. ศ..... เสนอให้ รมว. กษ. ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบร่าง พระราชกฤษฎีกา รมว. กษ. ขอให้ทบทวนปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงานอัน เนื่องจาก ร่าง พรฎ. ดังกล่าว 3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการโอนสิทธิโดยการ ปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมไปยัง ส. ป. ก. พ. ศ..... เสนอให้ รมว. กษ. ลงนามถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส. ป. ก. ขอรับเรื่องคืนเพื่อ แก้ไขรายละเอียดร่างกฎกระทรวงก่อนเสนอให้ รมว. กษ. ลงนามเสนอ ครม. ต่อไป

9


ดาวน์โหลด ppt การมอบนโยบายแนวทาง การปฏิรูปที่ดินประจำปี 2559 โดย นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส. ป. ก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google